Sie sind hier : sebastian1012.bplaced.net/ homepage-neu / Kurze-Scripte-und-Codeschnipsel / index.php

Zurück


Der Quellcode dazu


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Hau die </title>
 
<script src="https://code.createjs.com/easeljs-0.6.0.min.js"></script>
<script src="https://code.createjs.com/tweenjs-0.4.0.min.js"></script>
<script src="https://code.createjs.com/movieclip-0.6.0.min.js"></script>
 
<script src="https://code.createjs.com/preloadjs-0.3.0.min.js"></script>
<script>
  (function (lib, img, cjs) {

var p; // shortcut to reference prototypes

// stage content:
(lib.merkel2 = function(mode,startPosition,loop) {
    this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

    // timeline functions:
    this.frame_0 = function() {
        WebFontConfig = {
            google: { families: [ 'Peralta::latin' ] }
          };
          (function() {
            var wf = document.createElement('script');
            wf.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') +
              '://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';
            wf.type = 'text/javascript';
            wf.async = 'true';
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
            s.parentNode.insertBefore(wf, s);
          })();
        
        
        this.stop();
        this.start_btn.onClick = function()
        {
            this.parent.gotoAndStop(1);
        }
    }
    this.frame_1 = function() {
        this.stop();
        counter = 0;
        randTime = Math.random()*50 + 50;
        randFake = Math.random()*6;
        spielzeit = 0;
        kopf = new Array();
        hits = 0;
        startzeit = createjs.Ticker.getTime();
        this.punkte.font = "normal 21px Peralta";
        this.zeitanzeige.font = "normal 21px Peralta";
        for (i = 0; i < 9; i++)
        {
            kopf[i] = this["head" + (i+1)];
            kopf[i].onClick = function()
            {
                if(this.currentFrame > 1 && this.currentFrame < 20)
                {
                hits ++;
                this.parent.punkte.text = hits;
                this.gotoAndPlay(19);
                }
            }
            
        }
        
        this.punkte.text = hits;
            
        function looki(evt)
        {    
            counter ++;
            spielzeit = Math.floor((createjs.Ticker.getTime()-startzeit)/1000);
            evt.target.zeitanzeige.text = (60 - spielzeit);
            if(counter > randTime)
            {        
                no = Math.floor(Math.random()*9);
                kopf[no].gotoAndPlay(1);
                counter = 0;
                randTime = Math.random()*50 + 50;        
            }
            if(spielzeit > 60){
            evt.target.gotoAndStop(2);    
            evt.target.removeEventListener("tick", looki);
            }
        
        }
        
        //stage.addEventListener("tick", looki);
        this.addEventListener("tick", looki);
    }
    this.frame_2 = function() {
        this.stop();
        
        
        this.punktAnzeige.font = "normal 55px Peralta";
        this.punktAnzeige.text = hits;
        this.start_btn.onClick = function()
        {
            this.parent.gotoAndStop(1);
        }
    }

    // actions tween:
    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(1).call(this.frame_1).wait(1).call(this.frame_2));

    // köpfe
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(1,0,0,22.9,true).p("AHJvSQBwA6AABXQAABYhOAtQghASgvAJIAgBEIhBAUQgUgpgVgoQADAZALBDIhzAFIgYneICDAcQBCAQAwAZgAFBsvIANBaQBggHgEgnQgDgthMAAQgOAAgMABgANPsTIAKC+IhjAYIgGjWIiJgCIgWjgIFgghIAsDngAQ/FqQhKAqglAFQgcAEgZAAQiOAAg+h8QgohRAAh6QAAgfADgYQAIhsAbhQQBCjBCagOQC6gQA7DpQAZBggDCKIkKBiQAEBxArAAQAhAAA0hDQAXAZA8BBQgjAYgfARgAOsg0QgdAAAAAvQAAAmARA5IBnggQAAgbgIgUQgUgwgygOQgHgBgGAAgAE9lCQhOgOgtD6QABgPAAgSQAAiphrAEQgmABgYBOIgKhvQgWgMg/gjIAdMQIC1gnIgYjhQgHgkAUgFQATgFAPBDIAigIIgCg7QAAgKACgHQAFgSANgCQAVgCAFA3IAkD+QBggHECgVIi1nnQgTg0gVgmQgvhbgvgHgAKXLXQAOA3gCBQIiYA4QACBBAZAAQATAAAegmQANAOAiAlQgUAOgSAKQgqAYgVADQgQACgPAAQhRAAgjhHQgXgvAAhGQAAgRABgOQAFg/AQguQAlhuBZgIQBqgKAiCGgAFLKWQgWg3hFAAQgJAAgKABQgfADgWAfIABgpIiJgEIAKHBIC7gcQgHhQgTjXQAAglAhgBQAcgBAAArQAAAHAAAGIBMgXQABgggKgXgAH7MoQAAAXALAhIA7gTQgBgPgFgMQgLgcgdgIQgEgBgDAAQgRAAAAAbgApYtfIiTAwQABgDAAgFQAAgdgggJQgFgBgEAAQgVAAAAAVQAAAYAYAIQAdALAVAXQAbAdAAAkQAAAigLAYQgYA5hFAAQhGAAgZg6QgKgZgBgiIA/gNQAKAbANAAQAEAAAFgEQAFgDAAgFQAAgPgzgbQhPgmgPh0QgCgnAQgbQAlhCB1AAQB0AAAyBXQAVAlAHAzgApKv1IFhghIAsDnIiOAcIAKC+IhkAYIgGjWIiJgCgAB5vnIBaGzIjxAKIAPiKIgsgKIgSA+IhuggIBqlngAAAtaIgKgDIgdBgIAeAJgAhYhnQAAj5jagXQgOgBgSAAQhWAAhHApQhtA/gmCWIEDBGQANiGAxAAQAKAAANAGQAvAcAAAxQAAAWgJAUQh0ARhVAeQjKBFgGB5QgJCjC4AAQBaAABrgjIgUAxIB/A5IBXmHQAPg5AAhBgAksDoQgiAOgaAAQgoAAAAglQAAgEAAgHQAIg5BZAAQAQAAAOACgAt0gXQikAAgIBzQgFBpBsApQAuAQBBADIAMhHIiDAaIgai0IEpAcIANFMIiwAIQhsAAhMgrQimhfAAkIQAAjeCMhiQBmhFClAAQBXAABPARIg4F5IhggPQgzgLgzAAgAqPJVIDBAaIgMClIArgCIgLhyIBIgVIAhE2IhLAKIgPheIgjALIAbBzIjeArgAgiPkQgUAOgSAKQgqAYgVADQgQACgPAAQhRAAgjhHQgXgvAAhGQAAgRABgOQAFg/AQguQAlhuBZgIQBqgKAiCGQAOA3gCBQIiYA4QACBBAZAAQATAAAegmQANAOAiAlgAhtMyQgLgcgdgIQgEgBgDAAQgRAAAAAbQAAAXALAhIA7gTQgBgPgFgMg");
    this.shape.setTransform(297.2,245);

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.f("#FF9900").s().p("AGOPRQgXguAAhGQAAgSABgOQAFg+AQgvQAlhuBZgIQBqgJAiCGQAOA3gCBPIiYA5QACBAAZAAQATAAAegmIAvAzQgUAOgSAKQgqAZgVACQgQACgPAAQhRAAgjhHgAH7MoQAAAXALAhIA7gTQgBgQgFgLQgLgdgdgHIgHgBQgRAAAAAbgAkaPRQgXguAAhGQAAgSABgOQAFg+AQgvQAlhuBZgIQBqgJAiCGQAOA3gCBPIiYA5QACBAAZAAQATAAAegmIAvAzQgUAOgSAKQgqAZgVACQgQACgPAAQhRAAgjhHgAitMoQAAAXALAhIA7gTQgBgQgFgLQgLgdgdgHIgHgBQgRAAAAAbgAAgJUICJAFIgBAoQAWgeAfgEIATgBQBFAAAWA3QAKAXgBAhIhMAXIAAgOQAAgrgcABQghACAAAlIAaEnIi7AbgAqPJUIDBAbIgMClIArgDIgLhyIBIgUIAhE2IhLAKIgPhfIgjALIAbB0IjeAqgAhFlrIBVAvIAKBuQAYhOAmgBQBrgDAACoQAAATgBAOQAtj5BOANQAvAIAvBbQAVAlATA0IC1HoQkCAVhgAGIgkj+QgFg2gVABQgNACgFATQgCAGAAALIACA7IgiAIQgPhDgTAFQgUAEAHAlIAYDgIi1AogALPEhQgohSAAh6QAAgfADgYQAIhrAbhRQBCjBCagNQC6gRA7DqQAZBggDCJIkKBiQAEBxArAAQAhAAA0hCIBTBZQgjAYgfARQhKArglAFQgcADgZAAQiOAAg+h7gAOPgFQAAAlARA6IBnghQAAgbgIgUQgUgwgygNIgNgCQgdAAAAAwgAk9FhIAUgyQhrAjhaAAQi4AAAJijQAGh5DKhFQBVgeB0gRQAJgTAAgWQAAgygvgbQgNgHgKAAQgxAAgNCHIkDhGQAmiWBthAQBHgpBWAAQASAAAOACQDaAXAAD5QAABAgPA6IhXGHgAmQDGIAAALQAAAkAoAAQAaAAAigNIAbhZQgOgCgQAAQhZAAgIA5gAwNFlQimhgAAkHQAAjeCMhiQBmhGClAAQBXAABPARIg4F6IhggQQgzgKgzAAQikAAgIBzQgFBoBsAqQAuAQBBADIAMhIIiDAbIgai1IEpAdIANFLIiwAJQhsAAhMgrgAgPq1IgsgJIgSA+IhughIBqlnIDKAgIBaGzIjxALgAgnr9IAeAIIAJhlIgKgDgADUwXICDAbQBCARAwAYQBwA6AABYQAABYhOAsQghATgvAIIAgBEIhBAVIgphSIAOBcIhzAFgAFBswIANBaQBggGgEgoQgDgthMAAIgaABgALwsUIiJgBIgWjgIFgghIAsDmIiOAcIAKC+IhjAYgAmrsUIiJgBIgWjgIFhghIAsDmIiOAcIAKC+IhkAYgAuKqOQgKgZgBgiIA/gMQAKAaANAAQAEAAAFgDQAFgEAAgEQAAgQgzgaQhPgmgPh1QgCgnAQgbQAlhCB1AAQB0AAAyBYQAVAkAHA0IiTAvIABgIQAAgdgggIIgJgCQgVAAAAAVQAAAYAYAJQAdALAVAXQAbAdAAAkQAAAhgLAYQgYA5hFAAQhGAAgZg6g");
    this.shape_1.setTransform(297.2,245);

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.f("#660066").s().p("AGOPRQgXguAAhGQAAgSABgOQAFg+AQgvQAlhuBZgIQBqgJAiCGQAOA3gCBPIiYA5QACBAAZAAQATAAAegmIAvAzQgUAOgSAKQgqAZgVACQgQACgPAAQhRAAgjhHgAH7MoQAAAXALAhIA7gTQgBgQgFgLQgLgdgdgHIgHgBQgRAAAAAbgAkaPRQgXguAAhGQAAgSABgOQAFg+AQgvQAlhuBZgIQBqgJAiCGQAOA3gCBPIiYA5QACBAAZAAQATAAAegmIAvAzQgUAOgSAKQgqAZgVACQgQACgPAAQhRAAgjhHgAitMoQAAAXALAhIA7gTQgBgQgFgLQgLgdgdgHIgHgBQgRAAAAAbgAAgJUICJAFIgBAoQAWgeAfgEIATgBQBFAAAWA3QAKAXgBAhIhMAXIAAgOQAAgrgcABQghACAAAlIAaEnIi7AbgAqPJUIDBAbIgMClIArgDIgLhyIBIgUIAhE2IhLAKIgPhfIgjALIAbB0IjeAqgAhFlrIBVAvIAKBuQAYhOAmgBQBrgDAACoQAAATgBAOQAtj5BOANQAvAIAvBbQAVAlATA0IC1HoQkCAVhgAGIgkj+QgFg2gVABQgNACgFATQgCAGAAALIACA7IgiAIQgPhDgTAFQgUAEAHAlIAYDgIi1AogALPEhQgohSAAh6QAAgfADgYQAIhrAbhRQBCjBCagNQC6gRA7DqQAZBggDCJIkKBiQAEBxArAAQAhAAA0hCIBTBZQgjAYgfARQhKArglAFQgcADgZAAQiOAAg+h7gAOPgFQAAAlARA6IBnghQAAgbgIgUQgUgwgygNIgNgCQgdAAAAAwgAk9FhIAUgyQhrAjhaAAQi4AAAJijQAGh5DKhFQBVgeB0gRQAJgTAAgWQAAgygvgbQgNgHgKAAQgxAAgNCHIkDhGQAmiWBthAQBHgpBWAAQASAAAOACQDaAXAAD5QAABAgPA6IhXGHgAmQDGIAAALQAAAkAoAAQAaAAAigNIAbhZQgOgCgQAAQhZAAgIA5gAwNFlQimhgAAkHQAAjeCMhiQBmhGClAAQBXAABPARIg4F6IhggQQgzgKgzAAQikAAgIBzQgFBoBsAqQAuAQBBADIAMhIIiDAbIgai1IEpAdIANFLIiwAJQhsAAhMgrgAgPq1IgsgJIgSA+IhughIBqlnIDKAgIBaGzIjxALgAgnr9IAeAIIAJhlIgKgDgADUwXICDAbQBCARAwAYQBwA6AABYQAABYhOAsQghATgvAIIAgBEIhBAVIgphSIAOBcIhzAFgAFBswIANBaQBggGgEgoQgDgthMAAIgaABgALwsUIiJgBIgWjgIFgghIAsDmIiOAcIAKC+IhjAYgAmrsUIiJgBIgWjgIFhghIAsDmIiOAcIAKC+IhkAYgAuKqOQgKgZgBgiIA/gMQAKAaANAAQAEAAAFgDQAFgEAAgEQAAgQgzgaQhPgmgPh1QgCgnAQgbQAlhCB1AAQB0AAAyBYQAVAkAHA0IiTAvIABgIQAAgdgggIIgJgCQgVAAAAAVQAAAYAYAJQAdALAVAXQAbAdAAAkQAAAhgLAYQgYA5hFAAQhGAAgZg6g");
    this.shape_2.setTransform(302.9,250.1);

    this.start_btn = new lib.pushbuttonred();
    this.start_btn.setTransform(303.6,390.5,1.46,1.46);
    new cjs.ButtonHelper(this.start_btn, 0, 1, 2, false, new lib.pushbuttonred(), 3);

    this.head9 = new lib.holeHead();
    this.head9.setTransform(528.1,331.7,1.256,1.256,0,0,0,0,-54.3);

    this.head8 = new lib.holeHead();
    this.head8.setTransform(303.3,331.7,1.256,1.256,0,0,0,0,-54.3);

    this.head7 = new lib.holeHead();
    this.head7.setTransform(90.3,331.7,1.256,1.256,0,0,0,0,-54.3);

    this.head6 = new lib.holeHead();
    this.head6.setTransform(494,216.1,1.102,1.102,0,0,0,0,-54.2);

    this.head5 = new lib.holeHead();
    this.head5.setTransform(302.9,216.1,1.102,1.102,0,0,0,0,-54.2);

    this.head4 = new lib.holeHead();
    this.head4.setTransform(125.7,216.1,1.102,1.102,0,0,0,0,-54.2);

    this.head3 = new lib.holeHead();
    this.head3.setTransform(455.3,122.7,0.955,0.955,0,0,0,0,-54.4);

    this.head2 = new lib.holeHead();
    this.head2.setTransform(302.5,122.7,0.955,0.955,0,0,0,0,-54.4);

    this.head1 = new lib.holeHead();
    this.head1.setTransform(152.7,122.7,0.955,0.955,0,0,0,0,-54.4);

    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.f().s("#000000").ss(1,0,0,22.9,true).p("AJkn/IhZASIAGB3Ig+APIgEiGIhWgBIgOiNIDdgUgAFcoKQAAA3gxAcQgVAMgdAFIAUArIgpANQgMgagOgZQADAPAHAqIhJAEIgPksIBTARQApALAeAPQBGAkAAA3gAFAHqQgLAAAAARQAAAOAHAVIAlgMQAAgKgDgHQgHgSgTgFQgCAAgCAAgAGXHIQAJAigBAyIhgAkQACAoAPAAQAMAAATgYQAIAKAWAWQgNAJgLAGQgbAQgNABQgKACgJAAQgzAAgWgtQgPgdAAgsQAAgLABgJQADgnAKgdQAXhFA4gFQBDgGAVBUgAncoEQAAgSgUgFQgDgBgDAAQgNAAAAANQAAAPAPAFQASAHAOAPQAQASAAAWQAAAVgGAPQgPAkgsAAQgrAAgQgkQgHgQAAgVIAngIQAGARAJAAQACAAAEgDQADgCAAgDQAAgJghgRQgxgYgJhJQgCgYAKgRQAXgqBKAAQBJAAAfA3QANAXAEAgIhcAeQABgCAAgDgAjSl2Ig+APIgEiGIhWgBIgNiNIDdgUIAbCQIhZASgADAn/IAJA5QA8gEgCgZQgDgcgvAAQgJAAgIAAgAgOobIgTA8IATAFIAGg/gAgRmyIgcgGIgLAnIhFgUIBCjhIB+AUIA5ERIiXAGgAjwGYIAUDDIgvAGIgJg7IgWAHIARBIIiLAbIABkaIB5ARIgHBnIAagBIgGhIgAjHIIQADgnAKgdQAYhFA3gFQBDgGAVBUQAJAigBAyIhfAkQABAoAQAAQALAAATgYQAIAKAWAWQgNAJgLAGQgaAQgOABQgKACgJAAQgzAAgWgtQgOgdAAgsQAAgLAAgJgACCF9QgUACgNATIAAgZIhWgDIAGEaIB2gRQgEgzgMiHQgBgXAVgBQASAAAAAbQAAAEAAAEIAwgOQAAgVgGgOQgOgjgrAAQgGAAgGABgAhqHqQgKAAAAARQAAAOAGAVIAlgMQAAgKgDgHQgHgSgSgFQgDAAgCAAg");
    this.shape_3.setTransform(298.3,322);

    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.f("#FF9900").s().p("ADxJlQgOgeAAgrIABgUQADgnAKgeQAXhFA4gFQBCgGAVBVQAKAigCAyIhfAjQABApAQAAQALAAATgYIAeAgQgMAJgMAGQgaAPgOACIgTABQgzAAgWgsgAE2H6QAAAPAGAUIAlgLQAAgKgDgHQgHgSgSgFIgEgBQgLAAAAARgAi5JlQgOgeAAgrIABgUQADgnAKgeQAXhFA4gFQBDgGAVBVQAJAigCAyIhfAjQABApAQAAQAMAAATgYIAdAgQgMAJgMAGQgaAPgNACIgTABQg0AAgWgsgAh0H6QAAAPAHAUIAlgLQgBgKgDgHQgHgSgSgFIgEgBQgLAAAAARgAAMF2IBWACIgBAaQAOgTATgCIAMgBQAsAAANAiQAGAPAAAUIgwAPIAAgJQAAgbgRABQgVABAAAXIAQC5Ih1ARgAmiF2IB5AQIgIBoIAbgCIgHhHIAugNIAUDCIgvAHIgKg8IgVAHIAQBJIiKAagAgRmyIgcgGIgLAnIhFgVIBDjhIB+AUIA4ERIiWAHgAggngIATAGIAGhAIgHgCgAB9qQIBSARQApAKAeAPQBHAlAAA3QAAA3gxAcQgVALgdAGIAUAqIgpANIgagzIAJA6IhIADgADBn/IAIA4QA8gEgCgZQgCgcgvAAIgRABgAHPnuIhWgBIgNiMIDdgVIAbCRIhZARIAGB3Ig+AQgAkTnuIhWgBIgOiMIDdgVIAcCRIhZARIAGB3Ig+AQgApAmaQgGgPgBgWIAogIQAGARAIAAQADAAADgCQADgCAAgDQAAgKgggQQgxgYgKhJQgBgZAKgRQAXgpBJAAQBJAAAgA3QANAXAEAgIhcAeIAAgFQAAgSgTgGIgGgBQgNAAAAANQAAAPAPAGQASAHANAOQARASAAAXQAAAVgHAPQgPAkgrAAQgsAAgQglg");
    this.shape_4.setTransform(298.2,322.1);

    this.shape_5 = new cjs.Shape();
    this.shape_5.graphics.f("#660066").s().p("ADxJlQgOgdAAgsIABgUQADgnAKgdQAXhFA4gFQBDgGAVBUQAJAigBAyIhgAjQABApAQAAQAMAAATgYIAdAgIgYAPQgaAQgNABIgTABQg0AAgWgsgAE2H6QAAAPAHAVIAlgMQgBgKgDgHQgHgSgSgFIgEAAQgLAAAAAQgAi4JlQgPgdAAgsIABgUQADgnAKgdQAXhFA4gFQBDgGAVBUQAJAigBAyIhgAjQACApAPAAQAMAAATgYIAeAgIgYAPQgbAQgNABIgTABQgzAAgWgsgAh0H6QAAAPAHAVIAlgMQAAgKgDgHQgHgSgTgFIgEAAQgLAAAAAQgAAMF2IBWADIAAAZQANgTAUgCIAMgBQArAAAOAjQAGAOgBAUIgvAPIAAgJQAAgbgSABQgVABAAAXIAQC5Ih1ARgAmiF2IB5AQIgHBoIAagCIgGhHIAtgNIAUDCIgvAHIgJg8IgWAHIARBJIiLAagAgRmyIgbgGIgMAnIhFgUIBDjiIB+AUIA4ERIiWAHgAggnfIATAFIAGhAIgHgCgAB9qQIBSARQAqAKAdAQQBHAkAAA3QAAA3gxAcQgVAMgdAFIAUArIgpAMIgagzIAJA6IhIADgADBn/IAJA4QA8gEgDgZQgCgcgvAAIgRABgAHQnuIhWAAIgOiNIDdgVIAbCRIhZARIAHB4Ig/APgAkTnuIhWAAIgOiNIDdgVIAcCRIhZARIAGB4Ig+APgAo/mZQgHgQgBgVIAogIQAGAQAIAAQADAAADgCQADgCAAgDQAAgKgggQQgxgYgKhJQgBgZAKgRQAXgpBKAAQBJAAAfA3QANAXAEAgIhcAeIABgFQAAgSgUgGIgGgBQgNAAAAAOQAAAPAPAFQASAHANAOQARASAAAXQAAAVgGAPQgQAkgrAAQgsAAgPgkg");
    this.shape_5.setTransform(301.8,325.2);

    this.punktAnzeige = new cjs.Text("0", "54px Arial", "#990000");
    this.punktAnzeige.textAlign = "center";
    this.punktAnzeige.lineHeight = 56;
    this.punktAnzeige.lineWidth = 139;
    this.punktAnzeige.setTransform(443.4,162.7);

    this.shape_6 = new cjs.Shape();
    this.shape_6.graphics.f().s("#660066").ss(2,0,0,22.9).p("AjaguIhyiOICtAuIghi0ICIB6IA4isIBECsIB/h6IgYC0ICjguIhpCOICfAvIifBCIBpB8IijgcIAYCiIh/hoIhECaIg4iaIiIBoIAhiiIitAcIByh8IiohCg");
    this.shape_6.setTransform(443,184.6,1.858,1.453);

    this.shape_7 = new cjs.Shape();
    this.shape_7.graphics.rf(["#E7E408","#FFA800","#FF00D2"],[0,0.537,1],-0.4,0.6,0,-0.4,0.6,32.2).s().p("Ag5DbIiIBpIAhiiIitAcIBzh8IiohCICogwIhziNICtAuIghi0ICIB6IA5isIBDCsIB/h6IgYC0ICjguIhpCNICfAwIifBCIBpB8IijgcIAYCiIh/hpIhDCbg");
    this.shape_7.setTransform(443.1,184.7,1.858,1.453);

    this.shape_8 = new cjs.Shape();
    this.shape_8.graphics.lf(["#FFC400","#F300FF","#48017E"],[0,0.573,1],-95.7,-18.2,-61.1,76.7).s().p("AtNCIQgWhIAAhgIgBjWIEAgmQgTC3AAB5QAACNAcAAQAtAAAAjmIAAhGICQgYIgHh8IBNAYIgCBBQBehnBIAAQBBAAAnBVQARAjAKAxIAtGcIi4AOIgUixQgCgfgIgaQgNgmgTgBQgaAAAAAlIABATIATDFIiEAUIgYm0IAACnQAABbgGAkQgNBHgtAlQg4AthvAAQiXAAgzipgAzFkmQCzAMBHAqQBjA5AFCUQAECGhrBAQgrAbg/AJIAUA6IhlAhQgfkjghklgAxgAdIATBsQBFAAAAgyIgBgLQgIgyg3AAQgNAAgLADgANnDAQhZA0hQATQgVAEgUAAQhPAAgdhXQgLgkgBg0IAIjLIguASQgdAMgRAIQgHgzgEg0IBXgWIgShFIBogbIgFBQIBgghIAQBwQgBgChPAeQABBBAmAAQAsAABNhNIAlByQAFhLATg4QAwiMBxgKQCHgMArCqQARBFgBBkIjCBHQADBSAfAAQAYAAAmgwIA9BBQgaASgWAMQg2AfgbADQgVADgSAAQhlAAgthWgAPwgZQAAAaANAqIBLgXQgBgTgGgNQgOglgkgKIgJAAQgWAAAAAigAgFkGIEJgqIAFEKIA5hpIBnA+IhnBxIB7BnIhWBAIhVhaIApCDIkrAig");
    this.shape_8.setTransform(227.6,184.3);

    this.shape_9 = new cjs.Shape();
    this.shape_9.graphics.f("#000000").s().p("AtcCMQgIgcgFgfQgcA6g9AlIABAAQgoAYg2ALIAOAqIgKATIhlAgIgUgNQgfkjgikkIARgRQC4AMBJArQA0AeAcA1IgBhMIANgPIEAgmIASARQgTC3AAB4QAAB8ANACQAdgDAAjUIAAhGIAOgPICCgVIgGhvIAUgQIBNAZIAKAPIAAAZQBThQBBABQBLgBAsBfQARAjAMA0IAAACIAeEPIgSmPIANgQIEJgrIASAQIAFDQIAdg2IAWgHIBnA/IADAYIhcBkIBuBdIgBAYIhWBAIgUgBIgogqIAVBEIgMATIkrAjIgLgIIgJANIi5AOIgRgOIgTiwQgDgegHgXIAAgBQgJgagIgDQgKACAAAUIAAASIAUDFIgNARIiFATIgSgPIgGhvQgQA5goAgQg7Axh2AAIgBAAQihAAg3i1gAxAB5QAngEACgfIgBgHIgBgBQgGglgpAAIgHAAgANiDWQhVAuhMASQgXAFgVAAQhaABgghiIAAgBQgNgmgBg2IAAgBQAGh5ABg6IgXAJQgdALgRAJIgWgMIgLhoIAMgRIBJgSIgOg3IAKgSQBMgUAdgHIATARIgEA3IBKgZIAUAOIAQBwIgeAGQAaALgMAAIAAAAIgOAGQgRAEgfANQACAkAUACQAngBBHhHIAaAGIAPAwQAHgkAKgdQAziWB6gKQCUgPAvC4QASBHgCBmIgKAPIi3BDQADA2APACQATgDAfgnIAYAAIA8A/IgCAYIgyAfQg5AhgdADQgWACgTAAQhmAAgxhPgAP/gZQAAAVAJAcIAwgPQgCgJgDgGIAAAAQgLgdgdgIIgGgBQgGACAAARg");
    this.shape_9.setTransform(227.1,184.1);

    this.shape_10 = new cjs.Shape();
    this.shape_10.graphics.f("rgba(0,0,0,0.424)").s().p("AtcCMQgIgcgFgfQgcA6g9AlIABAAQgoAZg2ALIAOApIgKATIhlAhIgUgOQgfkjgikjIARgSQC4AMBJAsQA0AdAcA2IgBhMIANgQIEAgmIASARQgTC3AAB4QAAB8ANACQAdgDAAjUIAAhFIAOgPICCgWIgGhwIAUgPIBNAZIAKAPIAAAZQBThRBBACQBLgCAsBgQARAjAMA0IAAACIAeEQIgSmQIANgQIEJgrIASAQIAFDQIAdg2IAWgGIBnA+IADAYIhcBkIBuBdIgBAYIhWBBIgUgCIgogqIAVBEIgMAUIkrAiIgLgJIgJAOIi5AOIgRgOIgTiwQgDgegHgXIAAgBQgJgagIgDQgKADAAATIAAASIAUDFIgNARIiFATIgSgOIgGhwQgQA5goAgQg7Axh2AAIgCAAQigAAg3i1gAxAB5QAngEACgeIgBgHIgBgCQgGgkgpAAIgHAAgANiDWQhVAuhMASQgXAFgVAAQhaABgghiIAAgBQgNgmgBg2IAAgCQAGh3ABg7IgXAJQgdALgRAIIgWgLIgLhoIAMgQIBJgTIgOg2IAKgTQBMgUAdgGIATAQIgEA4IBKgaIAUANIAQBxIgeAHQAaAKgMAAIAAABIgOAEQgRAGgfAMQACAkAUACQAngBBHhHIAaAGIAPAwQAHgjAKgeQAziWB6gKQCUgPAvC4QASBHgCBnIgKAOIi3BDQADA2APACQATgCAfgoIAYgBIA8BAIgCAYIgyAfQg5AhgdADQgWADgTAAQhmAAgxhQgAP/gZQAAAVAJAcIAwgPQgCgJgDgGIAAgBQgLgcgdgIIgGgBQgGACAAARg");
    this.shape_10.setTransform(231.2,190.3);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.start_btn,p:{x:303.6,y:390.5}},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.head1},{t:this.head2},{t:this.head3},{t:this.head4},{t:this.head5},{t:this.head6},{t:this.head7},{t:this.head8},{t:this.head9}]},1).to({state:[{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.punktAnzeige},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.start_btn,p:{x:302.1,y:319.1}}]},1).wait(1));

    // dynamicText
    this.instance = new lib.startScreen();
    this.instance.setTransform(299.7,225.6,1,1,0,0,0,-1.1,0.6);

    this.zeitanzeige = new cjs.Text("0", "25px Arial", "#333333");
    this.zeitanzeige.textAlign = "center";
    this.zeitanzeige.lineHeight = 27;
    this.zeitanzeige.lineWidth = 54;
    this.zeitanzeige.setTransform(489.7,72.1);

    this.punkte = new cjs.Text("0", "25px Arial", "#333333");
    this.punkte.textAlign = "center";
    this.punkte.lineHeight = 27;
    this.punkte.lineWidth = 56;
    this.punkte.setTransform(491.3,24.6);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance}]}).to({state:[{t:this.punkte},{t:this.zeitanzeige}]},1).to({state:[{t:this.instance}]},1).wait(1));

    // logo
    this.instance_1 = new lib.countAnzeige();
    this.instance_1.setTransform(492.2,83.8,0.8,0.8);

    this.instance_2 = new lib.logo();
    this.instance_2.setTransform(242.8,59.3);

    this.instance_3 = new lib.anzeige();
    this.instance_3.setTransform(431.4,56.9);

    this.instance_4 = new lib.countAnzeige();
    this.instance_4.setTransform(492.2,37.1,0.8,0.8);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.instance_4},{t:this.instance_3},{t:this.instance_2},{t:this.instance_1}]},1).to({state:[]},1).wait(1));

    // back
    this.shape_11 = new cjs.Shape();
    this.shape_11.graphics.f("rgba(0,0,0,0.529)").s().p("EAjTgSCMhGjAAAMgLnAicIAAkUIKq+7MBIbAAAIKqfWIAAGVg");
    this.shape_11.setTransform(300,248.6);

    this.shape_12 = new cjs.Shape();
    this.shape_12.graphics.f().s("rgba(0,0,0,0.988)").ss(1,1,1).p("EAkAgShMhH8AAAIAAwRMBH8AAAgEAlTgRPIAAyvMhKlAAAIAASvMBKlAAAIJlbnIAAE8EAu4AifIAABjMhdvAAAIAAhjgEgu3AO5IAAkhMAAAguZMBdvAAAMAAAAuZEgu3AO5IKq+7MBIcAAAIKpfWEgu3AKYIJl7n");
    this.shape_12.setTransform(300,230.7);

    this.shape_13 = new cjs.Shape();
    this.shape_13.graphics.rf(["#CB66D7","#410074","#2E0051"],[0,0.824,1],0,0,0,0,0,243.7).s().p("Egu3AZRIAAznIKq+6MBIbAAAIKqfVIAATMg");
    this.shape_13.setTransform(300,289.7);

    this.shape_14 = new cjs.Shape();
    this.shape_14.graphics.rf(["#E7E408","#4FE915","#0A8E6B","#000000"],[0.027,0.361,0.651,1],0,0.4,0,0,0.4,135.6).s().p("Egj9AIIIAAwPMBH7AAAIAAQPg");
    this.shape_14.setTransform(300.2,60);

    this.shape_15 = new cjs.Shape();
    this.shape_15.graphics.lf(["#E7E408","#FFA800","#E7E408","#FFA800","#E7E408","#FFA800","#E7E408"],[0,0.165,0.294,0.463,0.6,0.855,1],-238.6,0,238.7,0).s().p("EglSAJXIAAytMBKlAAAIAAStgEgj8AIEMBH7AAAIAAwOMhH7AAAg");
    this.shape_15.setTransform(300,60.3);

    this.shape_16 = new cjs.Shape();
    this.shape_16.graphics.lf(["#6B7E80","#000000"],[0.012,1],-0.1,-191.9,-0.3,60.1).s().p("EAlTgEaIAAyvMhKlAAAIAASvIplbnMAAAguZMBdvAAAMAAAAuZg");
    this.shape_16.setTransform(300,148.6);

    this.shape_17 = new cjs.Shape();
    this.shape_17.graphics.lf(["#B5BDBF","#4D6266","#E3ECEE","#B9C8D7","#000000"],[0.027,0.165,0.361,0.651,1],-299.9,-2.3,300,-2.3).s().p("Egu3AAxIAAhhMBdvAAAIAABhg");
    this.shape_17.setTransform(300,456.4);

    this.shape_18 = new cjs.Shape();
    this.shape_18.graphics.rf(["#B5BDBF","#4D6266","#E3ECEE","#B9C8D7","#000000"],[0.027,0.165,0.361,0.651,1],0,0,0,0,0,317.6).s().p("EAkOgPEMhIbAAAIqqe7IAAkhIJl7nMBKlAAAIJlbnIAAE8g");
    this.shape_18.setTransform(300,224.5);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11}]},1).to({state:[]},1).wait(1));

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,601.5,450);


// symbols:
(lib.Bitmap1 = function() {
    this.initialize(img.Bitmap1);
}).prototype = p = new cjs.Bitmap();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,111,148);


(lib.Bitmap2 = function() {
    this.initialize(img.Bitmap2);
}).prototype = p = new cjs.Bitmap();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,106,144);


(lib.star2 = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 1
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f().s("rgba(3,3,3,0.988)").ss(1,2,0,3,true).p("ABWgrIgqAxIAhA5Ig9gYIgrAxIAEhCIg8gZIBAgRIAHhCIAiA4g");

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.f("#FFCC00").s().p("AgYAVIg8gZIBAgQIAHhCIAiA4IBAgOIgqAxIAhA6Ig9gZIgrAxg");

    this.addChild(this.shape_1,this.shape);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-8.5,-8.7,17.2,17.6);


(lib.kopf2 = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 2
    this.instance = new lib.Bitmap2();
    this.instance.setTransform(24.9,25.9);

    this.addChild(this.instance);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(24.9,25.9,106,144);


(lib.kopf1 = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 2
    this.instance = new lib.Bitmap1();
    this.instance.setTransform(20,10);

    this.addChild(this.instance);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(20,10,111,148);


(lib.countAnzeige = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 2
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f().s("#000000").ss(1,1,1).rr(-26.85,-20.15,53.7,40.3,5.9);
    this.shape.setTransform(0,0,0.916,0.899);

    // Ebene 1
    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.lf(["#383737","#F3E5B7","#F3E5B7","#4F4F4E"],[0,0.325,0.671,1],0,19.8,0,-19.6).ls(["#394B5F","#B7EAF3","#FFFFFF","#84A8A7","#343638"],[0.027,0.184,0.592,0.671,1],0,-20.4,0,20.6).ss(3.9,1,1).rr(-26.85,-20.15,53.7,40.3,7.1);

    this.addChild(this.shape_1,this.shape);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-26.8,-20.1,53.7,40.3);


(lib.buttonshine = function() {
    this.initialize();

    // Layer 1
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f("rgba(255,255,255,0.929)").s().p("AjQDmQgFgBgDgDIAAAAQgEgFAAgFIAAgBQAjk+GBh+QAEgCAFACQAFABADADIAAAAQAFAFgBAGQgBAGgGAEIAAAAQkzCZhhERIgBABQgBAFgHACIAAAAIgFABIgEgBgADKjgQl+B8gjE8IAAAAQAAADADADIAAAAQACADADAAQAEABACgBQAFgBABgDIAAAAQBikTE0ibIABAAQADgCABgEIAAAAQAAgDgDgDIAAAAQgCgDgDAAIgDgBIgDABg");

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.f("rgba(255,255,255,0.863)").s().p("AjRDrQgHgCgEgEIABAAQgHgGABgHIAAgCQAjlBGEh/QAGgCAHACIgBAAQAHACADAEIABAAQAGAHgCAIIABgBQgBAJgIAFIgBAAQkxCZhhEPIAAABQgCAHgKADIAAAAIgGABIgFgBgADIjlQmBB+gjE+IAAABQAAAFAEAFIAAAAQADADAFABQAFACAEgCIAAAAQAHgCABgFIABgBQBhkREziZIAAAAQAGgEABgGQABgGgFgFIAAAAQgDgDgFgBIgEgBIgFABg");

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.f("rgba(255,255,255,0.796)").s().p("AjTDwQgHgCgFgFIAAgBQgIgIABgJIAAgBQAjlFGIiAQAHgCAIACQAHACAFAFIAAABQAIAIgBAJQgBAMgLAGIgBABQkuCYhhENIgBABQgDAJgLAEIgBAAIgGABIgIgBgAjRDrQAGACAFgCIAAAAQAKgDACgHIAAgBQBhkPExiZIABAAQAIgFABgJIgBABQACgIgGgHIgBAAQgDgEgHgCIABAAQgHgCgGACQmEB/gjFBIAAACQgBAHAHAGIgBAAQAEAEAHACg");

    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.f("rgba(255,255,255,0.729)").s().p("AjUD1QgJgDgGgGIAAAAQgJgKABgLIAAgCQAjlHGLiBQAIgDAKACIAAAAQAKADAFAGIAAAAQAKAKgCAMQgBAOgNAIIgCAAQksCXhgELIgBACQgEALgNAEIgBABIgJABIgIgBgADFjvQmICAgjFFIAAABQgBAJAIAIIAAABQAFAFAHACQAIACAGgCIABAAQALgEADgJIABgBQBgkOEviXIABgBQALgGABgMQABgJgIgIIAAgBQgFgFgHgCIgIgBIgHABg");

    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.f("rgba(255,255,255,0.663)").s().p("AjWD6IABAAQgLgDgGgHIgBgBQgKgLABgNIAAgCQAjlLGPiCQAJgEALADQALADAHAIQALAMgCAOQgBAQgQAJIgCABQkqCVhgEKIAAACQgFANgQAFQgFACgGAAIgKgBgAjUD1QAJACAIgCIABgBQANgEAEgLIABgCQBgkLEsiXIACAAQANgIABgOQACgMgKgKIAAAAQgFgGgKgDIAAAAQgKgCgIADQmLCBgjFHIAAACQgBALAJAKIAAAAQAFAGAKADg");

    this.shape_5 = new cjs.Shape();
    this.shape_5.graphics.f("rgba(255,255,255,0.396)").s().p("AjbENIAAAAQgRgFgKgLQgRgTADgUIAAgDQAjlXGdiHQAOgGASAFIgBAAQAQAEAKALQAVAVgGAXQgCAagYANIgDACQkiCRheEDIgBADQgHAVgaAIIgBABQgHACgIAAQgIAAgIgCgAC9kGQmZCFgjFUIAAAEQgCASAPAQQAJALAQAEQAPAEAMgEQAZgHAGgUIACgDQBdkEEliTIACgBQAYgNABgZQADgUgRgRIABABQgJgLgQgEQgHgCgHAAQgIAAgHADg");

    this.shape_6 = new cjs.Shape();
    this.shape_6.graphics.f("rgba(255,255,255,0.063)").s().p("AjhElQgZgHgOgRQgZgaAEgdIABgGQAjlnGtiMIAAAAQAVgIAZAHIAAAAQAXAGAOAQQAdAegHAhQgDAmgkAVIgDACQkaCNhaD5IgCAFQgKAggnALQgLAEgMAAQgLAAgLgDgAi3EgQAmgLAJgeIACgFQBbj7EbiNIAEgCQAigUACgkQAHgfgbgcIACACQgOgQgXgGIAAAAQgYgHgUAIQmpCLgjFjIgBAGQgEAbAYAZQANAQAXAGIAAAAQAWAGATgGg");

    this.shape_7 = new cjs.Shape();
    this.shape_7.graphics.f("rgba(255,255,255,0.129)").s().p("AjgEgIAAAAQgXgGgNgQQgYgZAEgbIABgGQAiljGqiLQAUgIAYAHIAAAAQAXAGAOAQIgCgCQAbAcgHAfQgCAkgiAUIgEACQkbCNhbD7IgCAFQgJAegmALQgJADgLAAQgKAAgLgDgAi4EbQAjgKAJgcIABgEQBcj9EdiPIADgCQAfgRADghQAHgdgagbIACABQgNgPgWgFIABAAQgXgGgSAHIAAAAQmmCKgjFgIgBAFQgEAaAYAYQAMAOAVAFIgBAAQAVAGASgGg");

    this.shape_8 = new cjs.Shape();
    this.shape_8.graphics.f("rgba(255,255,255,0.196)").s().p("AjfEbIAAAAQgUgFgNgOQgXgYAEgaIAAgFQAklgGmiKIAAAAQASgHAWAGIAAAAQAWAFANAPIgCgBQAaAbgHAdQgDAhgfARIgDACQkdCPhcD9IgCAEQgIAcgjAKQgJADgKAAQgKAAgKgDgAi4EWIgCAAQAhgJAIgaIABgEQBdj/EfiPIADgCQAcgQADgeQAHgcgZgZQgLgNgTgFIAAABQgVgGgRAGIAAAAQmjCJgjFeIAAAEQgDAZAVAWIgBgCQAMAOAUAGIgBAAQAVAFARgGg");

    this.shape_9 = new cjs.Shape();
    this.shape_9.graphics.f("rgba(255,255,255,0.329)").s().p("AjcESQgSgFgLgNQgTgUADgWIAAgEQAjlaGgiIIAAAAQAQgGATAFIAAAAQASAFALANQAVAWgGAZQgCAcgbAPIgCABQkhCRhdEAIgBAEQgIAXgcAJQgJADgJAAQgIAAgJgCgAi8ENIABgBQAagIAHgVIABgDQBekCEiiSIADgCQAYgNACgaQAGgXgVgVQgKgLgQgEIABAAQgSgFgOAGQmdCHgjFXIAAADQgDAUARATQAKALARAFIAAAAQARAEAOgEg");

    this.shape_10 = new cjs.Shape();
    this.shape_10.graphics.f("rgba(255,255,255,0.263)").s().p("AjdEXIAAAAQgUgGgMgOIABACQgVgXADgYIAAgEQAjleGkiJIgBAAQARgGAVAGIAAgBQATAFAMANQAYAZgHAcQgDAdgcARIgDACQkfCPhcD/IgCAEQgIAaggAJIABAAQgJADgKAAQgJAAgJgCgAC6kQIAAAAQmgCIgjFaIAAAEQgDAWATAUQALANASAFQATAFAQgGQAcgJAIgXIABgEQBdkAEhiRIACgBQAbgQACgbQAGgZgVgWQgLgNgSgFIAAAAQgJgCgIAAQgKAAgIADg");

    this.shape_11 = new cjs.Shape();
    this.shape_11.graphics.f("rgba(255,255,255,0.463)").s().p("AjZEIQgQgEgJgLQgPgQACgSIAAgEQAjlUGZiFQANgFAQAEQAQAEAJALIgBgBQARARgDAUQgBAZgYANIgCABQklCThdEEIgCADQgGAUgZAHQgGACgHAAQgHAAgHgCgAC/kCIAAAAQmWCFgjFRIAAADQgCAQAOAPIABABQAIAJANADQAOAEAMgEIgBAAQAWgGAGgSIABgDQBekGEniTIACgBQAUgMACgVQADgSgPgQQgIgKgOgDIAAAAQgHgCgGAAQgHAAgGACg");

    this.shape_12 = new cjs.Shape();
    this.shape_12.graphics.f("rgba(255,255,255,0.596)").s().p("AjXD+IAAAAQgMgDgHgIIgBgBQgMgNACgOIAAgDQAjlNGSiEIAAAAQALgEANAEQAMADAIAJQANAOgDAQQgCASgSAKIgBABQkpCVhfEIIgBACQgFAPgSAGQgGACgGAAQgGAAgGgCgAjBD5QAQgFAFgNIAAgCQBgkKEqiVIACgBQAQgJABgQQACgOgLgMQgHgIgLgDQgLgDgJAEQmPCCgjFLIAAACQgCANALALIABABQAGAHALADIgBAAQAMADAJgEg");

    this.shape_13 = new cjs.Shape();
    this.shape_13.graphics.f("rgba(255,255,255,0.529)").s().p("AjYEDQgNgDgIgJIgBgBQgOgPACgQIAAgDQAjlRGWiFIAAAAQAMgEAOAEIAAAAQAOADAIAKQAPAQgDASQgCAVgUAMIgCABQknCTheEGIgBADQgGASgWAGIABAAQgGACgHAAQgGAAgHgCgAi/D+QASgGAFgPIABgCQBfkIEpiVIABgBQASgKACgSQADgQgNgOQgIgJgMgDQgNgEgLAEIAAAAQmSCEgjFNIAAADQgCAOAMANIABABQAHAIAMADIAAAAQANAEALgEg");

    this.shape_14 = new cjs.Shape();
    this.shape_14.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AjPDhQgDAAgCgDIAAAAQgDgDAAgDIAAAAQAjk8F+h8QADgBADABQADAAACADIAAAAQADADAAADIAAAAQgBAEgDACIgBAAQk0CbhiETIAAAAQgBADgFABIgDABIgDgBg");

    this.addChild(this.shape_14,this.shape_13,this.shape_12,this.shape_11,this.shape_10,this.shape_9,this.shape_8,this.shape_7,this.shape_6,this.shape_5,this.shape_4,this.shape_3,this.shape_2,this.shape_1,this.shape);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-28.6,-29.6,57.4,59.4);


(lib.buttonshadow = function() {
    this.initialize();

    // Layer 1
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f("#000000").s().p("AmiOVQmbmbhenmQhgnkEVkVQEVkVHlBfQHmBeGbGbIAgAgI03U3Iggggg");
    this.shape.setTransform(-29.6,-22.5);

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.f("rgba(0,0,0,0.949)").s().p("AmmOdQmemehfnqQhgnpEXkYQEYkXHpBgQHqBfGeGeIAgAgIgGAGIggggQmbmbnmheQnlhfkVEVQkVEVBgHkQBeHmGbGbIAgAgIgGAGIggggg");
    this.shape_1.setTransform(-29.8,-22.7);

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.f("rgba(0,0,0,0.749)").s().p("Am2O+Qmrmrhjn7Qhjn7EikiQEikiH7BjQH6BjGsGrIAgAhIgGAGIggghQmomon2hiQn3hikgEfQkfEgBjH2QBhH3GoGoIAhAgIgGAGIghggg");
    this.shape_2.setTransform(-30.7,-23.6);

    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.f("rgba(0,0,0,0.698)").s().p("Am6PHQmumwhkn+QhkoAElkkQEkklIABkQH+BkGvGvIAgAgIgGAGIgfghQmsmrn6hjQn8hjkiEiQkiEiBjH8QBjH6GsGsIAgAfIgGAGIghgfg");
    this.shape_3.setTransform(-30.9,-23.8);

    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.f("rgba(0,0,0,0.647)").s().p("Am9PPQmzmzhkoCQhloFEnkmQEnkoIFBlQICBkGzGzIAgAgIgHAGIgfggQmwmvn9hkQoBhkkkElQklEkBlIAQBjH+GvGwIAgAgIgGAGIggggg");
    this.shape_4.setTransform(-31.1,-24);

    this.shape_5 = new cjs.Shape();
    this.shape_5.graphics.f("rgba(0,0,0,0.094)").s().p("AnpQqQnXnYhtovIAAAAQhvo3FFlDQFDlFI3BvQIvBtHYHYIAgAgIgGAGIggggQnVnVorhsQoyhulBFDQlCFABuIyQBsIrHUHVIAhAgIgGAGIghggg");
    this.shape_5.setTransform(-33.5,-26.4);

    this.shape_6 = new cjs.Shape();
    this.shape_6.graphics.f("rgba(0,0,0,0.043)").s().p("AnsQzQnbnchuozIAAAAQhwo7FIlGQFFlII8BwQIzBuHcHbIAfAgIgGAGIgfggQnZnYouhtQo3hvlEFFQlFFDBwI3IAAAAQBsIvHYHYIAgAgIgGAGIgggfg");
    this.shape_6.setTransform(-33.8,-26.6);

    this.shape_7 = new cjs.Shape();
    this.shape_7.graphics.f("rgba(0,0,0,0.247)").s().p("AndQRQnNnOhroiIABAAQhtopE9k8QE7k9IqBtQIiBqHOHOIAgAgIgGAGIggggQnLnLoehpQolhsk5E7Qk6E4BsIlIAAAAQBpIfHKHLIAhAfIgGAGIghggg");
    this.shape_7.setTransform(-32.9,-25.8);

    this.shape_8 = new cjs.Shape();
    this.shape_8.graphics.f("rgba(0,0,0,0.196)").s().p("AnhQaQnQnShsomIABgBQhuotE/k+QE/lAItBtQInBsHRHQIAgAhIgGAGIggggQnOnOojhqQophtk7E9Qk9E8BsIpIAAAAQBrIiHNHOIAgAgIgGAGIgggfg");
    this.shape_8.setTransform(-33.1,-26);

    this.shape_9 = new cjs.Shape();
    this.shape_9.graphics.f("rgba(0,0,0,0.145)").s().p("AnlQiQnUnVhsorQhuoyFClBQFBlCIyBuQIrBsHVHVIAgAgIgGAGIggggQnSnRomhrQouhtk+E/Qk/E+BtIuIAAAAQBrImHRHSIAgAgIgGAGIghggg");
    this.shape_9.setTransform(-33.3,-26.2);

    this.shape_10 = new cjs.Shape();
    this.shape_10.graphics.f("rgba(0,0,0,0.396)").s().p("AnRP5QnDnEhooXQhqobE1k0QEzk1IcBpQIWBpHFHDIAfAgIgGAHIggghQnAnAoShnQoXhpkxEzQkzExBpIXIAAAAQBnISHAHAIAhAgIgHAGIgggfg");
    this.shape_10.setTransform(-32.2,-25.1);

    this.shape_11 = new cjs.Shape();
    this.shape_11.graphics.f("rgba(0,0,0,0.345)").s().p("AnVQBQnHnIhooaIAAAAQhrogE4k2QE2k4IgBrQIaBoHIHHIAgAhIgGAGIggghQnEnDoXhoQobhqk0E1Qk1E0BqIbQBoIXHDHEIAhAgIgGAGIghggg");
    this.shape_11.setTransform(-32.5,-25.3);

    this.shape_12 = new cjs.Shape();
    this.shape_12.graphics.f("rgba(0,0,0,0.294)").s().p("AnZQJQnKnLhpoeIAAgBQhsokE6k5QE5k6IlBrQIeBqHLHKIAgAhIgGAGIggghQnHnGoahpQohhrk2E4Qk4E2BrIgIAAAAQBpIaHGHIIAhAgIgGAGIghggg");
    this.shape_12.setTransform(-32.7,-25.6);

    this.shape_13 = new cjs.Shape();
    this.shape_13.graphics.f("rgba(0,0,0,0.447)").s().p("AnNPwQnAnAhnoTIAAABQhpoXEykyQExkyIXBpQISBnHBHAIAgAgIgGAHIggghQm9m9oOhmQoThokuEwQkwEuBoISIAAAAQBmIPG9G9IAgAgIgGAGIggggg");
    this.shape_13.setTransform(-32,-24.9);

    this.shape_14 = new cjs.Shape();
    this.shape_14.graphics.f("rgba(0,0,0,0.498)").s().p("AnJPoQm9m9hmoPIAAAAQhooSEwkuQEukwITBoQIOBmG9G9IAgAhIgGAGIggghQm6m5oKhmQoOhnksEtQktEsBnIOIAAAAQBmIKG5G6IAgAgIgGAGIggggg");
    this.shape_14.setTransform(-31.8,-24.7);

    this.shape_15 = new cjs.Shape();
    this.shape_15.graphics.f("rgba(0,0,0,0.596)").s().p("AnBPXQm2m2hloGIAAgBQhmoIEqkqQEqkqIJBmQIGBlG2G2IAgAgIgGAGIggggQmzmyoBhlQoFhlknEoQkoEnBmIEQBjIDGzGyIAgAgIgGAGIggggg");
    this.shape_15.setTransform(-31.4,-24.2);

    this.shape_16 = new cjs.Shape();
    this.shape_16.graphics.f("rgba(0,0,0,0.545)").s().p("AnFPgQm5m6hmoLIAAABQhnoOEtksQEsktIOBnQIKBmG6G5IAfAgIgGAGIgfggQm3m2oGhlQoJhmkqEqQkqEqBmIIIAAABQBlIGG2G2IAgAgIgGAGIgggfg");
    this.shape_16.setTransform(-31.6,-24.4);

    this.shape_17 = new cjs.Shape();
    this.shape_17.graphics.f("rgba(0,0,0,0.796)").s().p("AmyO2Qmomohhn3Qhjn2EfkgQEgkfH3BiQH2BiGoGoIAgAhIgGAGIggghQmlmlnyhhQnzhhkcEdQkdEdBiHyIgBAAQBhHyGmGlIAgAgIgGAGIghggg");
    this.shape_17.setTransform(-30.5,-23.4);

    this.shape_18 = new cjs.Shape();
    this.shape_18.graphics.f("rgba(0,0,0,0.898)").s().p("AmqOlQmhmhhgnuIAAAAQhhnuEakaQEakaHuBhQHuBgGhGhIAgAhIgGAGIggghQmemenphfQnqhgkXEYQkYEXBgHpQBfHqGeGeIAhAgIgGAGIghggg");
    this.shape_18.setTransform(-30,-22.9);

    this.shape_19 = new cjs.Shape();
    this.shape_19.graphics.f("rgba(0,0,0,0.847)").s().p("AmuOuQmlmlhhnyIAAAAQhhnyEdkdQEckdHyBhQHyBhGmGlIAfAhIgGAGIgfghQmimhnuhgQnuhhkaEaQkaEbBhHtIAAAAQBgHuGhGiIAhAfIgHAHIggggg");
    this.shape_19.setTransform(-30.2,-23.1);

    this.addChild(this.shape_19,this.shape_18,this.shape_17,this.shape_16,this.shape_15,this.shape_14,this.shape_13,this.shape_12,this.shape_11,this.shape_10,this.shape_9,this.shape_8,this.shape_7,this.shape_6,this.shape_5,this.shape_4,this.shape_3,this.shape_2,this.shape_1,this.shape);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-144.5,-137.4,221.4,221.4);


(lib.butBackEnable = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 1
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f().s("#2B2B2A").ss(4,0,0,22.9).p("EArnggJMAAAA//MhXhAAA");
    this.shape.setTransform(1,1);

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.f("#9A00F7").s().p("Egu+AjJMAAAhGRMBd9AAAMAAABGRgEgrwAgAMBXhAAAMAAAg/+MhXhAAAg");

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.rf(["#E7E408","#FFA800","#FF00D2"],[0,0.537,1],0,0,0,0,0,375.6).s().p("EgrwAgAMAAAg//MBXhAAAMAAAA//g");

    this.addChild(this.shape_2,this.shape_1,this.shape);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-300.7,-224.9,601.5,450);


(lib.anzeige = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 3
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.lf(["#FFC400","#FF0000","#7E1C01"],[0,0.573,1],-13.4,-13.4,13.6,13.6).s().p("AgKhPIARAKIADAYQAFgRAIAAQAYgBAAAlIAAAGQAKg1AQADQAKABALAUIAJAUIAnBpIhNAGIgIg4QgBgMgFABQgDAAgBAEIAAAEIAAANIgHACQgDgPgFABQgEABABAIIAGAxIgmAJgAC0A+QgIgSAAgbIAAgMQACgWAGgRQAOgqAigDQApgEANAzQAFAVgBAcIg6AWQABAZAKAAQAHAAALgPIASAUIgOAJQgQAJgIABIgMABQgfAAgOgbgADegBQAAAHAEAMIAXgHQAAgGgCgEQgEgJgLgDIgDAAQgHAAAAAKgAjhAHIg0gBIgJhTICHgNIAQBYIg2AJIAEBIIgmAKgAhwgbIBJgNIAFBzIhMALgAhqgxQgIgJAAgKQAAgJAPgFQAOgFARAAQAPAAAIAJQAGAIAAALQAAAIgOAGQgNAGgRAAQgOAAgJgKg");
    this.shape.setTransform(-1.7,29.9);

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.lf(["#FFC400","#FF0000","#7E1C01"],[0,0.573,1],-18.4,-11.6,1,22.1).s().p("AkHhSIBKAKIgFA/IAQgBIgEgrIAcgIIAMB1IgcADIgGgkIgNAEIAKAsIhVARgAAUA7QgDgKAAgQIACg8IgOAGIgMAGIgDgfIAYgHIgFgVIAfgIIgBAZIAdgKIAEAhIgYAIQABAUALAAQANAAAXgXIAdBXQggAUgcAHIgMABQgYAAgJgbgAh1gbIBJgNIAGB0IhNAKgACUA7QgEgKAAgNIAYgFQAEAKAFAAIADgBQABAAAAgBQABAAAAgBQAAAAAAAAQAAgBAAAAQAAgGgUgKQgdgPgGgrQgBgOAGgLQAOgZAtABQAsgBATAiQAIAOADATIg4ASIAAgCQAAgLgMgEIgEgBQgHAAAAAJQAAAJAJACQALADAIAJQAKALAAAOQAAAMgEAKQgJAWgbgBQgaABgKgWgAhvgxQgHgIAAgLQAAgJAPgFQAOgFARAAQAOAAAIAKQAHAHAAALQAAAJgPAFQgNAHgQAAQgPAAgJgLg");
    this.shape_1.setTransform(-0.8,-20.3);

    // Ebene 4
    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.f("#000000").s().p("AgEhGIAHAEIACAWQAAAAAAABQAAAAAAABQAAAAABAAQAAABAAAAQAAAAABABQAAAAAAAAQABAAAAAAQABAAAAAAIAEAAIACgDQADgNAGgBQAIAAAFAGQAFAJAAARIAAAFIAAABQAAAAAAABQAAAAAAABQAAAAABABQAAAAAAABQAAAAABAAQAAAAAAABQABAAAAAAQABAAAAAAIAEgBIACgDQAIgwANABQAHACAJARIABAAIAIATIAlBjIhCAFIgHgzQgCgSgJACQgHAAgBAJIAAgBIgBAFIAAAEQgEgKgHACQgJABACAOIAFAtIgdAGgAC5A8QgIgRAAgZIAAgMQACgWAGgQIAAgBQANgmAfgDQAkgDAMAvQAFATgBAZIg2AVQgBAAAAAAQgBAAAAAAQAAABAAAAQgBAAAAABIgBACQABAfAPgBQAHABAMgNIAKALIgKAGQgOAIgIABIgLABQgcAAgMgYgADZAAQAAAGAFAOQAAABAAAAQAAAAABABQAAAAAAAAQABABAAAAQABAAAAAAQAAABABAAQAAAAABAAQAAAAABgBIAWgGIADgDIABgDQAAgGgDgFIABAAQgFgLgOgEIgEgBIgCAAQgKAAAAAQgAjcAHQAAgBAAAAQAAAAgBgBQAAAAAAgBQAAAAgBgBQAAAAgBAAQAAAAAAgBQgBAAAAAAQgBAAAAAAIgwgBIgHhJIB9gMIAOBOIgxAIIgDACIgBAEIAEBEIgcAHgAhrgXIA/gLIAFBpIhCAKgAhmg0QgHgIAAgIQABgGALgDQANgFAQAAQAMAAAHAIIAAAAQAFAGAAAJQgBAFgKAFQgMAFgQABQgMAAgHgJg");
    this.shape_2.setTransform(-2.1,29.7);

    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.f("rgba(3,3,3,0.988)").s().p("AgFBgIgCgCIgBgDIgHiqIABgDIADgCIAEAAIARALIACACIAAACIABAHQAEgFAGAAQAPAAAHALIAEAHQAJgeAQAEQAMABAMAXIAAAAIAKAUIAnBpIAAADIgBADIgDABIhOAGIgDgBIgCgDIgIg2IAAAHIgBADIgCACIgIACIgDAAIgCgCIgBgBIAAAAIAAAAIAFAqIgBADIgDACIgmAJIgBAAIgCAAgAAABVIAdgHIgFgsQgCgOAJgBQAHgDAEALIAAgEIABgFIAAAAQABgIAHAAQAJgDACATIAHAzIBCgGIglhiIgIgTIgBAAQgJgRgHgCQgNgCgIAxIgCADIgEABQAAAAgBAAQAAgBAAAAQgBAAAAAAQAAAAgBgBQAAAAAAgBQgBAAAAAAQAAgBAAAAQAAgBAAAAIAAgBIAAgGQAAgQgFgJQgFgGgIAAQgGABgDANIgCADIgEAAQAAAAgBAAQAAAAAAAAQgBAAAAgBQAAAAgBAAQAAgBAAAAQgBAAAAgBQAAAAAAAAQAAgBAAAAIgCgWIgHgFgACwBAQgJgTAAgcIAAgMQACgXAHgSQAPgtAlgDQAsgFAPA4QAFAWgBAdIgBACIgCACIg2AUQAAAQAFABQAFgBAJgMIADgBIADAAIACABIASATIABADIAAADIgCACIgPAJQgRAKgJABIgMABQgiAAgPgegADlhKQgfADgNAmIAAABQgGAQgCAWIAAALQAAAZAIASQAMAYAcAAIALgBQAIgBAOgIIAKgGIgKgLQgMAMgHAAQgPABgBgfIABgDQABAAAAgBQAAAAAAAAQABAAAAgBQAAAAABAAIA2gUQABgZgFgTQgLgtghAAIgEABgAjgBeIgDgCIgBgDIgChNIgvgBIgDgBIgCgDIgJhUQAAAAABgBQAAAAAAgBQAAAAAAgBQABAAAAAAQAAgBAAAAQABgBAAAAQABAAAAAAQAAAAABAAICGgNIAEABIACADIAQBYIAAADIgEABIgxAKIADBEIgBADIgCACIgmAKIgDAAgAkYhJIAHBKIAwABQAAAAABAAQAAAAABAAQAAAAABAAQAAABAAAAQABAAAAABQAAAAABABQAAAAAAABQAAAAAAABIACBMIAcgHIgEhFIABgDIADgCIAxgIIgOhOgAhwBaIgCgBIgBgDIgChxQAAgBAAAAQAAgBAAAAQAAAAABgBQAAAAAAAAIADgCIASgDQgJgDgGgIQgJgKAAgMQgBgMAUgHQAOgFASAAQARAAAKALQAHAJAAANQABAIgJAGIACAAIADAAIACACIABADIAFBzIgBAEIgDABIhMALIgDgBgAhrgXIACBnIBCgJIgFhpgAhhhNQgLADgBAGQAAAIAHAIQAHAIAMAAQAQAAAMgFQAKgFABgFQAAgJgFgGIAAAAQgHgIgMAAQgQAAgNAFgADgAXQAAgBAAAAQgBAAAAgBQgBAAAAAAQAAgBAAAAQgFgOAAgHQAAgQAMABIAEABQAOADAFAMIgBAAQADAEAAAHIgBADIgDACIgWAHIgBAAIgDAAgADjgBQAAAEADAJIAOgEIgCgFQgDgHgIgCIgCAAQgCAAAAAFg");
    this.shape_3.setTransform(-2.1,29.7);

    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.f("#000000").s().p("AkChLIBAAIIgEA7IAAADIACABIADABIAQgBIACAAIACgCIABgEIgEgnIARgFIAMBqIgTADIgFggIgBgCIgDgBIgDAAIgMADQgBABAAAAQgBAAAAAAQAAAAgBABQAAAAAAAAQAAABAAAAQgBABAAAAQAAABAAAAQAAAAAAABIAJAnIhKAPgAAaA6QgEgKAAgOIAAgBIADg6IgBgEIgDgCQAAAAgBAAQAAAAAAAAQgBAAAAAAQgBAAAAAAIgPAGIgFADIgDgTIAVgGIADgCIAAgEIgDgQIATgGIgBARIABAEIACACIAEAAIAXgIIADAXIgUAHQAAABgBAAQAAAAgBAAQAAAAAAABQAAAAgBAAIAAAEQAAAYAQgBQANABAWgUIAYBNQgdARgaAHIgLABQgVAAgGgYgAhwgWIBAgLIAFBpIhCAJgACZA5QgDgHAAgKIAPgCQAFAKAHgBIAGgCIAAAAQAFgEAAgDQABgJgYgMQgbgOgGgoQAAgMAEgJQAOgXApAAQAqAAASAfQAGAMADAQIgtAOQgCgLgOgEIgFgBQgNAAAAANQAAALANAEQAJAEAHAIQAJAKAAAMQAAALgDAIQgJATgWAAQgYAAgIgTgAhrgzQgGgIAAgIQABgGALgDQANgFAQgBQAMABAHAHIAAAAQAFAHAAAJQgBAFgLAEQgMAGgPAAQgMAAgIgIg");
    this.shape_4.setTransform(-1.3,-20.6);

    this.shape_5 = new cjs.Shape();
    this.shape_5.graphics.f("rgba(3,3,3,0.988)").s().p("AkKBcIgCgBIgBgDIABipIABgDIACgCIADgBIBKAKQAAAAABABQAAAAAAAAQABAAAAABQAAAAABABIABADIgBAPIACgBIAcgIIACAAQABAAAAAAQAAAAABAAQAAABAAAAQABAAAAABIABACIAMB0IgBAEIgDACIgcADIgEgBIgCgCIgFgfIgDABIAJAnIAAADIgCADIgCABIhVAQIgDgBgAkDBSIBKgOIgJgoQAAAAAAAAQAAgBAAAAQAAgBAAAAQABgBAAAAQAAAAAAgBQAAAAABAAQAAgBAAAAQABAAAAAAIANgEIADAAIADABIABADIAFAfIATgCIgMhqIgRAEIADAoIAAADIgCACIgCAAIgQACIgDgBIgCgCIgBgDIAFg6IhAgIgAi8gOIAFAAIgDgfgAAQA9QgEgLAAgRIACg0IgHACIgMAHIgDAAIgCgBQgBgBAAAAQAAAAAAgBQgBAAAAAAQAAgBAAAAIgDgfIABgDQAAgBAAAAQABgBAAAAQAAAAABAAQAAgBABAAIATgFIgDgQQgBgBAAAAQAAgBAAAAQAAgBABAAQAAgBAAAAIADgCIAfgIIADAAIADACIAAADIgBARIAWgIIADAAIADABIABADIAEAhIAAADIgCADIgDAAIgDgBQAAACgPAGQAAAKAGABQAMAAAVgWIADgBIADABIACADIAdBWIAAAEIgCACQghAVgdAGIAAAAIgNACQgcAAgJgegAAVgfIACACIABADIgCA7IAAABQAAAOADAKQAHAXAVAAIALgBQAagHAdgRIgZhMQgVAUgNgBQgQABgBgZIABgDQAAAAABgBQAAAAAAAAQAAgBABAAQAAAAABAAIAUgHIgDgYIgXAIIgEAAIgCgBIgBgEIABgRIgUAFIAEAQIAAAEIgDADIgVAFIADAUIAFgEIAPgFIABAAIACAAgAh1BaIgCgBIgBgDIgChxQAAgBAAAAQAAAAABgBQAAAAAAAAQAAgBABAAIACgCIATgDQgJgDgGgHQgJgLAAgMQgBgLATgIQAPgFASAAQARAAAJALQAIAKAAAMQAAAIgJAGIACAAIADAAIACACIABADIAGB0IgBADIgDABIhNALIgDgBgAhwgXIACBnIBDgJIgFhpgAhlhNQgLADgBAGQAAAJAGAHQAIAIAMAAQAPAAAMgFQALgFABgFQAAgIgGgHIABAAQgHgIgMAAQgQAAgNAFgACQA9QgFgLAAgOIABgDIADgCIAUgEIgDgCQgggQgGgtIAAAAQgBgQAGgLIABgBQAPgcAwABQAvgBAVAlQAIAOADAVIgBADIgDACIg4AQIAAAAIAIAIQALAMAAAQQAAANgFALIABAAQgLAZgeAAQgeAAgKgZgACVAoQABAKADAGQAIAUAXAAQAXAAAIgUQAEgHAAgMQAAgMgJgJQgHgJgKgDQgMgEAAgLQAAgNAMgBIAGABQANAEACALIAtgOQgCgQgHgMQgSgegpAAQgpgBgOAXQgFAJABANQAFAnAcAOQAXAMgBAJQABADgFAEIAAAAIgGACQgHABgFgKgAC/gLQAAAFAFADIABAAIAHADQAAgBAAAAQAAAAAAgBQAAAAAAgBQAAAAAAAAIAAgCQAAgHgIgCIgDgBQAAAAgBABQAAAAgBAAQAAABAAAAQAAABAAABg");
    this.shape_5.setTransform(-1.2,-20.5);

    // Ebene 2
    this.shape_6 = new cjs.Shape();
    this.shape_6.graphics.f("rgba(0,0,0,0.341)").s().p("AgFBgIgCgCIgBgDIgHiqIABgDIADgCIAEAAIARALIACACIAAACIABAHQAEgFAGAAQAPAAAHALIAEAHQAJgeAQAEQAMABAMAXIAAAAIAKAUIAnBpIAAADIgBADIgDABIhOAGIgDgBIgCgDIgIg2IAAAHIgBADIgCACIgIACIgDAAIgCgCIgBgBIAAAAIAAAAIAFAqIgBADIgDACIgmAJIgBAAIgCAAgACwBAQgJgTAAgcIAAgMQACgXAHgSQAPgtAlgDQAsgFAPA4QAFAWgBAdIgBACIgCACIg2AUQAAAQAFABQAFgBAJgMIADgBIADAAIACABIASATIABADIAAADIgCACIgPAJQgRAKgJABIgMABQgiAAgPgegADjgBQAAAEADAJIAOgEIgCgFQgDgHgIgCIgCAAQgCAAAAAFgAjgBeIgDgCIgBgDIgChNIgvgBIgDgBIgCgDIgJhUQAAAAABgBQAAAAAAgBQAAAAAAgBQABAAAAAAQAAgBAAAAQABgBAAAAQABAAAAAAQAAAAABAAICGgNIAEABIACADIAQBYIAAADIgEABIgxAKIADBEIgBADIgCACIgmAKIgDAAgAhwBaIgCgBIgBgDIgChxQAAgBAAAAQAAgBAAAAQAAgBABAAQAAAAAAAAIADgCIASgDQgJgDgGgIQgJgKAAgMQgBgMAUgHQAOgFASAAQARAAAKALQAHAJAAANQABAIgJAGIACAAIADAAIACACIABADIAFBzIgBAEIgDABIhMALIgDgBg");
    this.shape_6.setTransform(-0.5,30.9);

    this.shape_7 = new cjs.Shape();
    this.shape_7.graphics.f("rgba(0,0,0,0.341)").s().p("AkKBdIgCgCIgBgDIABiqIABgCIACgCIADAAIBKAKQAAAAABAAQAAAAAAAAQABAAAAABQAAAAABAAIABAEIgBAOIACAAIAcgIIACAAQABAAAAAAQAAAAABAAQAAABAAAAQABAAAAAAIABADIAMB0IgBADIgDACIgcAFIgEgBIgCgEIgFgeIgDABIAJAnIAAADIgCADIgCAAIhVARIgDAAgAi3gOIgDgfIgCAfIAFAAgAAQA9QgEgLAAgRIACg0IgHACIgMAGIgDABIgCgCQgBAAAAAAQAAAAAAgBQgBAAAAAAQAAgBAAAAIgDggIABgCQAAgBAAAAQABgBAAAAQAAAAABAAQAAAAABAAIATgGIgDgQQgBAAAAgBQAAAAAAgBQAAgBABAAQAAgBAAAAIADgCIAfgIIADAAIADACIAAADIgBAQIAWgHIADAAIADABIABADIAEAhIAAAEIgCABIgDABIgDgBQAAACgPAGQAAAKAGABQAMgBAVgUIADgCIADABIACADIAdBXIAAADIgCACQghAVgdAGIAAAAIgNACQgcAAgJgegAh1BbIgCgCIgBgDIgChxQAAAAAAgBQAAAAABgBQAAAAAAAAQAAgBABAAIACgCIATgDQgJgDgGgIQgJgKAAgMQgBgMATgGQAPgGASAAQARAAAJALQAIAJAAANQAAAIgJAGIACAAIADAAIACACIABADIAGB0IgBADIgDABIhNALIgDAAgACQA8QgFgKAAgNIABgEIADgCIAUgEIgDgCQgggPgGguIAAAAQgBgQAGgMIABAAQAPgbAwgBQAvAAAVAkQAIAPADAVIgBADIgDADIg4AQIAAAAIAIAHQALAMAAAQQAAANgFAKIABAAQgLAZgeAAQgeAAgKgZgADMAAQAAAAAAgBQAAAAAAgBQAAAAAAgBQAAAAAAAAIAAgBQAAgIgIgCIgDAAQAAAAgBAAQAAAAgBAAQAAABAAAAQAAABAAAAQAAAGAFADIABAAIAHADIAAAAg");
    this.shape_7.setTransform(0.3,-19.3);

    this.addChild(this.shape_7,this.shape_6,this.shape_5,this.shape_4,this.shape_3,this.shape_2,this.shape_1,this.shape);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-31.4,-29.9,60.1,70.5);


(lib.logo = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 8
    this.instance = new lib.star2();
    this.instance.setTransform(-54.2,-21.4,0.446,0.446,45);

    this.instance_1 = new lib.star2();
    this.instance_1.setTransform(-88.4,-19.4,0.287,0.287,45);

    this.instance_2 = new lib.star2();
    this.instance_2.setTransform(-82.7,-10.1,0.482,0.482,15);

    this.instance_3 = new lib.star2();
    this.instance_3.setTransform(-95.6,-14,0.61,0.455,0,-0.9,0);

    this.instance_4 = new lib.star2();
    this.instance_4.setTransform(-58.4,-28.6,0.324,0.326,0,52.9,36.3,0,0.1);

    this.instance_5 = new lib.star2();
    this.instance_5.setTransform(-50.2,-26.4,0.367,0.367,45,0,0,-0.1,0);

    this.instance_6 = new lib.star2();
    this.instance_6.setTransform(-68.3,-12.8,0.654,0.654,15);

    this.instance_7 = new lib.star2();
    this.instance_7.setTransform(-58.8,-17.4,0.363,0.363);

    // Ebene 3
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.lf(["#FCF910","#F110FC","#480074"],[0,0.424,1],-0.8,-21.3,-0.8,15.5).s().p("AoqjjQB9AIAzAdQBFAoADBpQADBdhLAtQgfASgsAHIArBwIhZAfIg3nogAnjAAIANBLQAxAAAAgkIgBgHQgGghgnAAQgJAAgHABgADrA7QgQgyAAhDIgBiWIC0gbQgNCBAABWQAABhAUAAQAfAAAAihIAAgxIBmgRQABA3AABPQAAA9gFAZQgIAyggAaQgnAghOAAQhqAAgkh3gABEAuQgCgWgGgSQgJgZgNAAQgSgBAAAZIABANIANCKIhbAOIgOj8IhdAnQABgugcAAQgEAAgGACQgPAFAAASQAAAWAUAhIAxgKIACAsIguALIAOBwIhAAQIgDhmIg0ADIgGg8IAigFQgkhOAAg+QAAhZBUgKIAWgBQBUAAAmBKIgEhHIA2ARIgBAtQBAhIAyAAQAuAAAbA8QAMAYAHAjIAgEgIiCAKgAysjbIC7gfIAEC8IAohKIBJArIhJBRIBWBHIg8AtIg7hAIAcBcIjSAZgAs4BeQg4g+AAhrQAAhgBQg2QAggXAugMQBfAAAsBbQAcA8AABLQAAAfgUApQgUAuggAeQgkAigpAAQhHAAgxg2gArEAIQgMANAAARQAAAQAMAKQAJAHAMAAQAUAAAPgRQALgOAAgQQAAgRgLgIQgJgHgMAAQgUAAgPAQgAOdBXQgJgWgBgeIA5gMQAIAYAMAAQAEAAAEgDQAFgDAAgEQAAgOgugXQhGghgOhnQgBgjAOgYQAgg7BpAAQBoAAAsBOQATAhAFAtIiCArIAAgHQAAgagcgHIgIgCQgSAAAAATQAAAVAVAIQAaAKATAUQAXAYAAAgQAAAegJAVQgWAzg9AAQg+AAgXg0gAJbBXQgJgWgBgeIA5gMQAIAYAMAAQAEAAAEgDQAFgDAAgEQAAgOgugXQhGghgOhnQgBgjAOgYQAgg7BpAAQBoAAAsBOQATAhAFAtIiCArIAAgHQAAgagcgHIgIgCQgSAAAAATQAAAVAVAIQAaAKATAUQAXAYAAAgQAAAegJAVQgWAzg9AAQg+AAgXg0g");
    this.shape.setTransform(3.1,2.6);

    // Ebene 5
    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.f().s("#000000").ss(2,0,0,3).p("ADajSIC0gbQgOCCAABVQAABhAUAAQAgAAAAigQAAgbAAgXIBlgQQACA2AABPQAAA+gFAZQgJAyggAaQgnAghOAAQhqAAgkh3QgPgyAAhDgACziCIAfEhIiBAJIgOh8QgBgVgGgSQgJgZgOgBQgSAAAAAYQAAAHABAHIAOCKIhbANIgOj8IhdAoQAAgvgbAAQgFAAgFACQgQAFAAASQAAAWAVAiIAwgLIADAsIgvALIAPBxQghAHgfAJQgBgbgChMQg2AEABgBQABAAgHg8IAjgDQglhQAAg9QAAhaBVgJQALgCALAAQBTAAAnBKIgEhHIA1ARIgBAuQBAhIAyAAQAuAAAcA7QAMAZAHAigAI1jEQAhg7BoAAQBoAAAtBOQASAgAGAuIiDAqQABgCAAgFQAAgagcgHQgEgBgEAAQgTAAAAASQAAAWAVAHQAaAKATAVQAYAXAAAgQAAAegKAVQgVAzg+AAQg+AAgWgzQgJgXgBgeIA4gLQAJAYALAAQAEAAAFgDQAEgEAAgEQAAgOgugVQhGgigNhoQgCgiAOgYgAN3jEQAhg7BoAAQBoAAAtBOQASAgAGAuIiDAqQABgCAAgFQAAgagcgHQgEgBgEAAQgTAAAAASQAAAWAVAHQAaAKATAVQAYAXAAAgQAAAegKAVQgVAzg+AAQg+AAgWgzQgJgXgBgeIA4gLQAJAYALAAQAEAAAFgDQAEgEAAgEQAAgOgugVQhGgigNhoQgCgiAOgYgAvtg/IAohKIBIArIhIBRIBWBGIg9AtIg7g/IAcBcIjRAYIgRl4IC8gegAosgjQAAAfgTAoQgVAvgfAdQglAjgoAAQhIAAgwg3Qg4g9AAhrQAAhhBPg2QAhgWAugMQBfAAArBbQAcA7AABMgAkygvQADBdhLAtQgfATgsAHIArBwIhaAeQgbj1gbjzQB9AIAyAeQBGAoADBogAmnAeQgFghgnAAQgJAAgIACIAOBKQAwAAAAgjQAAgDgBgFgArEAGQgMAOAAAQQAAAQAMAKQAIAIANAAQAUAAAOgSQAMgNAAgRQAAgQgLgIQgJgHgMAAQgVAAgOAPg");
    this.shape_1.setTransform(2.7,2.3);

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.f("#000000").s().p("AoqjjQB9AIAzAdQBFAoADBpQADBdhLAtQgfASgsAHIArBwIhZAfIg3nogAnjAAIANBLQAxAAAAgkIgBgHQgGghgnAAQgJAAgHABgADrA7QgQgyAAhDIgBiWIC0gbQgNCBAABWQAABhAUAAQAfAAAAihIAAgxIBmgRQABA3AABPQAAA9gFAZQgIAyggAaQgnAghOAAQhqAAgkh3gABEAuQgCgWgGgSQgJgZgNAAQgSgBAAAZIABANIANCKIhbAOIgOj8IhdAnQABgugcAAQgEAAgGACQgPAFAAASQAAAWAUAhIAxgKIACAsIguALIAOBwIhAAQIgDhmIg0ADIgGg8IAigFQgkhOAAg+QAAhZBUgKIAWgBQBUAAAmBKIgEhHIA2ARIgBAtQBAhIAyAAQAuAAAbA8QAMAYAHAjIAgEgIiCAKgAysjbIC7gfIAEC8IAohKIBJArIhJBRIBWBHIg8AtIg7hAIAcBcIjSAZgAs4BeQg4g+AAhrQAAhgBQg2QAggXAugMQBfAAAsBbQAcA8AABLQAAAfgUApQgUAuggAeQgkAigpAAQhHAAgxg2gArEAIQgMANAAARQAAAQAMAKQAJAHAMAAQAUAAAPgRQALgOAAgQQAAgRgLgIQgJgHgMAAQgUAAgPAQgAOdBXQgJgWgBgeIA5gMQAIAYAMAAQAEAAAEgDQAFgDAAgEQAAgOgugXQhGghgOhnQgBgjAOgYQAgg7BpAAQBoAAAsBOQATAhAFAtIiCArIAAgHQAAgagcgHIgIgCQgSAAAAATQAAAVAVAIQAaAKATAUQAXAYAAAgQAAAegJAVQgWAzg9AAQg+AAgXg0gAJbBXQgJgWgBgeIA5gMQAIAYAMAAQAEAAAEgDQAFgDAAgEQAAgOgugXQhGghgOhnQgBgjAOgYQAgg7BpAAQBoAAAsBOQATAhAFAtIiCArIAAgHQAAgagcgHIgIgCQgSAAAAATQAAAVAVAIQAaAKATAUQAXAYAAAgQAAAegJAVQgWAzg9AAQg+AAgXg0g");
    this.shape_2.setTransform(2.7,2.2);

    // Ebene 2
    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.f("#FF9900").s().p("AoXEDIAAgBIgVi7QgUAlgcAaQgwAtg1gCIAAAAQhXAAg7hBIAAAAQgKgLgIgMIg/AvIAGAUIkgAiIgUm9IEDgpIACBtIBDAoQAUhFBBgsIAAAAQAkgZA0gOIAAABIAFgCIABgBIAEAAQAUAAATADQA3AKAmApIgCgXIApACQCDAIA4AgIAAAAIAEACQAQAKAOAMQAXhCBTgKQANgBANAAQAvAAAkASIgCgdIB2AmQAtgkApACIAAAAQAxgCAeAnIARAYIAAgRID/gmIgKBtIBggQIADgIIAAAAQAFgPAIgNQAKgPAPgLIAAAAQAPgMARgIIAAAAQARgJASgFIgBAAQARgFARgDIAAAAIABAAIAkgCIACAAIAYABIAAAAQBXAIAwA7IARgcIANgLQAlgdBfAAQB+AAA1BgIAAAAQAVAmAHA1IAAAAIAEAdIh8AoQAZAfAAAnIAAAKIAAAAQAAAdgLAaIAAAAQgMAcgZASIAAAAQgLAIgNAFQgNAGgOAEIgBAAIgBAAQgMADgOAAIAAAAQhVgCgfhHIAAAAQgNgdgBgkIAAgeIAVgCQgZgYgPgkIhHAXQAPASAGAVIAAAAIAAAAQAHAcgFAeIAAgBIgFAWIAAABIgGAPIABAAQgGANgJAMIABgBQgIALgJAKIgBABQggAagzABIAAAAQhVgCgfhHIAAAAIgFgNQgNA4glAeIgBAAQguAnhdAAQhTABgwg6IADAlIjHAPIgCgTIiKAVIgMjwIgKAEIAEBOIgsALIAOBxIgeAHIgBAAIg/AQIAAAAIgqAKIgCgrIgChDIgDAAIgMABIgBAAIgCAAIgBAAIgDAAIgCgBQgJgCgEgDIgFgCQgQARgXANIgDADIgBAAQgUALgXAHIAqBsIilA5gAAnAHIABAAIgBgEIAAAEgAI9gBIAFgBIgFgFIAAAGgAuQgGIgFgcIgNAOIASAOIAAAAg");
    this.shape_3.setTransform(2,2.8);

    // Ebene 7
    this.instance_8 = new lib.star2();
    this.instance_8.setTransform(-67.7,-27,0.287,0.287,35.7);

    this.instance_9 = new lib.star2();
    this.instance_9.setTransform(-79.7,-23.8,0.287,0.287,80.7);

    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.f("rgba(0,0,0,0.588)").s().p("AoXEDIAAgBIgVi7QgUAlgbAZQgxAug1gCQhXAAg7hBIgSgXIg/AuIAHAVIkhAiIgUm9IEDgqIACBtIBDApQAUhFBCgsIgBAAQAkgaA0gNIAAABIAFgCIABgBIAEAAQAUAAATADQA3ALAmAoIgCgXIApABQCDAJA4AgIAAAAIAEACQAQAJAOANQAXhDBUgJQAMgCANABQAvAAAkASIgCgdIB2AmQAtgkApACIAAAAQAxgCAeAmIARAZIAAgRID/gmIgKBtIBggQIADgIQAFgOAIgOQAKgPAPgMIAAABQAPgLARgJIAAAAQARgJASgFIgBAAQARgFARgCIABgBIABAAIAjgCIACAAIAYABIABAAQBWAHAwA8IARgcIANgLQAlgdBfAAQB+AAA1BgIABAAQAUAmAHA1IAAAAIAEAcIh8ApQAZAgAAAmIAAAKIAAAAQAAAdgLAaQgMAdgZARIAAAAQgLAIgNAGQgNAFgOAEIgBABIgBAAQgMACgOAAQhVgCgfhHQgNgdgBgkIAAgeIAVgCQgZgYgPgkIhHAXQAPASAGAVIAAAAQAHAcgFAeIAAAAIgFAVIAAAAIgGARIABgBQgGANgJAMIABgBQgIALgIAKIgCABQggAagzABIAAAAQhVgCgfhHIgFgNQgNA4glAeIgBAAQguAnhdAAQhTABgwg6IADAlIjHAPIgCgSIiKAUIgMjwIgKAEIAEBOIgsALIAOBwIgeAIIhAAQIgqAKIgCgrIgBhDIgEAAIgMABIgBAAIgCAAIgBAAIgDAAIgCgBQgJgCgEgDIgFgCQgQAQgXAOIgDACIgBAAQgUALgXAJIAqBrIilA5gAAnAHIABgBIgBgDIAAAEgAI9gBIAFgBIgFgFIAAAGgAuQgGIgFgdIgNAPIASAOIAAAAg");
    this.shape_4.setTransform(5.2,5.6);

    this.addChild(this.shape_4,this.instance_9,this.instance_8,this.shape_3,this.shape_2,this.shape_1,this.shape,this.instance_7,this.instance_6,this.instance_5,this.instance_4,this.instance_3,this.instance_2,this.instance_1,this.instance);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-121.5,-32.1,250.3,68);


(lib.holeHead = function(mode,startPosition,loop) {
    this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

    // timeline functions:
    this.frame_0 = function() {
        this.stop();
    }
    this.frame_17 = function() {
        this.gotoAndStop(1);
    }
    this.frame_26 = function() {
        this.gotoAndStop(1);
    }

    // actions tween:
    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).call(this.frame_0).wait(17).call(this.frame_17).wait(9).call(this.frame_26));

    // maske (mask)
    var mask = new cjs.Shape();
    mask._off = true;
    mask.graphics.p("AlYJ3QhOgigkgqQgQgTgHgYQgIgYgFgbQgGgagBgaIgCgWIhTwRIAAgoISVAAIhbSbQgGBWiLA8QiQBAjMAAQjKAAiRhAg");
    mask.setTransform(-0.2,-54.4);

    // kopf
    this.instance = new lib.kopf2();
    this.instance.setTransform(-3.9,-63.3,1,1,0,0,0,73.9,85);
    this.instance._off = true;

    this.instance.mask = mask;

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(18).to({_off:false},0).wait(5).to({y:51.7},3,cjs.Ease.get(-0.99)).wait(1));

    // kopf
    this.instance_1 = new lib.kopf1();
    this.instance_1.setTransform(-3.9,-45.1,1,1,0,0,0,73.9,85);
    this.instance_1._off = true;

    this.instance_1.mask = mask;

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(13).to({_off:false},0).to({y:51.7},4,cjs.Ease.get(-0.99)).to({_off:true},1).wait(9));

    // kopf
    this.instance_2 = new lib.kopf1();
    this.instance_2.setTransform(-3.9,53.3,1,1,0,0,0,73.9,85);

    this.instance_2.mask = mask;

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(1).to({y:43.4},0).to({y:-45.8},6,cjs.Ease.get(1)).to({_off:true},6).wait(14));

    // loch
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f().s("rgba(0,0,0,0.988)").ss(1,1,1).p("AFuiJQB4AuAZA8QAHAQAAAPQAABQiYA4QiYA6jWAAQjVAAiYg6QiYg4AAhQQAAgPAHgQQAag8B3guQCYg4DVAAQDWAACYA4gAHmAXQAGgOAAgMQAAhEiQgxQiRgwjLAAQjLAAiQAwQiRAxAABEQAAAMAGAOAHmAXQgYAyhyAmQiRAwjLAAQjLAAiQgwQhzgmgYgy");
    this.shape.setTransform(0.1,-5.9,1,1.322);

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.lf(["#000000","#C68964"],[0,1],0,17.8,0.1,-23.1).s().p("AlbBYQhygmgYgyQAYgxBygmQCQgwDLAAQDMAACQAwQByAmAYAxQgYAyhyAmQiQAwjMAAQjLAAiQgwg");
    this.shape_1.setTransform(0.1,-2.8,1,1.322);

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.lf(["#4D4D4D","#A6A19E","#3F3E3E"],[0,0.506,1],43.9,7,-43.8,6.7).s().p("AFcAHQiQgujMAAQjLAAiQAuQhyAmgYAzQgGgOAAgOQAAhECQgvQCQgwDLAAQDMAACQAwQCQAvAABEQABAOgHAOQgYgzhygmg");
    this.shape_2.setTransform(0.1,-15.5,1,1.322);

    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.rf(["#4D4D4D","#F3EEEE","#000000"],[0,0.373,1],-0.1,1.9,0,-0.1,1.9,51.8).s().p("AltCIQiXg4AAhQQgBgPAHgQQAag8B3guQCYg4DVAAQDWAACYA4QB4AuAZA8QAHAQAAAPQAABQiYA4QiYA6jWAAQjVAAiYg6gAlch4QiQAxAABEQAAAMAGAOQAZAyBxAmQCRAwDLAAQDLAACRgwQBxgmAYgyQAHgOAAgMQAAhEiQgxQiRgwjLAAQjLAAiRAwg");
    this.shape_3.setTransform(0.1,-5.9,1,1.322);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(27));

    // Ebene 8
    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.f().s("#000000").ss(0.6,0,2).p("AAwGtQgEgMgWgxQgehIgwgLQgvgLg2A0Qg0AygdA2QAZg3ABg+QABhAgvgLQgwgLhXAsQhVArhuBZQBshbAwg/QAyhCgTgbQgUgahVAQQhOAPh6AxQB3g1A6gqQA/gvgTgaQgUgbhjgDQhbgCiPASQE5gtAog2QATgbg/gVQg6gTh3gMQB6AIBOgIQBVgIAUgbQATgbgygoQgtglhhgrQDdBYBfgWQAvgMgBgnQgBgogyg+QA0A+A2AbQA2AbAvgLQAwgLAegvQAYgjALgdQAMArAIAVQAUAvAwALQAvALBCgbQBAgaBIg7QhEA8gNAmQgNAnAvAMQBfAWEHhYQh0Arg4AlQg+AoATAbQAUAbBiAIQBYAIBEgCQhBAGhFATQhLAVAUAbQAnA2DFAcQgMgBheACQhvADgTAbQgUAaBLAvQBFAqCLA1QiNgxhZgPQhigQgUAaQgTAbA+BCQA4A7B0BTQh5hQhagoQhjgsgwALQgvALANBAQANA+AkA3Qgog2hAgyQhBg0gzAFQgzAFgWBFQgSA8gDAQQABAGgCgB");
    this.shape_4.setTransform(-3.8,-3.5);

    this.shape_5 = new cjs.Shape();
    this.shape_5.graphics.rf(["#FFFF00","#FFD100","#FF3800"],[0,0.376,1],6.6,0,0,6.6,0,94).s().p("AEDFJQhCg0gzAGQgzAFgVBFQgTA7gDARQgDgMgWgxQgehIgwgLQgvgMg2A0Qg1AzgcA2QAZg3ABg+QABhBgwgLQgvgKhXArQhVArhuBaQBrhcAxg+QAyhCgUgbQgTgahVAQQhPAPh5AwQB3g0A5gqQBAgvgUgaQgTgbhjgDQhbgCiPASQE5guAng1QAUgbhAgVQg5gUh3gMQB5AIBPgHQBVgJATgbQAUgagygoQgtglhhgrQDcBYBfgXQAwgLgBgnQgBgogyg+QAzA9A3AcQA2AbAvgLQAwgLAegwQAYgiALgeQALAsAJAUQAUAwAvALQAwALBCgbQBAgaBIg7QhFA8gNAmQgMAnAvALQBfAXEHhYQh0Arg5AlQg9AoATAaQAUAbBiAJQBYAHBDgBQhAAGhFATQhLAVATAbQAnA1DFAdQgLgBheACQhvADgUAbQgTAaBLAvQBFAqCKA0QiNgwhYgPQhigQgUAaQgTAbA9BCQA5A6B0BTQh5hPhbgpQhigrgwAKQgvALAMBBQANA+AlA3Qgog2hAgzg");
    this.shape_5.setTransform(-3.9,-3.9);

    this.shape_6 = new cjs.Shape();
    this.shape_6.graphics.f("rgba(255,255,0,0.486)").s().p("AAAAAQAAgHAAAKIAAgDg");
    this.shape_6.setTransform(2.5,-50.3);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4}]}).wait(27));

    // Schatten
    this.shape_7 = new cjs.Shape();
    this.shape_7.graphics.f().s("rgba(0,0,0,0.988)").ss(1,1,1).p("AFciYQCRBAAABYQAABaiRA/QiQBAjMAAQjLAAiQhAQiRg/AAhaQAAhYCRhAQCQhADLAAQDMAACQBAg");
    this.shape_7.setTransform(0.1,-6.5);

    this.shape_8 = new cjs.Shape();
    this.shape_8.graphics.f("rgba(0,0,0,0.169)").s().p("AlbCZQiQg/AAhaQAAhYCQhAQCQhADLAAQDMAACQBAQCQBAAABYQAABaiQA/QiQBAjMAAQjLAAiQhAg");
    this.shape_8.setTransform(0.1,-6.5);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_8},{t:this.shape_7}]}).to({state:[]},1).wait(26));

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-87.8,-50.7,167.8,177.1);


(lib.pushbuttonred = function(mode,startPosition,loop) {
    this.initialize(mode,startPosition,loop,{});

    // Layer 17
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.f("rgba(0,0,0,0.353)").s().p("AhhAmQgEgaADgVQAEgXAhgiQAgghAvAEQAxAFAhAgIAAABQgegXgoAAQgtAAghAgQghAggBAqIAAACQAAAnAYAdIAAAAQgigggFgag");
    this.shape.setTransform(-0.5,0.3);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.shape}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 16
    this.instance = new lib.buttonshine();
    this.instance.setTransform(-8.1,-7.7,0.204,0.204);
    this.instance.alpha = 0.25;

    this.shape_1 = new cjs.Shape();
    this.shape_1.graphics.lf(["#999999","#333333"],[0,0.89],-51.8,-47.8,37.4,30).s().p("AhmBkQgrgqAAg6QAAg5ArgqQArgqA7AAQA8AAArAqQArAqAAA5QAAA6grAqQgrAqg8AAQg7AAgrgqgABSBOQAjghAAgtQAAgwgjghQgighgwAAQgvAAgjAhQgiAhAAAwQAAAtAiAhQAjAhAvAAQAwAAAighg");
    this.shape_1.setTransform(0.8,1);

    this.shape_2 = new cjs.Shape();
    this.shape_2.graphics.lf(["#999999","#333333","#000000"],[0,0.482,1],-20.7,-20.8,21.7,21.6).s().p("AiBCGIgCgCQg2g1AAhMQAAhKA4g3QA4g2BNAAQBKAAA2AwIAHAGIgBABQAmAoAIA1IAAACIACAcQAABKg4A2Qg0AzhIADIgIABQhKAAg1gvgAhih5QgrAqAAA7QAAA4ArAqQArAqA7AAQA8AAArgqQArgqAAg4QAAg7grgqQgrgqg8AAIgBAAQg6AAgrAqg");
    this.shape_2.setTransform(0.4,3.2);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance}]}).to({state:[{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.instance}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 1
    this.instance_1 = new lib.buttonshine();
    this.instance_1.setTransform(4.5,6.2,0.132,0.132,-159.8);
    this.instance_1.alpha = 0.25;

    this.shape_3 = new cjs.Shape();
    this.shape_3.graphics.rf(["rgba(255,255,255,0.8)","rgba(255,255,255,0)"],[0,0.706],-4.1,-2.4,0,-4.1,-2.4,7.8).s().p("AgoA7QgYgRgFgeQgGgbARgZQARgYAegFQAbgGAZARQAYARAFAeQAGAbgSAZQgQAYgeAGIgMABQgVAAgTgNg");
    this.shape_3.setTransform(-1.2,-1.5);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_3,p:{y:-1.5}},{t:this.instance_1,p:{y:6.2}}]}).to({state:[{t:this.shape_3,p:{y:0.4}},{t:this.instance_1,p:{y:8.2}}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 2
    this.shape_4 = new cjs.Shape();
    this.shape_4.graphics.rf(["rgba(0,0,0,0)","rgba(0,0,0,0.502)"],[0.847,1],0,-0.6,0,0,-0.6,10.7).s().p("AhPBNQghggAAgtIAAgBQABgsAgggQAhggAuAAQAvAAAhAgQAgAgABAsIAAABQAAAtghAgQghAhgvAAQguAAghghg");
    this.shape_4.setTransform(0.8,-0.1);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_4,p:{y:-0.1}}]}).to({state:[{t:this.shape_4,p:{y:1.8}}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 3
    this.shape_5 = new cjs.Shape();
    this.shape_5.graphics.lf(["rgba(0,0,0,0)","#000000"],[0.447,1],-20.1,-20.4,19.3,18.9).s().p("AhPBNQghggAAgtIAAgBQABgsAgggQAhggAuAAQAvAAAhAgQAgAgABAsIAAABQAAAtghAgQghAhgvAAQguAAghghg");
    this.shape_5.setTransform(0.8,-0.1);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_5,p:{y:-0.1}}]}).to({state:[{t:this.shape_5,p:{y:1.8}}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 4
    this.shape_6 = new cjs.Shape();
    this.shape_6.graphics.f("#D40000").s().p("AhPBNQghggAAgtQAAgsAhghQAhggAuAAQAvAAAhAgQAhAhAAAsQAAAtghAgQghAhgvAAQguAAghghg");
    this.shape_6.setTransform(0.8,-0.1);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_6,p:{y:-0.1}}]}).to({state:[{t:this.shape_6,p:{y:1.8}}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 5
    this.shape_7 = new cjs.Shape();
    this.shape_7.graphics.f("rgba(0,0,0,0.502)").s().p("AgKBeQgxgFgjgiIgLgMIABgBQAjAhAwAAQAvAAAighQAigiAAgtQAAgggPgZQAZAeACA0QABAygiAfQgdAagpAAIgNgBg");
    this.shape_7.setTransform(3.1,4.7);

    this.shape_8 = new cjs.Shape();
    this.shape_8.graphics.f().s("rgba(1,1,1,0)").ss(1,1,1).p("ABShRQAjAhAAAwQAAAtgjAhQgiAhgwAAQgvAAgjghQgighAAgtQAAgwAighQAjghAvAAQAwAAAiAhgABQhOQAhAgAAAuQAAArghAhQghAggvAAQguAAghggQghghAAgrQAAguAhggQAhghAuAAQAvAAAhAhgABnhjQArAqAAA5QAAA6grAqQgrAqg8AAQg7AAgrgqQgrgqAAg6QAAg5ArgqQArgqA7AAQA8AAArAqg");
    this.shape_8.setTransform(0.8,1);

    this.shape_9 = new cjs.Shape();
    this.shape_9.graphics.lf(["#999999","#333333"],[0,0.89],-51.8,-47.8,37.4,30).s().p("AhmBkQgrgqAAg6QAAg5ArgqQArgqA7AAQA8AAArAqQArAqAAA5QAAA6grAqQgrAqg8AAQg7AAgrgqgABSBOQAjghAAgtQAAgwgjghQgighgwAAQgvAAgjAhQgiAhAAAwQAAAtAiAhQAjAhAvAAQAwAAAighg");
    this.shape_9.setTransform(0.8,1);

    this.shape_10 = new cjs.Shape();
    this.shape_10.graphics.lf(["#999999","#333333","#000000"],[0,0.482,1],-20.7,-20.8,21.7,21.6).s().p("AiBCGIgCgCQg2g1AAhMQAAhKA4g3QA4g2BNAAQBKAAA2AwIAHAGIgBABQAmAoAIA1IAAACIACAcQAABKg4A2Qg0AzhIADIgIABQhKAAg1gvgAhih5QgrAqAAA7QAAA4ArAqQArAqA7AAQA8AAArgqQArgqAAg4QAAg7grgqQgrgqg8AAIgBAAQg6AAgrAqg");
    this.shape_10.setTransform(0.4,3.2);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7}]}).to({state:[]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 18
    this.shape_11 = new cjs.Shape();
    this.shape_11.graphics.rf(["rgba(0,0,0,0.4)","#000000"],[0,1],0,-7.9,0,0,-7.9,23.5).s().p("AhwBQIAAifIDhAAIAACfg");
    this.shape_11.setTransform(0.9,7.6);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_11}]}).to({state:[]},3).wait(1));

    // Layer 7
    this.shape_12 = new cjs.Shape();
    this.shape_12.graphics.f("#D40000").s().p("AhwBQIAAifIDhAAIAACfg");
    this.shape_12.setTransform(0.9,7.6);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_12}]}).to({state:[]},3).wait(1));

    // Layer 8
    this.shape_13 = new cjs.Shape();
    this.shape_13.graphics.f("#000000").s().p("AhcBdQgmgnAAg2QAAg1AmgnQAngmA1AAQA2AAAnAmQAmAnAAA1QAAA2gmAnQgnAmg2AAQg1AAgngmg");
    this.shape_13.setTransform(1.3,0.7);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_13}]}).to({state:[{t:this.shape_13}]},2).to({state:[]},1).wait(1));

    // Layer 6
    this.instance_2 = new lib.buttonshadow();
    this.instance_2.setTransform(2.3,6.3,0.166,0.166,180);
    this.instance_2.alpha = 0.5;

    this.shape_14 = new cjs.Shape();
    this.shape_14.graphics.f("#000000").s().p("AhmBkQgrgqAAg6QAAg5ArgqQArgqA7AAQA8AAArAqQArAqAAA5QAAA6grAqQgrAqg8AAQg7AAgrgqg");
    this.shape_14.setTransform(0.8,1);

    this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_2}]}).to({state:[{t:this.shape_14}]},3).wait(1));

}).prototype = p = new cjs.MovieClip();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-18.2,-14.8,44.6,44.1);


(lib.startScreen = function() {
    this.initialize();

    // Ebene 7
    this.instance = new lib.logo();
    this.instance.setTransform(-5,-153.9,2.092,2.092);

    // spirale
    this.shape = new cjs.Shape();
    this.shape.graphics.rf(["#E7E408","#FFA800","#FF00D2"],[0,0.537,1],-9.7,4.3,0,-9.7,4.3,243.9).s().p("AwufqQCKAdj4haQlUh7gcgPQthmmkNrcQj6qhFEq1QFEq6LumHQM0msQSBuQHXAwGpCoQGZClFQEGQh7hcksimQl5jShRASIgBAAQIsEUAaARQHwE2EiG5QEWGoAxHgQAwHgi6HOQiXF4kmE8QDikCCOk2QC6mWAImrQAJm0izmEQi9mZl2koQgzgpCgC8IAIAKQhzh6iMhuQpvnruAhoQt0hnrnE/QsjFXk4LJQhiD+AUAAIBKiaQjvI7DYIhQDlJBKEFkQJ9FiLSgiQMMglIlnwQBThLCpjrQC9kKgxgdIiGDKQBxjJAijgQA0lZiOk/QiNlGkrjWQk+jhmoguQhYgJAgAOQAPAICGAtQFVByCSBfQFPDbCTFHQCTFAhHFZQApkLhzjtQBsKYnGGzQmYGIqoBBQqnBAoiklQpclFiUp3QhnmvDPmsQgNApB1ihQCQjDAOgRQIDoiMPheQLKhWKeE2QKhE4EcIqQE4JgkwKmQijFrlFEZQk3EMmlCeQmgCbnOAZQhRAEhSAAQmHAAl8hig");
    this.shape.setTransform(6.8,1.4,0.948,0.939);

    // back
    this.back_btn = new lib.butBackEnable();
    new cjs.ButtonHelper(this.back_btn, 0, 1, 1);

    this.addChild(this.back_btn,this.shape,this.instance);
}).prototype = p = new cjs.Container();
p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-300.7,-224.9,601.5,450);

})(lib = lib||{}, images = images||{}, createjs = createjs||{});
var lib, images, createjs;
  
  </script>

<script>
var canvas, stage, exportRoot;

function init() {
    canvas = document.getElementById("canvas");
    images = images||{};

    var manifest = [
        {src:"https://www.on-design.de/tutor/html5/easelJS/kopfnuss/images/Bitmap1.png", id:"Bitmap1"},
        {src:"https://www.on-design.de/tutor/html5/easelJS/kopfnuss/images/Bitmap2.png", id:"Bitmap2"}
    ];

    var loader = new createjs.LoadQueue(false);
    loader.addEventListener("fileload", handleFileLoad);
    loader.addEventListener("complete", handleComplete);
    loader.loadManifest(manifest);
}

function handleFileLoad(evt) {
    if (evt.item.type == "image") { images[evt.item.id] = evt.result; }
}

function handleComplete() {
    exportRoot = new lib.merkel2();

    stage = new createjs.Stage(canvas);
        createjs.Touch.enable(stage);
    stage.addChild(exportRoot);
    stage.update();
    stage.enableMouseOver();

    createjs.Ticker.setFPS(24);
    createjs.Ticker.addEventListener("tick", stage);
}
</script>

<style type="text/css">
html{height:100%; width:100%; display:table;}

body{
height:100%;
width: 100%;
display: table-cell;
text-align: center;
vertical-align: middle;
#center {
margin: auto;
width: 700px;

background-color: #000000;
}

</style>
</head>
<body onload="init();" >
<div id="center">    <canvas id="canvas" width="600" height="450" style="background-color:#ffffff"></canvas>  
        </div>
  

</body>
</html>