¡¢£¤¥¦§
¨©ª«¬®¯
°±²³´µ
·¸¹º»¼½
¾¿ÀÁÂÃÄ
ÅÆÇÈÉÊË
ÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ×ØÙ
ÚÛÜÝÞßà
áâãäåæç
èéêëìíî
ïðñòóôõ
ö÷øùúûü
ýþÿ    
?
 • Decimal: ¡
 • Hex: ¡
 • css:before \0a1
 • alert(): \241
?
 • Decimal: ¢
 • Hex: ¢
 • css:before \0a2
 • alert(): \242
?
 • Decimal: £
 • Hex: £
 • css:before \0a3
 • alert(): \243
?
 • Decimal: ¤
 • Hex: ¤
 • css:before \0a4
 • alert(): \244
?
 • Decimal: ¥
 • Hex: ¥
 • css:before \0a5
 • alert(): \245
?
 • Decimal: ¦
 • Hex: ¦
 • css:before \0a6
 • alert(): \246
?
 • Decimal: §
 • Hex: §
 • css:before \0a7
 • alert(): \247
?
 • Decimal: ¨
 • Hex: ¨
 • css:before \0a8
 • alert(): \250
?
 • Decimal: ©
 • Hex: ©
 • css:before \0a9
 • alert(): \251
?
 • Decimal: ª
 • Hex: ª
 • css:before \0aa
 • alert(): \252
?
 • Decimal: «
 • Hex: «
 • css:before \0ab
 • alert(): \253
?
 • Decimal: ¬
 • Hex: ¬
 • css:before \0ac
 • alert(): \254
?
 • Decimal: ®
 • Hex: ®
 • css:before \0ae
 • alert(): \256
?
 • Decimal: ¯
 • Hex: ¯
 • css:before \0af
 • alert(): \257
?
 • Decimal: °
 • Hex: °
 • css:before \0b0
 • alert(): \260
?
 • Decimal: ±
 • Hex: ±
 • css:before \0b1
 • alert(): \261
?
 • Decimal: ²
 • Hex: ²
 • css:before \0b2
 • alert(): \262
?
 • Decimal: ³
 • Hex: ³
 • css:before \0b3
 • alert(): \263
?
 • Decimal: ´
 • Hex: ´
 • css:before \0b4
 • alert(): \264
?
 • Decimal: µ
 • Hex: µ
 • css:before \0b5
 • alert(): \265
?
 • Decimal: ¶
 • Hex: ¶
 • css:before \0b6
 • alert(): \266
?
 • Decimal: ·
 • Hex: ·
 • css:before \0b7
 • alert(): \267
?
 • Decimal: ¸
 • Hex: ¸
 • css:before \0b8
 • alert(): \270
?
 • Decimal: ¹
 • Hex: ¹
 • css:before \0b9
 • alert(): \271
?
 • Decimal: º
 • Hex: º
 • css:before \0ba
 • alert(): \272
?
 • Decimal: »
 • Hex: »
 • css:before \0bb
 • alert(): \273
?
 • Decimal: ¼
 • Hex: ¼
 • css:before \0bc
 • alert(): \274
?
 • Decimal: ½
 • Hex: ½
 • css:before \0bd
 • alert(): \275
?
 • Decimal: ¾
 • Hex: ¾
 • css:before \0be
 • alert(): \276
?
 • Decimal: ¿
 • Hex: ¿
 • css:before \0bf
 • alert(): \277
?
 • Decimal: À
 • Hex: À
 • css:before \0c0
 • alert(): \300
?
 • Decimal: Á
 • Hex: Á
 • css:before \0c1
 • alert(): \301
?
 • Decimal: Â
 • Hex: Â
 • css:before \0c2
 • alert(): \302
?
 • Decimal: Ã
 • Hex: Ã
 • css:before \0c3
 • alert(): \303
?
 • Decimal: Ä
 • Hex: Ä
 • css:before \0c4
 • alert(): \304
?
 • Decimal: Å
 • Hex: Å
 • css:before \0c5
 • alert(): \305
?
 • Decimal: Æ
 • Hex: Æ
 • css:before \0c6
 • alert(): \306
?
 • Decimal: Ç
 • Hex: Ç
 • css:before \0c7
 • alert(): \307
?
 • Decimal: È
 • Hex: È
 • css:before \0c8
 • alert(): \310
?
 • Decimal: É
 • Hex: É
 • css:before \0c9
 • alert(): \311
?
 • Decimal: Ê
 • Hex: Ê
 • css:before \0ca
 • alert(): \312
?
 • Decimal: Ë
 • Hex: Ë
 • css:before \0cb
 • alert(): \313
?
 • Decimal: Ì
 • Hex: Ì
 • css:before \0cc
 • alert(): \314
?
 • Decimal: Í
 • Hex: Í
 • css:before \0cd
 • alert(): \315
?
 • Decimal: Î
 • Hex: Î
 • css:before \0ce
 • alert(): \316
?
 • Decimal: Ï
 • Hex: Ï
 • css:before \0cf
 • alert(): \317
?
 • Decimal: Ð
 • Hex: Ð
 • css:before \0d0
 • alert(): \320
?
 • Decimal: Ñ
 • Hex: Ñ
 • css:before \0d1
 • alert(): \321
?
 • Decimal: Ò
 • Hex: Ò
 • css:before \0d2
 • alert(): \322
?
 • Decimal: Ó
 • Hex: Ó
 • css:before \0d3
 • alert(): \323
?
 • Decimal: Ô
 • Hex: Ô
 • css:before \0d4
 • alert(): \324
?
 • Decimal: Õ
 • Hex: Õ
 • css:before \0d5
 • alert(): \325
?
 • Decimal: Ö
 • Hex: Ö
 • css:before \0d6
 • alert(): \326
?
 • Decimal: ×
 • Hex: ×
 • css:before \0d7
 • alert(): \327
?
 • Decimal: Ø
 • Hex: Ø
 • css:before \0d8
 • alert(): \330
?
 • Decimal: Ù
 • Hex: Ù
 • css:before \0d9
 • alert(): \331
?
 • Decimal: Ú
 • Hex: Ú
 • css:before \0da
 • alert(): \332
?
 • Decimal: Û
 • Hex: Û
 • css:before \0db
 • alert(): \333
?
 • Decimal: Ü
 • Hex: Ü
 • css:before \0dc
 • alert(): \334
?
 • Decimal: Ý
 • Hex: Ý
 • css:before \0dd
 • alert(): \335
?
 • Decimal: Þ
 • Hex: Þ
 • css:before \0de
 • alert(): \336
?
 • Decimal: ß
 • Hex: ß
 • css:before \0df
 • alert(): \337
?
 • Decimal: à
 • Hex: à
 • css:before \0e0
 • alert(): \340
?
 • Decimal: á
 • Hex: á
 • css:before \0e1
 • alert(): \341
?
 • Decimal: â
 • Hex: â
 • css:before \0e2
 • alert(): \342
?
 • Decimal: ã
 • Hex: ã
 • css:before \0e3
 • alert(): \343
?
 • Decimal: ä
 • Hex: ä
 • css:before \0e4
 • alert(): \344
?
 • Decimal: å
 • Hex: å
 • css:before \0e5
 • alert(): \345
?
 • Decimal: æ
 • Hex: æ
 • css:before \0e6
 • alert(): \346
?
 • Decimal: ç
 • Hex: ç
 • css:before \0e7
 • alert(): \347
?
 • Decimal: è
 • Hex: è
 • css:before \0e8
 • alert(): \350
?
 • Decimal: é
 • Hex: é
 • css:before \0e9
 • alert(): \351
?
 • Decimal: ê
 • Hex: ê
 • css:before \0ea
 • alert(): \352
?
 • Decimal: ë
 • Hex: ë
 • css:before \0eb
 • alert(): \353
?
 • Decimal: ì
 • Hex: ì
 • css:before \0ec
 • alert(): \354
?
 • Decimal: í
 • Hex: í
 • css:before \0ed
 • alert(): \355
?
 • Decimal: î
 • Hex: î
 • css:before \0ee
 • alert(): \356
?
 • Decimal: ï
 • Hex: ï
 • css:before \0ef
 • alert(): \357
?
 • Decimal: ð
 • Hex: ð
 • css:before \0f0
 • alert(): \360
?
 • Decimal: ñ
 • Hex: ñ
 • css:before \0f1
 • alert(): \361
?
 • Decimal: ò
 • Hex: ò
 • css:before \0f2
 • alert(): \362
?
 • Decimal: ó
 • Hex: ó
 • css:before \0f3
 • alert(): \363
?
 • Decimal: ô
 • Hex: ô
 • css:before \0f4
 • alert(): \364
?
 • Decimal: õ
 • Hex: õ
 • css:before \0f5
 • alert(): \365
?
 • Decimal: ö
 • Hex: ö
 • css:before \0f6
 • alert(): \366
?
 • Decimal: ÷
 • Hex: ÷
 • css:before \0f7
 • alert(): \367
?
 • Decimal: ø
 • Hex: ø
 • css:before \0f8
 • alert(): \370
?
 • Decimal: ù
 • Hex: ù
 • css:before \0f9
 • alert(): \371
?
 • Decimal: ú
 • Hex: ú
 • css:before \0fa
 • alert(): \372
?
 • Decimal: û
 • Hex: û
 • css:before \0fb
 • alert(): \373
?
 • Decimal: ü
 • Hex: ü
 • css:before \0fc
 • alert(): \374
?
 • Decimal: ý
 • Hex: ý
 • css:before \0fd
 • alert(): \375
?
 • Decimal: þ
 • Hex: þ
 • css:before \0fe
 • alert(): \376
?
 • Decimal: ÿ
 • Hex: ÿ
 • css:before \0ff
 • alert(): \377
Latin extended
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
?????Œœ
???????
???Šš??
???????
???????
??????Ÿ
????Žž 
?
 • Decimal: Ā
 • Hex: Ā
 • css:before \0100
 • alert(): \u0100
?
 • Decimal: ā
 • Hex: ā
 • css:before \0101
 • alert(): \u0101
?
 • Decimal: Ă
 • Hex: Ă
 • css:before \0102
 • alert(): \u0102
?
 • Decimal: ă
 • Hex: ă
 • css:before \0103
 • alert(): \u0103
?
 • Decimal: Ą
 • Hex: Ą
 • css:before \0104
 • alert(): \u0104
?
 • Decimal: ą
 • Hex: ą
 • css:before \0105
 • alert(): \u0105
?
 • Decimal: Ć
 • Hex: Ć
 • css:before \0106
 • alert(): \u0106
?
 • Decimal: ć
 • Hex: ć
 • css:before \0107
 • alert(): \u0107
?
 • Decimal: Ĉ
 • Hex: Ĉ
 • css:before \0108
 • alert(): \u0108
?
 • Decimal: ĉ
 • Hex: ĉ
 • css:before \0109
 • alert(): \u0109
?
 • Decimal: Ċ
 • Hex: Ċ
 • css:before \010a
 • alert(): \u010a
?
 • Decimal: ċ
 • Hex: ċ
 • css:before \010b
 • alert(): \u010b
?
 • Decimal: Č
 • Hex: Č
 • css:before \010c
 • alert(): \u010c
?
 • Decimal: č
 • Hex: č
 • css:before \010d
 • alert(): \u010d
?
 • Decimal: Ď
 • Hex: Ď
 • css:before \010e
 • alert(): \u010e
?
 • Decimal: ď
 • Hex: ď
 • css:before \010f
 • alert(): \u010f
?
 • Decimal: Đ
 • Hex: Đ
 • css:before \0110
 • alert(): \u0110
?
 • Decimal: đ
 • Hex: đ
 • css:before \0111
 • alert(): \u0111
?
 • Decimal: Ē
 • Hex: Ē
 • css:before \0112
 • alert(): \u0112
?
 • Decimal: ē
 • Hex: ē
 • css:before \0113
 • alert(): \u0113
?
 • Decimal: Ĕ
 • Hex: Ĕ
 • css:before \0114
 • alert(): \u0114
?
 • Decimal: ĕ
 • Hex: ĕ
 • css:before \0115
 • alert(): \u0115
?
 • Decimal: Ė
 • Hex: Ė
 • css:before \0116
 • alert(): \u0116
?
 • Decimal: ė
 • Hex: ė
 • css:before \0117
 • alert(): \u0117
?
 • Decimal: Ę
 • Hex: Ę
 • css:before \0118
 • alert(): \u0118
?
 • Decimal: ę
 • Hex: ę
 • css:before \0119
 • alert(): \u0119
?
 • Decimal: Ě
 • Hex: Ě
 • css:before \011a
 • alert(): \u011a
?
 • Decimal: ě
 • Hex: ě
 • css:before \011b
 • alert(): \u011b
?
 • Decimal: Ĝ
 • Hex: Ĝ
 • css:before \011c
 • alert(): \u011c
?
 • Decimal: ĝ
 • Hex: ĝ
 • css:before \011d
 • alert(): \u011d
?
 • Decimal: Ğ
 • Hex: Ğ
 • css:before \011e
 • alert(): \u011e
?
 • Decimal: ğ
 • Hex: ğ
 • css:before \011f
 • alert(): \u011f
?
 • Decimal: Ġ
 • Hex: Ġ
 • css:before \0120
 • alert(): \u0120
?
 • Decimal: ġ
 • Hex: ġ
 • css:before \0121
 • alert(): \u0121
?
 • Decimal: Ģ
 • Hex: Ģ
 • css:before \0122
 • alert(): \u0122
?
 • Decimal: ģ
 • Hex: ģ
 • css:before \0123
 • alert(): \u0123
?
 • Decimal: Ĥ
 • Hex: Ĥ
 • css:before \0124
 • alert(): \u0124
?
 • Decimal: ĥ
 • Hex: ĥ
 • css:before \0125
 • alert(): \u0125
?
 • Decimal: Ħ
 • Hex: Ħ
 • css:before \0126
 • alert(): \u0126
?
 • Decimal: ħ
 • Hex: ħ
 • css:before \0127
 • alert(): \u0127
?
 • Decimal: Ĩ
 • Hex: Ĩ
 • css:before \0128
 • alert(): \u0128
?
 • Decimal: ĩ
 • Hex: ĩ
 • css:before \0129
 • alert(): \u0129
?
 • Decimal: Ī
 • Hex: Ī
 • css:before \012a
 • alert(): \u012a
?
 • Decimal: ī
 • Hex: ī
 • css:before \012b
 • alert(): \u012b
?
 • Decimal: Ĭ
 • Hex: Ĭ
 • css:before \012c
 • alert(): \u012c
?
 • Decimal: ĭ
 • Hex: ĭ
 • css:before \012d
 • alert(): \u012d
?
 • Decimal: Į
 • Hex: Į
 • css:before \012e
 • alert(): \u012e
?
 • Decimal: į
 • Hex: į
 • css:before \012f
 • alert(): \u012f
?
 • Decimal: İ
 • Hex: İ
 • css:before \0130
 • alert(): \u0130
?
 • Decimal: ı
 • Hex: ı
 • css:before \0131
 • alert(): \u0131
?
 • Decimal: IJ
 • Hex: IJ
 • css:before \0132
 • alert(): \u0132
?
 • Decimal: ij
 • Hex: ij
 • css:before \0133
 • alert(): \u0133
?
 • Decimal: Ĵ
 • Hex: Ĵ
 • css:before \0134
 • alert(): \u0134
?
 • Decimal: ĵ
 • Hex: ĵ
 • css:before \0135
 • alert(): \u0135
?
 • Decimal: Ķ
 • Hex: Ķ
 • css:before \0136
 • alert(): \u0136
?
 • Decimal: ķ
 • Hex: ķ
 • css:before \0137
 • alert(): \u0137
?
 • Decimal: ĸ
 • Hex: ĸ
 • css:before \0138
 • alert(): \u0138
?
 • Decimal: Ĺ
 • Hex: Ĺ
 • css:before \0139
 • alert(): \u0139
?
 • Decimal: ĺ
 • Hex: ĺ
 • css:before \013a
 • alert(): \u013a
?
 • Decimal: Ļ
 • Hex: Ļ
 • css:before \013b
 • alert(): \u013b
?
 • Decimal: ļ
 • Hex: ļ
 • css:before \013c
 • alert(): \u013c
?
 • Decimal: Ľ
 • Hex: Ľ
 • css:before \013d
 • alert(): \u013d
?
 • Decimal: ľ
 • Hex: ľ
 • css:before \013e
 • alert(): \u013e
?
 • Decimal: Ŀ
 • Hex: Ŀ
 • css:before \013f
 • alert(): \u013f
?
 • Decimal: ŀ
 • Hex: ŀ
 • css:before \0140
 • alert(): \u0140
?
 • Decimal: Ł
 • Hex: Ł
 • css:before \0141
 • alert(): \u0141
?
 • Decimal: ł
 • Hex: ł
 • css:before \0142
 • alert(): \u0142
?
 • Decimal: Ń
 • Hex: Ń
 • css:before \0143
 • alert(): \u0143
?
 • Decimal: ń
 • Hex: ń
 • css:before \0144
 • alert(): \u0144
?
 • Decimal: Ņ
 • Hex: Ņ
 • css:before \0145
 • alert(): \u0145
?
 • Decimal: ņ
 • Hex: ņ
 • css:before \0146
 • alert(): \u0146
?
 • Decimal: Ň
 • Hex: Ň
 • css:before \0147
 • alert(): \u0147
?
 • Decimal: ň
 • Hex: ň
 • css:before \0148
 • alert(): \u0148
?
 • Decimal: ʼn
 • Hex: ʼn
 • css:before \0149
 • alert(): \u0149
?
 • Decimal: Ŋ
 • Hex: Ŋ
 • css:before \014a
 • alert(): \u014a
?
 • Decimal: ŋ
 • Hex: ŋ
 • css:before \014b
 • alert(): \u014b
?
 • Decimal: Ō
 • Hex: Ō
 • css:before \014c
 • alert(): \u014c
?
 • Decimal: ō
 • Hex: ō
 • css:before \014d
 • alert(): \u014d
?
 • Decimal: Ŏ
 • Hex: Ŏ
 • css:before \014e
 • alert(): \u014e
?
 • Decimal: ŏ
 • Hex: ŏ
 • css:before \014f
 • alert(): \u014f
?
 • Decimal: Ő
 • Hex: Ő
 • css:before \0150
 • alert(): \u0150
?
 • Decimal: ő
 • Hex: ő
 • css:before \0151
 • alert(): \u0151
?
 • Decimal: Œ
 • Hex: Œ
 • css:before \0152
 • alert(): \u0152
?
 • Decimal: œ
 • Hex: œ
 • css:before \0153
 • alert(): \u0153
?
 • Decimal: Ŗ
 • Hex: Ŗ
 • css:before \0156
 • alert(): \u0156
?
 • Decimal: ŗ
 • Hex: ŗ
 • css:before \0157
 • alert(): \u0157
?
 • Decimal: Ř
 • Hex: Ř
 • css:before \0158
 • alert(): \u0158
?
 • Decimal: ř
 • Hex: ř
 • css:before \0159
 • alert(): \u0159
?
 • Decimal: Ś
 • Hex: Ś
 • css:before \015a
 • alert(): \u015a
?
 • Decimal: ś
 • Hex: ś
 • css:before \015b
 • alert(): \u015b
?
 • Decimal: Ŝ
 • Hex: Ŝ
 • css:before \015c
 • alert(): \u015c
?
 • Decimal: ŝ
 • Hex: ŝ
 • css:before \015d
 • alert(): \u015d
?
 • Decimal: Ş
 • Hex: Ş
 • css:before \015e
 • alert(): \u015e
?
 • Decimal: ş
 • Hex: ş
 • css:before \015f
 • alert(): \u015f
?
 • Decimal: Š
 • Hex: Š
 • css:before \0160
 • alert(): \u0160
?
 • Decimal: š
 • Hex: š
 • css:before \0161
 • alert(): \u0161
?
 • Decimal: Ţ
 • Hex: Ţ
 • css:before \0162
 • alert(): \u0162
?
 • Decimal: ţ
 • Hex: ţ
 • css:before \0163
 • alert(): \u0163
?
 • Decimal: Ť
 • Hex: Ť
 • css:before \0164
 • alert(): \u0164
?
 • Decimal: ť
 • Hex: ť
 • css:before \0165
 • alert(): \u0165
?
 • Decimal: Ŧ
 • Hex: Ŧ
 • css:before \0166
 • alert(): \u0166
?
 • Decimal: ŧ
 • Hex: ŧ
 • css:before \0167
 • alert(): \u0167
?
 • Decimal: Ũ
 • Hex: Ũ
 • css:before \0168
 • alert(): \u0168
?
 • Decimal: ũ
 • Hex: ũ
 • css:before \0169
 • alert(): \u0169
?
 • Decimal: Ū
 • Hex: Ū
 • css:before \016a
 • alert(): \u016a
?
 • Decimal: ū
 • Hex: ū
 • css:before \016b
 • alert(): \u016b
?
 • Decimal: Ŭ
 • Hex: Ŭ
 • css:before \016c
 • alert(): \u016c
?
 • Decimal: ŭ
 • Hex: ŭ
 • css:before \016d
 • alert(): \u016d
?
 • Decimal: Ů
 • Hex: Ů
 • css:before \016e
 • alert(): \u016e
?
 • Decimal: ů
 • Hex: ů
 • css:before \016f
 • alert(): \u016f
?
 • Decimal: Ű
 • Hex: Ű
 • css:before \0170
 • alert(): \u0170
?
 • Decimal: ű
 • Hex: ű
 • css:before \0171
 • alert(): \u0171
?
 • Decimal: Ų
 • Hex: Ų
 • css:before \0172
 • alert(): \u0172
?
 • Decimal: ų
 • Hex: ų
 • css:before \0173
 • alert(): \u0173
?
 • Decimal: Ŵ
 • Hex: Ŵ
 • css:before \0174
 • alert(): \u0174
?
 • Decimal: ŵ
 • Hex: ŵ
 • css:before \0175
 • alert(): \u0175
?
 • Decimal: Ŷ
 • Hex: Ŷ
 • css:before \0176
 • alert(): \u0176
?
 • Decimal: ŷ
 • Hex: ŷ
 • css:before \0177
 • alert(): \u0177
?
 • Decimal: Ÿ
 • Hex: Ÿ
 • css:before \0178
 • alert(): \u0178
?
 • Decimal: Ź
 • Hex: Ź
 • css:before \0179
 • alert(): \u0179
?
 • Decimal: ź
 • Hex: ź
 • css:before \017a
 • alert(): \u017a
?
 • Decimal: Ż
 • Hex: Ż
 • css:before \017b
 • alert(): \u017b
?
 • Decimal: ż
 • Hex: ż
 • css:before \017c
 • alert(): \u017c
?
 • Decimal: Ž
 • Hex: Ž
 • css:before \017d
 • alert(): \u017d
?
 • Decimal: ž
 • Hex: ž
 • css:before \017e
 • alert(): \u017e
Punctuación
!"#$%&'
()*+,-.
/:;<=>?
@[\]^_`
{|}~¡¿
???
??
????
??????
?????
???????
?
 • Decimal: &#33;
 • Hex: &#x21;
 • css:before \021
 • alert(): \41
?
 • Decimal: &#34;
 • Hex: &#x22;
 • css:before \022
 • alert(): \42
?
 • Decimal: &#35;
 • Hex: &#x23;
 • css:before \023
 • alert(): \43
?
 • Decimal: &#36;
 • Hex: &#x24;
 • css:before \024
 • alert(): \44
?
 • Decimal: &#37;
 • Hex: &#x25;
 • css:before \025
 • alert(): \45
?
 • Decimal: &#38;
 • Hex: &#x26;
 • css:before \026
 • alert(): \46
?
 • Decimal: &#39;
 • Hex: &#x27;
 • css:before \027
 • alert(): \47
?
 • Decimal: &#40;
 • Hex: &#x28;
 • css:before \028
 • alert(): \50
?
 • Decimal: &#41;
 • Hex: &#x29;
 • css:before \029
 • alert(): \51
?
 • Decimal: &#42;
 • Hex: &#x2a;
 • css:before \02a
 • alert(): \52
?
 • Decimal: &#43;
 • Hex: &#x2b;
 • css:before \02b
 • alert(): \53
?
 • Decimal: &#44;
 • Hex: &#x2c;
 • css:before \02c
 • alert(): \54
?
 • Decimal: &#45;
 • Hex: &#x2d;
 • css:before \02d
 • alert(): \55
?
 • Decimal: &#46;
 • Hex: &#x2e;
 • css:before \02e
 • alert(): \56
?
 • Decimal: &#47;
 • Hex: &#x2f;
 • css:before \02f
 • alert(): \57
?
 • Decimal: &#58;
 • Hex: &#x3a;
 • css:before \03a
 • alert(): \72
?
 • Decimal: &#59;
 • Hex: &#x3b;
 • css:before \03b
 • alert(): \73
?
 • Decimal: &#60;
 • Hex: &#x3c;
 • css:before \03c
 • alert(): \74
?
 • Decimal: &#61;
 • Hex: &#x3d;
 • css:before \03d
 • alert(): \75
?
 • Decimal: &#62;
 • Hex: &#x3e;
 • css:before \03e
 • alert(): \76
?
 • Decimal: &#63;
 • Hex: &#x3f;
 • css:before \03f
 • alert(): \77
?
 • Decimal: &#64;
 • Hex: &#x40;
 • css:before \040
 • alert(): \100
?
 • Decimal: &#91;
 • Hex: &#x5b;
 • css:before \05b
 • alert(): \133
?
 • Decimal: &#92;
 • Hex: &#x5c;
 • css:before \05c
 • alert(): \134
?
 • Decimal: &#93;
 • Hex: &#x5d;
 • css:before \05d
 • alert(): \135
?
 • Decimal: &#94;
 • Hex: &#x5e;
 • css:before \05e
 • alert(): \136
?
 • Decimal: &#95;
 • Hex: &#x5f;
 • css:before \05f
 • alert(): \137
?
 • Decimal: &#96;
 • Hex: &#x60;
 • css:before \060
 • alert(): \140
?
 • Decimal: &#123;
 • Hex: &#x7b;
 • css:before \07b
 • alert(): \173
?
 • Decimal: &#124;
 • Hex: &#x7c;
 • css:before \07c
 • alert(): \174
?
 • Decimal: &#125;
 • Hex: &#x7d;
 • css:before \07d
 • alert(): \175
?
 • Decimal: &#126;
 • Hex: &#x7e;
 • css:before \07e
 • alert(): \176
?
 • Decimal: &#8364;
 • Hex: &#x20ac;
 • css:before \020ac
 • alert(): \u20ac
?
 • Decimal: &#161;
 • Hex: &#xa1;
 • css:before \0a1
 • alert(): \241
?
 • Decimal: &#191;
 • Hex: &#xbf;
 • css:before \0bf
 • alert(): \277
?
 • Decimal: &#8211;
 • Hex: &#x2013;
 • css:before \02013
 • alert(): \u2013
?
 • Decimal: &#8212;
 • Hex: &#x2014;
 • css:before \02014
 • alert(): \u2014
?
 • Decimal: &#8213;
 • Hex: &#x2015;
 • css:before \02015
 • alert(): \u2015
?
 • Decimal: &#8214;
 • Hex: &#x2016;
 • css:before \02016
 • alert(): \u2016
?
 • Decimal: &#8215;
 • Hex: &#x2017;
 • css:before \02017
 • alert(): \u2017
?
 • Decimal: &#8216;
 • Hex: &#x2018;
 • css:before \02018
 • alert(): \u2018
?
 • Decimal: &#8217;
 • Hex: &#x2019;
 • css:before \02019
 • alert(): \u2019
?
 • Decimal: &#8218;
 • Hex: &#x201a;
 • css:before \0201a
 • alert(): \u201a
?
 • Decimal: &#8219;
 • Hex: &#x201b;
 • css:before \0201b
 • alert(): \u201b
?
 • Decimal: &#8220;
 • Hex: &#x201c;
 • css:before \0201c
 • alert(): \u201c
?
 • Decimal: &#8221;
 • Hex: &#x201d;
 • css:before \0201d
 • alert(): \u201d
?
 • Decimal: &#8222;
 • Hex: &#x201e;
 • css:before \0201e
 • alert(): \u201e
?
 • Decimal: &#8223;
 • Hex: &#x201f;
 • css:before \0201f
 • alert(): \u201f
?
 • Decimal: &#8224;
 • Hex: &#x2020;
 • css:before \02020
 • alert(): \u2020
?
 • Decimal: &#8225;
 • Hex: &#x2021;
 • css:before \02021
 • alert(): \u2021
?
 • Decimal: &#8226;
 • Hex: &#x2022;
 • css:before \02022
 • alert(): \u2022
?
 • Decimal: &#8227;
 • Hex: &#x2023;
 • css:before \02023
 • alert(): \u2023
?
 • Decimal: &#8228;
 • Hex: &#x2024;
 • css:before \02024
 • alert(): \u2024
?
 • Decimal: &#8229;
 • Hex: &#x2025;
 • css:before \02025
 • alert(): \u2025
?
 • Decimal: &#8230;
 • Hex: &#x2026;
 • css:before \02026
 • alert(): \u2026
?
 • Decimal: &#8231;
 • Hex: &#x2027;
 • css:before \02027
 • alert(): \u2027
?
 • Decimal: &#8240;
 • Hex: &#x2030;
 • css:before \02030
 • alert(): \u2030
?
 • Decimal: &#8241;
 • Hex: &#x2031;
 • css:before \02031
 • alert(): \u2031
?
 • Decimal: &#8242;
 • Hex: &#x2032;
 • css:before \02032
 • alert(): \u2032
?
 • Decimal: &#8243;
 • Hex: &#x2033;
 • css:before \02033
 • alert(): \u2033
?
 • Decimal: &#8244;
 • Hex: &#x2034;
 • css:before \02034
 • alert(): \u2034
?
 • Decimal: &#8245;
 • Hex: &#x2035;
 • css:before \02035
 • alert(): \u2035
?
 • Decimal: &#8246;
 • Hex: &#x2036;
 • css:before \02036
 • alert(): \u2036
?
 • Decimal: &#8247;
 • Hex: &#x2037;
 • css:before \02037
 • alert(): \u2037
?
 • Decimal: &#8248;
 • Hex: &#x2038;
 • css:before \02038
 • alert(): \u2038
?
 • Decimal: &#8249;
 • Hex: &#x2039;
 • css:before \02039
 • alert(): \u2039
?
 • Decimal: &#8250;
 • Hex: &#x203a;
 • css:before \0203a
 • alert(): \u203a
?
 • Decimal: &#8251;
 • Hex: &#x203b;
 • css:before \0203b
 • alert(): \u203b
?
 • Decimal: &#8252;
 • Hex: &#x203c;
 • css:before \0203c
 • alert(): \u203c
?
 • Decimal: &#8253;
 • Hex: &#x203d;
 • css:before \0203d
 • alert(): \u203d
?
 • Decimal: &#8254;
 • Hex: &#x203e;
 • css:before \0203e
 • alert(): \u203e
?
 • Decimal: &#8255;
 • Hex: &#x203f;
 • css:before \0203f
 • alert(): \u203f
?
 • Decimal: &#8256;
 • Hex: &#x2040;
 • css:before \02040
 • alert(): \u2040
?
 • Decimal: &#8257;
 • Hex: &#x2041;
 • css:before \02041
 • alert(): \u2041
?
 • Decimal: &#8258;
 • Hex: &#x2042;
 • css:before \02042
 • alert(): \u2042
?
 • Decimal: &#8259;
 • Hex: &#x2043;
 • css:before \02043
 • alert(): \u2043
?
 • Decimal: &#8260;
 • Hex: &#x2044;
 • css:before \02044
 • alert(): \u2044
Flechas
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
??     
?
 • Decimal: &#8592;
 • Hex: &#x2190;
 • css:before \02190
 • alert(): \u2190
?
 • Decimal: &#8593;
 • Hex: &#x2191;
 • css:before \02191
 • alert(): \u2191
?
 • Decimal: &#8594;
 • Hex: &#x2192;
 • css:before \02192
 • alert(): \u2192
?
 • Decimal: &#8595;
 • Hex: &#x2193;
 • css:before \02193
 • alert(): \u2193
?
 • Decimal: &#8596;
 • Hex: &#x2194;
 • css:before \02194
 • alert(): \u2194
?
 • Decimal: &#8597;
 • Hex: &#x2195;
 • css:before \02195
 • alert(): \u2195
?
 • Decimal: &#8598;
 • Hex: &#x2196;
 • css:before \02196
 • alert(): \u2196
?
 • Decimal: &#8599;
 • Hex: &#x2197;
 • css:before \02197
 • alert(): \u2197
?
 • Decimal: &#8600;
 • Hex: &#x2198;
 • css:before \02198
 • alert(): \u2198
?
 • Decimal: &#8601;
 • Hex: &#x2199;
 • css:before \02199
 • alert(): \u2199
?
 • Decimal: &#8602;
 • Hex: &#x219a;
 • css:before \0219a
 • alert(): \u219a
?
 • Decimal: &#8603;
 • Hex: &#x219b;
 • css:before \0219b
 • alert(): \u219b
?
 • Decimal: &#8604;
 • Hex: &#x219c;
 • css:before \0219c
 • alert(): \u219c
?
 • Decimal: &#8605;
 • Hex: &#x219d;
 • css:before \0219d
 • alert(): \u219d
?
 • Decimal: &#8606;
 • Hex: &#x219e;
 • css:before \0219e
 • alert(): \u219e
?
 • Decimal: &#8607;
 • Hex: &#x219f;
 • css:before \0219f
 • alert(): \u219f
?
 • Decimal: &#8608;
 • Hex: &#x21a0;
 • css:before \021a0
 • alert(): \u21a0
?
 • Decimal: &#8609;
 • Hex: &#x21a1;
 • css:before \021a1
 • alert(): \u21a1
?
 • Decimal: &#8610;
 • Hex: &#x21a2;
 • css:before \021a2
 • alert(): \u21a2
?
 • Decimal: &#8611;
 • Hex: &#x21a3;
 • css:before \021a3
 • alert(): \u21a3
?
 • Decimal: &#8612;
 • Hex: &#x21a4;
 • css:before \021a4
 • alert(): \u21a4
?
 • Decimal: &#8613;
 • Hex: &#x21a5;
 • css:before \021a5
 • alert(): \u21a5
?
 • Decimal: &#8614;
 • Hex: &#x21a6;
 • css:before \021a6
 • alert(): \u21a6
?
 • Decimal: &#8615;
 • Hex: &#x21a7;
 • css:before \021a7
 • alert(): \u21a7
?
 • Decimal: &#8616;
 • Hex: &#x21a8;
 • css:before \021a8
 • alert(): \u21a8
?
 • Decimal: &#8617;
 • Hex: &#x21a9;
 • css:before \021a9
 • alert(): \u21a9
?
 • Decimal: &#8618;
 • Hex: &#x21aa;
 • css:before \021aa
 • alert(): \u21aa
?
 • Decimal: &#8619;
 • Hex: &#x21ab;
 • css:before \021ab
 • alert(): \u21ab
?
 • Decimal: &#8620;
 • Hex: &#x21ac;
 • css:before \021ac
 • alert(): \u21ac
?
 • Decimal: &#8621;
 • Hex: &#x21ad;
 • css:before \021ad
 • alert(): \u21ad
?
 • Decimal: &#8622;
 • Hex: &#x21ae;
 • css:before \021ae
 • alert(): \u21ae
?
 • Decimal: &#8623;
 • Hex: &#x21af;
 • css:before \021af
 • alert(): \u21af
?
 • Decimal: &#8624;
 • Hex: &#x21b0;
 • css:before \021b0
 • alert(): \u21b0
?
 • Decimal: &#8625;
 • Hex: &#x21b1;
 • css:before \021b1
 • alert(): \u21b1
?
 • Decimal: &#8626;
 • Hex: &#x21b2;
 • css:before \021b2
 • alert(): \u21b2
?
 • Decimal: &#8627;
 • Hex: &#x21b3;
 • css:before \021b3
 • alert(): \u21b3
?
 • Decimal: &#8628;
 • Hex: &#x21b4;
 • css:before \021b4
 • alert(): \u21b4
?
 • Decimal: &#8629;
 • Hex: &#x21b5;
 • css:before \021b5
 • alert(): \u21b5
?
 • Decimal: &#8630;
 • Hex: &#x21b6;
 • css:before \021b6
 • alert(): \u21b6
?
 • Decimal: &#8631;
 • Hex: &#x21b7;
 • css:before \021b7
 • alert(): \u21b7
?
 • Decimal: &#8632;
 • Hex: &#x21b8;
 • css:before \021b8
 • alert(): \u21b8
?
 • Decimal: &#8633;
 • Hex: &#x21b9;
 • css:before \021b9
 • alert(): \u21b9
?
 • Decimal: &#8634;
 • Hex: &#x21ba;
 • css:before \021ba
 • alert(): \u21ba
?
 • Decimal: &#8635;
 • Hex: &#x21bb;
 • css:before \021bb
 • alert(): \u21bb
?
 • Decimal: &#8636;
 • Hex: &#x21bc;
 • css:before \021bc
 • alert(): \u21bc
?
 • Decimal: &#8637;
 • Hex: &#x21bd;
 • css:before \021bd
 • alert(): \u21bd
?
 • Decimal: &#8638;
 • Hex: &#x21be;
 • css:before \021be
 • alert(): \u21be
?
 • Decimal: &#8639;
 • Hex: &#x21bf;
 • css:before \021bf
 • alert(): \u21bf
?
 • Decimal: &#8640;
 • Hex: &#x21c0;
 • css:before \021c0
 • alert(): \u21c0
?
 • Decimal: &#8641;
 • Hex: &#x21c1;
 • css:before \021c1
 • alert(): \u21c1
?
 • Decimal: &#8642;
 • Hex: &#x21c2;
 • css:before \021c2
 • alert(): \u21c2
?
 • Decimal: &#8643;
 • Hex: &#x21c3;
 • css:before \021c3
 • alert(): \u21c3
?
 • Decimal: &#8644;
 • Hex: &#x21c4;
 • css:before \021c4
 • alert(): \u21c4
?
 • Decimal: &#8645;
 • Hex: &#x21c5;
 • css:before \021c5
 • alert(): \u21c5
?
 • Decimal: &#8646;
 • Hex: &#x21c6;
 • css:before \021c6
 • alert(): \u21c6
?
 • Decimal: &#8647;
 • Hex: &#x21c7;
 • css:before \021c7
 • alert(): \u21c7
?
 • Decimal: &#8648;
 • Hex: &#x21c8;
 • css:before \021c8
 • alert(): \u21c8
?
 • Decimal: &#8649;
 • Hex: &#x21c9;
 • css:before \021c9
 • alert(): \u21c9
?
 • Decimal: &#8650;
 • Hex: &#x21ca;
 • css:before \021ca
 • alert(): \u21ca
?
 • Decimal: &#8651;
 • Hex: &#x21cb;
 • css:before \021cb
 • alert(): \u21cb
?
 • Decimal: &#8652;
 • Hex: &#x21cc;
 • css:before \021cc
 • alert(): \u21cc
?
 • Decimal: &#8653;
 • Hex: &#x21cd;
 • css:before \021cd
 • alert(): \u21cd
?
 • Decimal: &#8654;
 • Hex: &#x21ce;
 • css:before \021ce
 • alert(): \u21ce
?
 • Decimal: &#8655;
 • Hex: &#x21cf;
 • css:before \021cf
 • alert(): \u21cf
?
 • Decimal: &#8656;
 • Hex: &#x21d0;
 • css:before \021d0
 • alert(): \u21d0
?
 • Decimal: &#8657;
 • Hex: &#x21d1;
 • css:before \021d1
 • alert(): \u21d1
?
 • Decimal: &#8658;
 • Hex: &#x21d2;
 • css:before \021d2
 • alert(): \u21d2
?
 • Decimal: &#8659;
 • Hex: &#x21d3;
 • css:before \021d3
 • alert(): \u21d3
?
 • Decimal: &#8660;
 • Hex: &#x21d4;
 • css:before \021d4
 • alert(): \u21d4
?
 • Decimal: &#8661;
 • Hex: &#x21d5;
 • css:before \021d5
 • alert(): \u21d5
?
 • Decimal: &#8662;
 • Hex: &#x21d6;
 • css:before \021d6
 • alert(): \u21d6
?
 • Decimal: &#8663;
 • Hex: &#x21d7;
 • css:before \021d7
 • alert(): \u21d7
?
 • Decimal: &#8664;
 • Hex: &#x21d8;
 • css:before \021d8
 • alert(): \u21d8
?
 • Decimal: &#8665;
 • Hex: &#x21d9;
 • css:before \021d9
 • alert(): \u21d9
?
 • Decimal: &#8666;
 • Hex: &#x21da;
 • css:before \021da
 • alert(): \u21da
?
 • Decimal: &#8667;
 • Hex: &#x21db;
 • css:before \021db
 • alert(): \u21db
?
 • Decimal: &#8668;
 • Hex: &#x21dc;
 • css:before \021dc
 • alert(): \u21dc
?
 • Decimal: &#8669;
 • Hex: &#x21dd;
 • css:before \021dd
 • alert(): \u21dd
?
 • Decimal: &#8670;
 • Hex: &#x21de;
 • css:before \021de
 • alert(): \u21de
?
 • Decimal: &#8671;
 • Hex: &#x21df;
 • css:before \021df
 • alert(): \u21df
?
 • Decimal: &#8672;
 • Hex: &#x21e0;
 • css:before \021e0
 • alert(): \u21e0
?
 • Decimal: &#8673;
 • Hex: &#x21e1;
 • css:before \021e1
 • alert(): \u21e1
?
 • Decimal: &#8674;
 • Hex: &#x21e2;
 • css:before \021e2
 • alert(): \u21e2
?
 • Decimal: &#8675;
 • Hex: &#x21e3;
 • css:before \021e3
 • alert(): \u21e3
?
 • Decimal: &#8676;
 • Hex: &#x21e4;
 • css:before \021e4
 • alert(): \u21e4
?
 • Decimal: &#8677;
 • Hex: &#x21e5;
 • css:before \021e5
 • alert(): \u21e5
?
 • Decimal: &#8678;
 • Hex: &#x21e6;
 • css:before \021e6
 • alert(): \u21e6
?
 • Decimal: &#8679;
 • Hex: &#x21e7;
 • css:before \021e7
 • alert(): \u21e7
?
 • Decimal: &#8680;
 • Hex: &#x21e8;
 • css:before \021e8
 • alert(): \u21e8
?
 • Decimal: &#8681;
 • Hex: &#x21e9;
 • css:before \021e9
 • alert(): \u21e9
?
 • Decimal: &#8682;
 • Hex: &#x21ea;
 • css:before \021ea
 • alert(): \u21ea
?
 • Decimal: &#8683;
 • Hex: &#x21eb;
 • css:before \021eb
 • alert(): \u21eb
?
 • Decimal: &#8684;
 • Hex: &#x21ec;
 • css:before \021ec
 • alert(): \u21ec
?
 • Decimal: &#8685;
 • Hex: &#x21ed;
 • css:before \021ed
 • alert(): \u21ed
?
 • Decimal: &#8686;
 • Hex: &#x21ee;
 • css:before \021ee
 • alert(): \u21ee
?
 • Decimal: &#8687;
 • Hex: &#x21ef;
 • css:before \021ef
 • alert(): \u21ef
?
 • Decimal: &#8688;
 • Hex: &#x21f0;
 • css:before \021f0
 • alert(): \u21f0
?
 • Decimal: &#8689;
 • Hex: &#x21f1;
 • css:before \021f1
 • alert(): \u21f1
?
 • Decimal: &#8690;
 • Hex: &#x21f2;
 • css:before \021f2
 • alert(): \u21f2
?
 • Decimal: &#8691;
 • Hex: &#x21f3;
 • css:before \021f3
 • alert(): \u21f3
?
 • Decimal: &#8692;
 • Hex: &#x21f4;
 • css:before \021f4
 • alert(): \u21f4
?
 • Decimal: &#8693;
 • Hex: &#x21f5;
 • css:before \021f5
 • alert(): \u21f5
?
 • Decimal: &#8694;
 • Hex: &#x21f6;
 • css:before \021f6
 • alert(): \u21f6
?
 • Decimal: &#8695;
 • Hex: &#x21f7;
 • css:before \021f7
 • alert(): \u21f7
?
 • Decimal: &#8696;
 • Hex: &#x21f8;
 • css:before \021f8
 • alert(): \u21f8
?
 • Decimal: &#8697;
 • Hex: &#x21f9;
 • css:before \021f9
 • alert(): \u21f9
?
 • Decimal: &#8698;
 • Hex: &#x21fa;
 • css:before \021fa
 • alert(): \u21fa
?
 • Decimal: &#8699;
 • Hex: &#x21fb;
 • css:before \021fb
 • alert(): \u21fb
?
 • Decimal: &#8700;
 • Hex: &#x21fc;
 • css:before \021fc
 • alert(): \u21fc
?
 • Decimal: &#8701;
 • Hex: &#x21fd;
 • css:before \021fd
 • alert(): \u21fd
?
 • Decimal: &#8702;
 • Hex: &#x21fe;
 • css:before \021fe
 • alert(): \u21fe
?
 • Decimal: &#8703;
 • Hex: &#x21ff;
 • css:before \021ff
 • alert(): \u21ff
?
 • Decimal: &#10136;
 • Hex: &#x2798;
 • css:before \02798
 • alert(): \u2798
?
 • Decimal: &#10137;
 • Hex: &#x2799;
 • css:before \02799
 • alert(): \u2799
?
 • Decimal: &#10138;
 • Hex: &#x279a;
 • css:before \0279a
 • alert(): \u279a
?
 • Decimal: &#10139;
 • Hex: &#x279b;
 • css:before \0279b
 • alert(): \u279b
?
 • Decimal: &#10140;
 • Hex: &#x279c;
 • css:before \0279c
 • alert(): \u279c
?
 • Decimal: &#10141;
 • Hex: &#x279d;
 • css:before \0279d
 • alert(): \u279d
?
 • Decimal: &#10142;
 • Hex: &#x279e;
 • css:before \0279e
 • alert(): \u279e
?
 • Decimal: &#10143;
 • Hex: &#x279f;
 • css:before \0279f
 • alert(): \u279f
?
 • Decimal: &#10144;
 • Hex: &#x27a0;
 • css:before \027a0
 • alert(): \u27a0
?
 • Decimal: &#10145;
 • Hex: &#x27a1;
 • css:before \027a1
 • alert(): \u27a1
?
 • Decimal: &#10146;
 • Hex: &#x27a2;
 • css:before \027a2
 • alert(): \u27a2
?
 • Decimal: &#10147;
 • Hex: &#x27a3;
 • css:before \027a3
 • alert(): \u27a3
?
 • Decimal: &#10148;
 • Hex: &#x27a4;
 • css:before \027a4
 • alert(): \u27a4
?
 • Decimal: &#10149;
 • Hex: &#x27a5;
 • css:before \027a5
 • alert(): \u27a5
?
 • Decimal: &#10150;
 • Hex: &#x27a6;
 • css:before \027a6
 • alert(): \u27a6
?
 • Decimal: &#10151;
 • Hex: &#x27a7;
 • css:before \027a7
 • alert(): \u27a7
?
 • Decimal: &#10152;
 • Hex: &#x27a8;
 • css:before \027a8
 • alert(): \u27a8
?
 • Decimal: &#10153;
 • Hex: &#x27a9;
 • css:before \027a9
 • alert(): \u27a9
?
 • Decimal: &#10154;
 • Hex: &#x27aa;
 • css:before \027aa
 • alert(): \u27aa
?
 • Decimal: &#10155;
 • Hex: &#x27ab;
 • css:before \027ab
 • alert(): \u27ab
?
 • Decimal: &#10156;
 • Hex: &#x27ac;
 • css:before \027ac
 • alert(): \u27ac
?
 • Decimal: &#10157;
 • Hex: &#x27ad;
 • css:before \027ad
 • alert(): \u27ad
?
 • Decimal: &#10158;
 • Hex: &#x27ae;
 • css:before \027ae
 • alert(): \u27ae
?
 • Decimal: &#10159;
 • Hex: &#x27af;
 • css:before \027af
 • alert(): \u27af
?
 • Decimal: &#10161;
 • Hex: &#x27b1;
 • css:before \027b1
 • alert(): \u27b1
?
 • Decimal: &#10162;
 • Hex: &#x27b2;
 • css:before \027b2
 • alert(): \u27b2
?
 • Decimal: &#10163;
 • Hex: &#x27b3;
 • css:before \027b3
 • alert(): \u27b3
?
 • Decimal: &#10164;
 • Hex: &#x27b4;
 • css:before \027b4
 • alert(): \u27b4
?
 • Decimal: &#10165;
 • Hex: &#x27b5;
 • css:before \027b5
 • alert(): \u27b5
?
 • Decimal: &#10166;
 • Hex: &#x27b6;
 • css:before \027b6
 • alert(): \u27b6
?
 • Decimal: &#10167;
 • Hex: &#x27b7;
 • css:before \027b7
 • alert(): \u27b7
?
 • Decimal: &#10168;
 • Hex: &#x27b8;
 • css:before \027b8
 • alert(): \u27b8
?
 • Decimal: &#10169;
 • Hex: &#x27b9;
 • css:before \027b9
 • alert(): \u27b9
?
 • Decimal: &#10170;
 • Hex: &#x27ba;
 • css:before \027ba
 • alert(): \u27ba
?
 • Decimal: &#10171;
 • Hex: &#x27bb;
 • css:before \027bb
 • alert(): \u27bb
?
 • Decimal: &#10172;
 • Hex: &#x27bc;
 • css:before \027bc
 • alert(): \u27bc
?
 • Decimal: &#10173;
 • Hex: &#x27bd;
 • css:before \027bd
 • alert(): \u27bd
Formas geométricas
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
?????  
?
 • Decimal: &#9632;
 • Hex: &#x25a0;
 • css:before \025a0
 • alert(): \u25a0
?
 • Decimal: &#9633;
 • Hex: &#x25a1;
 • css:before \025a1
 • alert(): \u25a1
?
 • Decimal: &#9634;
 • Hex: &#x25a2;
 • css:before \025a2
 • alert(): \u25a2
?
 • Decimal: &#9635;
 • Hex: &#x25a3;
 • css:before \025a3
 • alert(): \u25a3
?
 • Decimal: &#9636;
 • Hex: &#x25a4;
 • css:before \025a4
 • alert(): \u25a4
?
 • Decimal: &#9637;
 • Hex: &#x25a5;
 • css:before \025a5
 • alert(): \u25a5
?
 • Decimal: &#9638;
 • Hex: &#x25a6;
 • css:before \025a6
 • alert(): \u25a6
?
 • Decimal: &#9639;
 • Hex: &#x25a7;
 • css:before \025a7
 • alert(): \u25a7
?
 • Decimal: &#9640;
 • Hex: &#x25a8;
 • css:before \025a8
 • alert(): \u25a8
?
 • Decimal: &#9641;
 • Hex: &#x25a9;
 • css:before \025a9
 • alert(): \u25a9
?
 • Decimal: &#9642;
 • Hex: &#x25aa;
 • css:before \025aa
 • alert(): \u25aa
?
 • Decimal: &#9643;
 • Hex: &#x25ab;
 • css:before \025ab
 • alert(): \u25ab
?
 • Decimal: &#9644;
 • Hex: &#x25ac;
 • css:before \025ac
 • alert(): \u25ac
?
 • Decimal: &#9645;
 • Hex: &#x25ad;
 • css:before \025ad
 • alert(): \u25ad
?
 • Decimal: &#9646;
 • Hex: &#x25ae;
 • css:before \025ae
 • alert(): \u25ae
?
 • Decimal: &#9647;
 • Hex: &#x25af;
 • css:before \025af
 • alert(): \u25af
?
 • Decimal: &#9648;
 • Hex: &#x25b0;
 • css:before \025b0
 • alert(): \u25b0
?
 • Decimal: &#9649;
 • Hex: &#x25b1;
 • css:before \025b1
 • alert(): \u25b1
?
 • Decimal: &#9650;
 • Hex: &#x25b2;
 • css:before \025b2
 • alert(): \u25b2
?
 • Decimal: &#9651;
 • Hex: &#x25b3;
 • css:before \025b3
 • alert(): \u25b3
?
 • Decimal: &#9652;
 • Hex: &#x25b4;
 • css:before \025b4
 • alert(): \u25b4
?
 • Decimal: &#9653;
 • Hex: &#x25b5;
 • css:before \025b5
 • alert(): \u25b5
?
 • Decimal: &#9654;
 • Hex: &#x25b6;
 • css:before \025b6
 • alert(): \u25b6
?
 • Decimal: &#9655;
 • Hex: &#x25b7;
 • css:before \025b7
 • alert(): \u25b7
?
 • Decimal: &#9656;
 • Hex: &#x25b8;
 • css:before \025b8
 • alert(): \u25b8
?
 • Decimal: &#9657;
 • Hex: &#x25b9;
 • css:before \025b9
 • alert(): \u25b9
?
 • Decimal: &#9658;
 • Hex: &#x25ba;
 • css:before \025ba
 • alert(): \u25ba
?
 • Decimal: &#9659;
 • Hex: &#x25bb;
 • css:before \025bb
 • alert(): \u25bb
?
 • Decimal: &#9660;
 • Hex: &#x25bc;
 • css:before \025bc
 • alert(): \u25bc
?
 • Decimal: &#9661;
 • Hex: &#x25bd;
 • css:before \025bd
 • alert(): \u25bd
?
 • Decimal: &#9662;
 • Hex: &#x25be;
 • css:before \025be
 • alert(): \u25be
?
 • Decimal: &#9663;
 • Hex: &#x25bf;
 • css:before \025bf
 • alert(): \u25bf
?
 • Decimal: &#9664;
 • Hex: &#x25c0;
 • css:before \025c0
 • alert(): \u25c0
?
 • Decimal: &#9665;
 • Hex: &#x25c1;
 • css:before \025c1
 • alert(): \u25c1
?
 • Decimal: &#9666;
 • Hex: &#x25c2;
 • css:before \025c2
 • alert(): \u25c2
?
 • Decimal: &#9667;
 • Hex: &#x25c3;
 • css:before \025c3
 • alert(): \u25c3
?
 • Decimal: &#9668;
 • Hex: &#x25c4;
 • css:before \025c4
 • alert(): \u25c4
?
 • Decimal: &#9669;
 • Hex: &#x25c5;
 • css:before \025c5
 • alert(): \u25c5
?
 • Decimal: &#9670;
 • Hex: &#x25c6;
 • css:before \025c6
 • alert(): \u25c6
?
 • Decimal: &#9671;
 • Hex: &#x25c7;
 • css:before \025c7
 • alert(): \u25c7
?
 • Decimal: &#9672;
 • Hex: &#x25c8;
 • css:before \025c8
 • alert(): \u25c8
?
 • Decimal: &#9673;
 • Hex: &#x25c9;
 • css:before \025c9
 • alert(): \u25c9
?
 • Decimal: &#9674;
 • Hex: &#x25ca;
 • css:before \025ca
 • alert(): \u25ca
?
 • Decimal: &#9675;
 • Hex: &#x25cb;
 • css:before \025cb
 • alert(): \u25cb
?
 • Decimal: &#9676;
 • Hex: &#x25cc;
 • css:before \025cc
 • alert(): \u25cc
?
 • Decimal: &#9677;
 • Hex: &#x25cd;
 • css:before \025cd
 • alert(): \u25cd
?
 • Decimal: &#9678;
 • Hex: &#x25ce;
 • css:before \025ce
 • alert(): \u25ce
?
 • Decimal: &#9679;
 • Hex: &#x25cf;
 • css:before \025cf
 • alert(): \u25cf
?
 • Decimal: &#9680;
 • Hex: &#x25d0;
 • css:before \025d0
 • alert(): \u25d0
?
 • Decimal: &#9681;
 • Hex: &#x25d1;
 • css:before \025d1
 • alert(): \u25d1
?
 • Decimal: &#9682;
 • Hex: &#x25d2;
 • css:before \025d2
 • alert(): \u25d2
?
 • Decimal: &#9683;
 • Hex: &#x25d3;
 • css:before \025d3
 • alert(): \u25d3
?
 • Decimal: &#9684;
 • Hex: &#x25d4;
 • css:before \025d4
 • alert(): \u25d4
?
 • Decimal: &#9685;
 • Hex: &#x25d5;
 • css:before \025d5
 • alert(): \u25d5
?
 • Decimal: &#9686;
 • Hex: &#x25d6;
 • css:before \025d6
 • alert(): \u25d6
?
 • Decimal: &#9687;
 • Hex: &#x25d7;
 • css:before \025d7
 • alert(): \u25d7
?
 • Decimal: &#9688;
 • Hex: &#x25d8;
 • css:before \025d8
 • alert(): \u25d8
?
 • Decimal: &#9689;
 • Hex: &#x25d9;
 • css:before \025d9
 • alert(): \u25d9
?
 • Decimal: &#9690;
 • Hex: &#x25da;
 • css:before \025da
 • alert(): \u25da
?
 • Decimal: &#9691;
 • Hex: &#x25db;
 • css:before \025db
 • alert(): \u25db
?
 • Decimal: &#9692;
 • Hex: &#x25dc;
 • css:before \025dc
 • alert(): \u25dc
?
 • Decimal: &#9693;
 • Hex: &#x25dd;
 • css:before \025dd
 • alert(): \u25dd
?
 • Decimal: &#9694;
 • Hex: &#x25de;
 • css:before \025de
 • alert(): \u25de
?
 • Decimal: &#9695;
 • Hex: &#x25df;
 • css:before \025df
 • alert(): \u25df
?
 • Decimal: &#9696;
 • Hex: &#x25e0;
 • css:before \025e0
 • alert(): \u25e0
?
 • Decimal: &#9697;
 • Hex: &#x25e1;
 • css:before \025e1
 • alert(): \u25e1
?
 • Decimal: &#9698;
 • Hex: &#x25e2;
 • css:before \025e2
 • alert(): \u25e2
?
 • Decimal: &#9699;
 • Hex: &#x25e3;
 • css:before \025e3
 • alert(): \u25e3
?
 • Decimal: &#9700;
 • Hex: &#x25e4;
 • css:before \025e4
 • alert(): \u25e4
?
 • Decimal: &#9701;
 • Hex: &#x25e5;
 • css:before \025e5
 • alert(): \u25e5
?
 • Decimal: &#9702;
 • Hex: &#x25e6;
 • css:before \025e6
 • alert(): \u25e6
?
 • Decimal: &#9703;
 • Hex: &#x25e7;
 • css:before \025e7
 • alert(): \u25e7
?
 • Decimal: &#9704;
 • Hex: &#x25e8;
 • css:before \025e8
 • alert(): \u25e8
?
 • Decimal: &#9705;
 • Hex: &#x25e9;
 • css:before \025e9
 • alert(): \u25e9
?
 • Decimal: &#9706;
 • Hex: &#x25ea;
 • css:before \025ea
 • alert(): \u25ea
?
 • Decimal: &#9707;
 • Hex: &#x25eb;
 • css:before \025eb
 • alert(): \u25eb
?
 • Decimal: &#9708;
 • Hex: &#x25ec;
 • css:before \025ec
 • alert(): \u25ec
?
 • Decimal: &#9709;
 • Hex: &#x25ed;
 • css:before \025ed
 • alert(): \u25ed
?
 • Decimal: &#9710;
 • Hex: &#x25ee;
 • css:before \025ee
 • alert(): \u25ee
?
 • Decimal: &#9711;
 • Hex: &#x25ef;
 • css:before \025ef
 • alert(): \u25ef
?
 • Decimal: &#9712;
 • Hex: &#x25f0;
 • css:before \025f0
 • alert(): \u25f0
?
 • Decimal: &#9713;
 • Hex: &#x25f1;
 • css:before \025f1
 • alert(): \u25f1
?
 • Decimal: &#9714;
 • Hex: &#x25f2;
 • css:before \025f2
 • alert(): \u25f2
?
 • Decimal: &#9715;
 • Hex: &#x25f3;
 • css:before \025f3
 • alert(): \u25f3
?
 • Decimal: &#9716;
 • Hex: &#x25f4;
 • css:before \025f4
 • alert(): \u25f4
?
 • Decimal: &#9717;
 • Hex: &#x25f5;
 • css:before \025f5
 • alert(): \u25f5
?
 • Decimal: &#9718;
 • Hex: &#x25f6;
 • css:before \025f6
 • alert(): \u25f6
?
 • Decimal: &#9719;
 • Hex: &#x25f7;
 • css:before \025f7
 • alert(): \u25f7
?
 • Decimal: &#9720;
 • Hex: &#x25f8;
 • css:before \025f8
 • alert(): \u25f8
?
 • Decimal: &#9721;
 • Hex: &#x25f9;
 • css:before \025f9
 • alert(): \u25f9
?
 • Decimal: &#9722;
 • Hex: &#x25fa;
 • css:before \025fa
 • alert(): \u25fa
?
 • Decimal: &#9723;
 • Hex: &#x25fb;
 • css:before \025fb
 • alert(): \u25fb
?
 • Decimal: &#9724;
 • Hex: &#x25fc;
 • css:before \025fc
 • alert(): \u25fc
?
 • Decimal: &#9725;
 • Hex: &#x25fd;
 • css:before \025fd
 • alert(): \u25fd
?
 • Decimal: &#9726;
 • Hex: &#x25fe;
 • css:before \025fe
 • alert(): \u25fe
?
 • Decimal: &#9727;
 • Hex: &#x25ff;
 • css:before \025ff
 • alert(): \u25ff
Alfabeto griego
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
????   
?
 • Decimal: &#913;
 • Hex: &#x391;
 • css:before \0391
 • alert(): \u0391
?
 • Decimal: &#914;
 • Hex: &#x392;
 • css:before \0392
 • alert(): \u0392
?
 • Decimal: &#915;
 • Hex: &#x393;
 • css:before \0393
 • alert(): \u0393
?
 • Decimal: &#916;
 • Hex: &#x394;
 • css:before \0394
 • alert(): \u0394
?
 • Decimal: &#917;
 • Hex: &#x395;
 • css:before \0395
 • alert(): \u0395
?
 • Decimal: &#918;
 • Hex: &#x396;
 • css:before \0396
 • alert(): \u0396
?
 • Decimal: &#919;
 • Hex: &#x397;
 • css:before \0397
 • alert(): \u0397
?
 • Decimal: &#920;
 • Hex: &#x398;
 • css:before \0398
 • alert(): \u0398
?
 • Decimal: &#921;
 • Hex: &#x399;
 • css:before \0399
 • alert(): \u0399
?
 • Decimal: &#922;
 • Hex: &#x39a;
 • css:before \039a
 • alert(): \u039a
?
 • Decimal: &#923;
 • Hex: &#x39b;
 • css:before \039b
 • alert(): \u039b
?
 • Decimal: &#924;
 • Hex: &#x39c;
 • css:before \039c
 • alert(): \u039c
?
 • Decimal: &#925;
 • Hex: &#x39d;
 • css:before \039d
 • alert(): \u039d
?
 • Decimal: &#926;
 • Hex: &#x39e;
 • css:before \039e
 • alert(): \u039e
?
 • Decimal: &#927;
 • Hex: &#x39f;
 • css:before \039f
 • alert(): \u039f
?
 • Decimal: &#928;
 • Hex: &#x3a0;
 • css:before \03a0
 • alert(): \u03a0
?
 • Decimal: &#929;
 • Hex: &#x3a1;
 • css:before \03a1
 • alert(): \u03a1
?
 • Decimal: &#930;
 • Hex: &#x3a2;
 • css:before \03a2
 • alert(): \u03a2
?
 • Decimal: &#931;
 • Hex: &#x3a3;
 • css:before \03a3
 • alert(): \u03a3
?
 • Decimal: &#932;
 • Hex: &#x3a4;
 • css:before \03a4
 • alert(): \u03a4
?
 • Decimal: &#933;
 • Hex: &#x3a5;
 • css:before \03a5
 • alert(): \u03a5
?
 • Decimal: &#934;
 • Hex: &#x3a6;
 • css:before \03a6
 • alert(): \u03a6
?
 • Decimal: &#935;
 • Hex: &#x3a7;
 • css:before \03a7
 • alert(): \u03a7
?
 • Decimal: &#936;
 • Hex: &#x3a8;
 • css:before \03a8
 • alert(): \u03a8
?
 • Decimal: &#937;
 • Hex: &#x3a9;
 • css:before \03a9
 • alert(): \u03a9
?
 • Decimal: &#938;
 • Hex: &#x3aa;
 • css:before \03aa
 • alert(): \u03aa
?
 • Decimal: &#939;
 • Hex: &#x3ab;
 • css:before \03ab
 • alert(): \u03ab
?
 • Decimal: &#940;
 • Hex: &#x3ac;
 • css:before \03ac
 • alert(): \u03ac
?
 • Decimal: &#941;
 • Hex: &#x3ad;
 • css:before \03ad
 • alert(): \u03ad
?
 • Decimal: &#944;
 • Hex: &#x3b0;
 • css:before \03b0
 • alert(): \u03b0
?
 • Decimal: &#945;
 • Hex: &#x3b1;
 • css:before \03b1
 • alert(): \u03b1
?
 • Decimal: &#946;
 • Hex: &#x3b2;
 • css:before \03b2
 • alert(): \u03b2
?
 • Decimal: &#947;
 • Hex: &#x3b3;
 • css:before \03b3
 • alert(): \u03b3
?
 • Decimal: &#948;
 • Hex: &#x3b4;
 • css:before \03b4
 • alert(): \u03b4
?
 • Decimal: &#949;
 • Hex: &#x3b5;
 • css:before \03b5
 • alert(): \u03b5
?
 • Decimal: &#950;
 • Hex: &#x3b6;
 • css:before \03b6
 • alert(): \u03b6
?
 • Decimal: &#951;
 • Hex: &#x3b7;
 • css:before \03b7
 • alert(): \u03b7
?
 • Decimal: &#952;
 • Hex: &#x3b8;
 • css:before \03b8
 • alert(): \u03b8
?
 • Decimal: &#953;
 • Hex: &#x3b9;
 • css:before \03b9
 • alert(): \u03b9
?
 • Decimal: &#954;
 • Hex: &#x3ba;
 • css:before \03ba
 • alert(): \u03ba
?
 • Decimal: &#955;
 • Hex: &#x3bb;
 • css:before \03bb
 • alert(): \u03bb
?
 • Decimal: &#956;
 • Hex: &#x3bc;
 • css:before \03bc
 • alert(): \u03bc
?
 • Decimal: &#957;
 • Hex: &#x3bd;
 • css:before \03bd
 • alert(): \u03bd
?
 • Decimal: &#958;
 • Hex: &#x3be;
 • css:before \03be
 • alert(): \u03be
?
 • Decimal: &#959;
 • Hex: &#x3bf;
 • css:before \03bf
 • alert(): \u03bf
?
 • Decimal: &#960;
 • Hex: &#x3c0;
 • css:before \03c0
 • alert(): \u03c0
?
 • Decimal: &#961;
 • Hex: &#x3c1;
 • css:before \03c1
 • alert(): \u03c1
?
 • Decimal: &#962;
 • Hex: &#x3c2;
 • css:before \03c2
 • alert(): \u03c2
?
 • Decimal: &#963;
 • Hex: &#x3c3;
 • css:before \03c3
 • alert(): \u03c3
?
 • Decimal: &#964;
 • Hex: &#x3c4;
 • css:before \03c4
 • alert(): \u03c4
?
 • Decimal: &#965;
 • Hex: &#x3c5;
 • css:before \03c5
 • alert(): \u03c5
?
 • Decimal: &#966;
 • Hex: &#x3c6;
 • css:before \03c6
 • alert(): \u03c6
?
 • Decimal: &#967;
 • Hex: &#x3c7;
 • css:before \03c7
 • alert(): \u03c7
?
 • Decimal: &#968;
 • Hex: &#x3c8;
 • css:before \03c8
 • alert(): \u03c8
?
 • Decimal: &#969;
 • Hex: &#x3c9;
 • css:before \03c9
 • alert(): \u03c9
?
 • Decimal: &#970;
 • Hex: &#x3ca;
 • css:before \03ca
 • alert(): \u03ca
?
 • Decimal: &#971;
 • Hex: &#x3cb;
 • css:before \03cb
 • alert(): \u03cb
?
 • Decimal: &#972;
 • Hex: &#x3cc;
 • css:before \03cc
 • alert(): \u03cc
?
 • Decimal: &#973;
 • Hex: &#x3cd;
 • css:before \03cd
 • alert(): \u03cd
?
 • Decimal: &#974;
 • Hex: &#x3ce;
 • css:before \03ce
 • alert(): \u03ce
?
 • Decimal: &#976;
 • Hex: &#x3d0;
 • css:before \03d0
 • alert(): \u03d0
?
 • Decimal: &#977;
 • Hex: &#x3d1;
 • css:before \03d1
 • alert(): \u03d1
?
 • Decimal: &#978;
 • Hex: &#x3d2;
 • css:before \03d2
 • alert(): \u03d2
?
 • Decimal: &#979;
 • Hex: &#x3d3;
 • css:before \03d3
 • alert(): \u03d3
?
 • Decimal: &#980;
 • Hex: &#x3d4;
 • css:before \03d4
 • alert(): \u03d4
?
 • Decimal: &#981;
 • Hex: &#x3d5;
 • css:before \03d5
 • alert(): \u03d5
?
 • Decimal: &#982;
 • Hex: &#x3d6;
 • css:before \03d6
 • alert(): \u03d6
Símbolos matemáticos
¹²³¼½¾?
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
?      
?
 • Decimal: &#185;
 • Hex: &#xb9;
 • css:before \0b9
 • alert(): \271
?
 • Decimal: &#178;
 • Hex: &#xb2;
 • css:before \0b2
 • alert(): \262
?
 • Decimal: &#179;
 • Hex: &#xb3;
 • css:before \0b3
 • alert(): \263
?
 • Decimal: &#188;
 • Hex: &#xbc;
 • css:before \0bc
 • alert(): \274
?
 • Decimal: &#189;
 • Hex: &#xbd;
 • css:before \0bd
 • alert(): \275
?
 • Decimal: &#190;
 • Hex: &#xbe;
 • css:before \0be
 • alert(): \276
?
 • Decimal: &#8704;
 • Hex: &#x2200;
 • css:before \02200
 • alert(): \u2200
?
 • Decimal: &#8705;
 • Hex: &#x2201;
 • css:before \02201
 • alert(): \u2201
?
 • Decimal: &#8706;
 • Hex: &#x2202;
 • css:before \02202
 • alert(): \u2202
?
 • Decimal: &#8707;
 • Hex: &#x2203;
 • css:before \02203
 • alert(): \u2203
?
 • Decimal: &#8708;
 • Hex: &#x2204;
 • css:before \02204
 • alert(): \u2204
?
 • Decimal: &#8709;
 • Hex: &#x2205;
 • css:before \02205
 • alert(): \u2205
?
 • Decimal: &#8710;
 • Hex: &#x2206;
 • css:before \02206
 • alert(): \u2206
?
 • Decimal: &#8711;
 • Hex: &#x2207;
 • css:before \02207
 • alert(): \u2207
?
 • Decimal: &#8712;
 • Hex: &#x2208;
 • css:before \02208
 • alert(): \u2208
?
 • Decimal: &#8713;
 • Hex: &#x2209;
 • css:before \02209
 • alert(): \u2209
?
 • Decimal: &#8714;
 • Hex: &#x220a;
 • css:before \0220a
 • alert(): \u220a
?
 • Decimal: &#8715;
 • Hex: &#x220b;
 • css:before \0220b
 • alert(): \u220b
?
 • Decimal: &#8716;
 • Hex: &#x220c;
 • css:before \0220c
 • alert(): \u220c
?
 • Decimal: &#8717;
 • Hex: &#x220d;
 • css:before \0220d
 • alert(): \u220d
?
 • Decimal: &#8718;
 • Hex: &#x220e;
 • css:before \0220e
 • alert(): \u220e
?
 • Decimal: &#8719;
 • Hex: &#x220f;
 • css:before \0220f
 • alert(): \u220f
?
 • Decimal: &#8720;
 • Hex: &#x2210;
 • css:before \02210
 • alert(): \u2210
?
 • Decimal: &#8721;
 • Hex: &#x2211;
 • css:before \02211
 • alert(): \u2211
?
 • Decimal: &#8722;
 • Hex: &#x2212;
 • css:before \02212
 • alert(): \u2212
?
 • Decimal: &#8723;
 • Hex: &#x2213;
 • css:before \02213
 • alert(): \u2213
?
 • Decimal: &#8724;
 • Hex: &#x2214;
 • css:before \02214
 • alert(): \u2214
?
 • Decimal: &#8725;
 • Hex: &#x2215;
 • css:before \02215
 • alert(): \u2215
?
 • Decimal: &#8726;
 • Hex: &#x2216;
 • css:before \02216
 • alert(): \u2216
?
 • Decimal: &#8727;
 • Hex: &#x2217;
 • css:before \02217
 • alert(): \u2217
?
 • Decimal: &#8728;
 • Hex: &#x2218;
 • css:before \02218
 • alert(): \u2218
?
 • Decimal: &#8729;
 • Hex: &#x2219;
 • css:before \02219
 • alert(): \u2219
?
 • Decimal: &#8730;
 • Hex: &#x221a;
 • css:before \0221a
 • alert(): \u221a
?
 • Decimal: &#8731;
 • Hex: &#x221b;
 • css:before \0221b
 • alert(): \u221b
?
 • Decimal: &#8732;
 • Hex: &#x221c;
 • css:before \0221c
 • alert(): \u221c
?
 • Decimal: &#8733;
 • Hex: &#x221d;
 • css:before \0221d
 • alert(): \u221d
?
 • Decimal: &#8734;
 • Hex: &#x221e;
 • css:before \0221e
 • alert(): \u221e
?
 • Decimal: &#8735;
 • Hex: &#x221f;
 • css:before \0221f
 • alert(): \u221f
?
 • Decimal: &#8736;
 • Hex: &#x2220;
 • css:before \02220
 • alert(): \u2220
?
 • Decimal: &#8737;
 • Hex: &#x2221;
 • css:before \02221
 • alert(): \u2221
?
 • Decimal: &#8738;
 • Hex: &#x2222;
 • css:before \02222
 • alert(): \u2222
?
 • Decimal: &#8739;
 • Hex: &#x2223;
 • css:before \02223
 • alert(): \u2223
?
 • Decimal: &#8740;
 • Hex: &#x2224;
 • css:before \02224
 • alert(): \u2224
?
 • Decimal: &#8741;
 • Hex: &#x2225;
 • css:before \02225
 • alert(): \u2225
?
 • Decimal: &#8742;
 • Hex: &#x2226;
 • css:before \02226
 • alert(): \u2226
?
 • Decimal: &#8743;
 • Hex: &#x2227;
 • css:before \02227
 • alert(): \u2227
?
 • Decimal: &#8744;
 • Hex: &#x2228;
 • css:before \02228
 • alert(): \u2228
?
 • Decimal: &#8745;
 • Hex: &#x2229;
 • css:before \02229
 • alert(): \u2229
?
 • Decimal: &#8746;
 • Hex: &#x222a;
 • css:before \0222a
 • alert(): \u222a
?
 • Decimal: &#8747;
 • Hex: &#x222b;
 • css:before \0222b
 • alert(): \u222b
?
 • Decimal: &#8748;
 • Hex: &#x222c;
 • css:before \0222c
 • alert(): \u222c
?
 • Decimal: &#8749;
 • Hex: &#x222d;
 • css:before \0222d
 • alert(): \u222d
?
 • Decimal: &#8750;
 • Hex: &#x222e;
 • css:before \0222e
 • alert(): \u222e
?
 • Decimal: &#8751;
 • Hex: &#x222f;
 • css:before \0222f
 • alert(): \u222f
?
 • Decimal: &#8752;
 • Hex: &#x2230;
 • css:before \02230
 • alert(): \u2230
?
 • Decimal: &#8753;
 • Hex: &#x2231;
 • css:before \02231
 • alert(): \u2231
?
 • Decimal: &#8754;
 • Hex: &#x2232;
 • css:before \02232
 • alert(): \u2232
?
 • Decimal: &#8755;
 • Hex: &#x2233;
 • css:before \02233
 • alert(): \u2233
?
 • Decimal: &#8756;
 • Hex: &#x2234;
 • css:before \02234
 • alert(): \u2234
?
 • Decimal: &#8757;
 • Hex: &#x2235;
 • css:before \02235
 • alert(): \u2235
?
 • Decimal: &#8758;
 • Hex: &#x2236;
 • css:before \02236
 • alert(): \u2236
?
 • Decimal: &#8759;
 • Hex: &#x2237;
 • css:before \02237
 • alert(): \u2237
?
 • Decimal: &#8760;
 • Hex: &#x2238;
 • css:before \02238
 • alert(): \u2238
?
 • Decimal: &#8761;
 • Hex: &#x2239;
 • css:before \02239
 • alert(): \u2239
?
 • Decimal: &#8762;
 • Hex: &#x223a;
 • css:before \0223a
 • alert(): \u223a
?
 • Decimal: &#8763;
 • Hex: &#x223b;
 • css:before \0223b
 • alert(): \u223b
?
 • Decimal: &#8764;
 • Hex: &#x223c;
 • css:before \0223c
 • alert(): \u223c
?
 • Decimal: &#8765;
 • Hex: &#x223d;
 • css:before \0223d
 • alert(): \u223d
?
 • Decimal: &#8766;
 • Hex: &#x223e;
 • css:before \0223e
 • alert(): \u223e
?
 • Decimal: &#8767;
 • Hex: &#x223f;
 • css:before \0223f
 • alert(): \u223f
?
 • Decimal: &#8768;
 • Hex: &#x2240;
 • css:before \02240
 • alert(): \u2240
?
 • Decimal: &#8769;
 • Hex: &#x2241;
 • css:before \02241
 • alert(): \u2241
?
 • Decimal: &#8770;
 • Hex: &#x2242;
 • css:before \02242
 • alert(): \u2242
?
 • Decimal: &#8771;
 • Hex: &#x2243;
 • css:before \02243
 • alert(): \u2243
?
 • Decimal: &#8772;
 • Hex: &#x2244;
 • css:before \02244
 • alert(): \u2244
?
 • Decimal: &#8773;
 • Hex: &#x2245;
 • css:before \02245
 • alert(): \u2245
?
 • Decimal: &#8774;
 • Hex: &#x2246;
 • css:before \02246
 • alert(): \u2246
?
 • Decimal: &#8775;
 • Hex: &#x2247;
 • css:before \02247
 • alert(): \u2247
?
 • Decimal: &#8776;
 • Hex: &#x2248;
 • css:before \02248
 • alert(): \u2248
?
 • Decimal: &#8777;
 • Hex: &#x2249;
 • css:before \02249
 • alert(): \u2249
?
 • Decimal: &#8778;
 • Hex: &#x224a;
 • css:before \0224a
 • alert(): \u224a
?
 • Decimal: &#8779;
 • Hex: &#x224b;
 • css:before \0224b
 • alert(): \u224b
?
 • Decimal: &#8780;
 • Hex: &#x224c;
 • css:before \0224c
 • alert(): \u224c
?
 • Decimal: &#8781;
 • Hex: &#x224d;
 • css:before \0224d
 • alert(): \u224d
?
 • Decimal: &#8782;
 • Hex: &#x224e;
 • css:before \0224e
 • alert(): \u224e
?
 • Decimal: &#8783;
 • Hex: &#x224f;
 • css:before \0224f
 • alert(): \u224f
?
 • Decimal: &#8784;
 • Hex: &#x2250;
 • css:before \02250
 • alert(): \u2250
?
 • Decimal: &#8785;
 • Hex: &#x2251;
 • css:before \02251
 • alert(): \u2251
?
 • Decimal: &#8786;
 • Hex: &#x2252;
 • css:before \02252
 • alert(): \u2252
?
 • Decimal: &#8787;
 • Hex: &#x2253;
 • css:before \02253
 • alert(): \u2253
?
 • Decimal: &#8788;
 • Hex: &#x2254;
 • css:before \02254
 • alert(): \u2254
?
 • Decimal: &#8789;
 • Hex: &#x2255;
 • css:before \02255
 • alert(): \u2255
?
 • Decimal: &#8790;
 • Hex: &#x2256;
 • css:before \02256
 • alert(): \u2256
?
 • Decimal: &#8791;
 • Hex: &#x2257;
 • css:before \02257
 • alert(): \u2257
?
 • Decimal: &#8792;
 • Hex: &#x2258;
 • css:before \02258
 • alert(): \u2258
?
 • Decimal: &#8793;
 • Hex: &#x2259;
 • css:before \02259
 • alert(): \u2259
?
 • Decimal: &#8794;
 • Hex: &#x225a;
 • css:before \0225a
 • alert(): \u225a
?
 • Decimal: &#8795;
 • Hex: &#x225b;
 • css:before \0225b
 • alert(): \u225b
?
 • Decimal: &#8796;
 • Hex: &#x225c;
 • css:before \0225c
 • alert(): \u225c
?
 • Decimal: &#8797;
 • Hex: &#x225d;
 • css:before \0225d
 • alert(): \u225d
?
 • Decimal: &#8798;
 • Hex: &#x225e;
 • css:before \0225e
 • alert(): \u225e
?
 • Decimal: &#8799;
 • Hex: &#x225f;
 • css:before \0225f
 • alert(): \u225f
?
 • Decimal: &#8800;
 • Hex: &#x2260;
 • css:before \02260
 • alert(): \u2260
?
 • Decimal: &#8801;
 • Hex: &#x2261;
 • css:before \02261
 • alert(): \u2261
?
 • Decimal: &#8802;
 • Hex: &#x2262;
 • css:before \02262
 • alert(): \u2262
?
 • Decimal: &#8803;
 • Hex: &#x2263;
 • css:before \02263
 • alert(): \u2263
?
 • Decimal: &#8804;
 • Hex: &#x2264;
 • css:before \02264
 • alert(): \u2264
?
 • Decimal: &#8805;
 • Hex: &#x2265;
 • css:before \02265
 • alert(): \u2265
?
 • Decimal: &#8806;
 • Hex: &#x2266;
 • css:before \02266
 • alert(): \u2266
?
 • Decimal: &#8807;
 • Hex: &#x2267;
 • css:before \02267
 • alert(): \u2267
?
 • Decimal: &#8808;
 • Hex: &#x2268;
 • css:before \02268
 • alert(): \u2268
?
 • Decimal: &#8809;
 • Hex: &#x2269;
 • css:before \02269
 • alert(): \u2269
?
 • Decimal: &#8810;
 • Hex: &#x226a;
 • css:before \0226a
 • alert(): \u226a
?
 • Decimal: &#8811;
 • Hex: &#x226b;
 • css:before \0226b
 • alert(): \u226b
?
 • Decimal: &#8812;
 • Hex: &#x226c;
 • css:before \0226c
 • alert(): \u226c
?
 • Decimal: &#8813;
 • Hex: &#x226d;
 • css:before \0226d
 • alert(): \u226d
?
 • Decimal: &#8814;
 • Hex: &#x226e;
 • css:before \0226e
 • alert(): \u226e
?
 • Decimal: &#8815;
 • Hex: &#x226f;
 • css:before \0226f
 • alert(): \u226f
?
 • Decimal: &#8816;
 • Hex: &#x2270;
 • css:before \02270
 • alert(): \u2270
?
 • Decimal: &#8817;
 • Hex: &#x2271;
 • css:before \02271
 • alert(): \u2271
?
 • Decimal: &#8818;
 • Hex: &#x2272;
 • css:before \02272
 • alert(): \u2272
?
 • Decimal: &#8819;
 • Hex: &#x2273;
 • css:before \02273
 • alert(): \u2273
?
 • Decimal: &#8820;
 • Hex: &#x2274;
 • css:before \02274
 • alert(): \u2274
?
 • Decimal: &#8821;
 • Hex: &#x2275;
 • css:before \02275
 • alert(): \u2275
?
 • Decimal: &#8822;
 • Hex: &#x2276;
 • css:before \02276
 • alert(): \u2276
?
 • Decimal: &#8823;
 • Hex: &#x2277;
 • css:before \02277
 • alert(): \u2277
?
 • Decimal: &#8824;
 • Hex: &#x2278;
 • css:before \02278
 • alert(): \u2278
?
 • Decimal: &#8825;
 • Hex: &#x2279;
 • css:before \02279
 • alert(): \u2279
?
 • Decimal: &#8826;
 • Hex: &#x227a;
 • css:before \0227a
 • alert(): \u227a
?
 • Decimal: &#8827;
 • Hex: &#x227b;
 • css:before \0227b
 • alert(): \u227b
?
 • Decimal: &#8828;
 • Hex: &#x227c;
 • css:before \0227c
 • alert(): \u227c
?
 • Decimal: &#8829;
 • Hex: &#x227d;
 • css:before \0227d
 • alert(): \u227d
?
 • Decimal: &#8830;
 • Hex: &#x227e;
 • css:before \0227e
 • alert(): \u227e
?
 • Decimal: &#8831;
 • Hex: &#x227f;
 • css:before \0227f
 • alert(): \u227f
?
 • Decimal: &#8832;
 • Hex: &#x2280;
 • css:before \02280
 • alert(): \u2280
?
 • Decimal: &#8833;
 • Hex: &#x2281;
 • css:before \02281
 • alert(): \u2281
?
 • Decimal: &#8834;
 • Hex: &#x2282;
 • css:before \02282
 • alert(): \u2282
?
 • Decimal: &#8835;
 • Hex: &#x2283;
 • css:before \02283
 • alert(): \u2283
?
 • Decimal: &#8836;
 • Hex: &#x2284;
 • css:before \02284
 • alert(): \u2284
?
 • Decimal: &#8837;
 • Hex: &#x2285;
 • css:before \02285
 • alert(): \u2285
?
 • Decimal: &#8838;
 • Hex: &#x2286;
 • css:before \02286
 • alert(): \u2286
?
 • Decimal: &#8839;
 • Hex: &#x2287;
 • css:before \02287
 • alert(): \u2287
?
 • Decimal: &#8840;
 • Hex: &#x2288;
 • css:before \02288
 • alert(): \u2288
?
 • Decimal: &#8841;
 • Hex: &#x2289;
 • css:before \02289
 • alert(): \u2289
?
 • Decimal: &#8842;
 • Hex: &#x228a;
 • css:before \0228a
 • alert(): \u228a
?
 • Decimal: &#8843;
 • Hex: &#x228b;
 • css:before \0228b
 • alert(): \u228b
?
 • Decimal: &#8844;
 • Hex: &#x228c;
 • css:before \0228c
 • alert(): \u228c
?
 • Decimal: &#8845;
 • Hex: &#x228d;
 • css:before \0228d
 • alert(): \u228d
?
 • Decimal: &#8846;
 • Hex: &#x228e;
 • css:before \0228e
 • alert(): \u228e
?
 • Decimal: &#8847;
 • Hex: &#x228f;
 • css:before \0228f
 • alert(): \u228f
?
 • Decimal: &#8848;
 • Hex: &#x2290;
 • css:before \02290
 • alert(): \u2290
?
 • Decimal: &#8849;
 • Hex: &#x2291;
 • css:before \02291
 • alert(): \u2291
?
 • Decimal: &#8850;
 • Hex: &#x2292;
 • css:before \02292
 • alert(): \u2292
?
 • Decimal: &#8851;
 • Hex: &#x2293;
 • css:before \02293
 • alert(): \u2293
?
 • Decimal: &#8852;
 • Hex: &#x2294;
 • css:before \02294
 • alert(): \u2294
?
 • Decimal: &#8853;
 • Hex: &#x2295;
 • css:before \02295
 • alert(): \u2295
?
 • Decimal: &#8854;
 • Hex: &#x2296;
 • css:before \02296
 • alert(): \u2296
?
 • Decimal: &#8855;
 • Hex: &#x2297;
 • css:before \02297
 • alert(): \u2297
?
 • Decimal: &#8856;
 • Hex: &#x2298;
 • css:before \02298
 • alert(): \u2298
?
 • Decimal: &#8857;
 • Hex: &#x2299;
 • css:before \02299
 • alert(): \u2299
?
 • Decimal: &#8858;
 • Hex: &#x229a;
 • css:before \0229a
 • alert(): \u229a
?
 • Decimal: &#8859;
 • Hex: &#x229b;
 • css:before \0229b
 • alert(): \u229b
?
 • Decimal: &#8860;
 • Hex: &#x229c;
 • css:before \0229c
 • alert(): \u229c
?
 • Decimal: &#8861;
 • Hex: &#x229d;
 • css:before \0229d
 • alert(): \u229d
?
 • Decimal: &#8862;
 • Hex: &#x229e;
 • css:before \0229e
 • alert(): \u229e
?
 • Decimal: &#8863;
 • Hex: &#x229f;
 • css:before \0229f
 • alert(): \u229f
?
 • Decimal: &#8864;
 • Hex: &#x22a0;
 • css:before \022a0
 • alert(): \u22a0
?
 • Decimal: &#8865;
 • Hex: &#x22a1;
 • css:before \022a1
 • alert(): \u22a1
?
 • Decimal: &#8866;
 • Hex: &#x22a2;
 • css:before \022a2
 • alert(): \u22a2
?
 • Decimal: &#8867;
 • Hex: &#x22a3;
 • css:before \022a3
 • alert(): \u22a3
?
 • Decimal: &#8868;
 • Hex: &#x22a4;
 • css:before \022a4
 • alert(): \u22a4
?
 • Decimal: &#8869;
 • Hex: &#x22a5;
 • css:before \022a5
 • alert(): \u22a5
?
 • Decimal: &#8870;
 • Hex: &#x22a6;
 • css:before \022a6
 • alert(): \u22a6
?
 • Decimal: &#8871;
 • Hex: &#x22a7;
 • css:before \022a7
 • alert(): \u22a7
?
 • Decimal: &#8872;
 • Hex: &#x22a8;
 • css:before \022a8
 • alert(): \u22a8
?
 • Decimal: &#8873;
 • Hex: &#x22a9;
 • css:before \022a9
 • alert(): \u22a9
?
 • Decimal: &#8874;
 • Hex: &#x22aa;
 • css:before \022aa
 • alert(): \u22aa
?
 • Decimal: &#8875;
 • Hex: &#x22ab;
 • css:before \022ab
 • alert(): \u22ab
?
 • Decimal: &#8876;
 • Hex: &#x22ac;
 • css:before \022ac
 • alert(): \u22ac
?
 • Decimal: &#8877;
 • Hex: &#x22ad;
 • css:before \022ad
 • alert(): \u22ad
?
 • Decimal: &#8878;
 • Hex: &#x22ae;
 • css:before \022ae
 • alert(): \u22ae
?
 • Decimal: &#8879;
 • Hex: &#x22af;
 • css:before \022af
 • alert(): \u22af
?
 • Decimal: &#8880;
 • Hex: &#x22b0;
 • css:before \022b0
 • alert(): \u22b0
?
 • Decimal: &#8881;
 • Hex: &#x22b1;
 • css:before \022b1
 • alert(): \u22b1
?
 • Decimal: &#8882;
 • Hex: &#x22b2;
 • css:before \022b2
 • alert(): \u22b2
?
 • Decimal: &#8883;
 • Hex: &#x22b3;
 • css:before \022b3
 • alert(): \u22b3
?
 • Decimal: &#8884;
 • Hex: &#x22b4;
 • css:before \022b4
 • alert(): \u22b4
?
 • Decimal: &#8885;
 • Hex: &#x22b5;
 • css:before \022b5
 • alert(): \u22b5
?
 • Decimal: &#8886;
 • Hex: &#x22b6;
 • css:before \022b6
 • alert(): \u22b6
?
 • Decimal: &#8887;
 • Hex: &#x22b7;
 • css:before \022b7
 • alert(): \u22b7
?
 • Decimal: &#8888;
 • Hex: &#x22b8;
 • css:before \022b8
 • alert(): \u22b8
?
 • Decimal: &#8889;
 • Hex: &#x22b9;
 • css:before \022b9
 • alert(): \u22b9
?
 • Decimal: &#8890;
 • Hex: &#x22ba;
 • css:before \022ba
 • alert(): \u22ba
?
 • Decimal: &#8891;
 • Hex: &#x22bb;
 • css:before \022bb
 • alert(): \u22bb
?
 • Decimal: &#8892;
 • Hex: &#x22bc;
 • css:before \022bc
 • alert(): \u22bc
?
 • Decimal: &#8893;
 • Hex: &#x22bd;
 • css:before \022bd
 • alert(): \u22bd
?
 • Decimal: &#8894;
 • Hex: &#x22be;
 • css:before \022be
 • alert(): \u22be
?
 • Decimal: &#8895;
 • Hex: &#x22bf;
 • css:before \022bf
 • alert(): \u22bf
?
 • Decimal: &#8896;
 • Hex: &#x22c0;
 • css:before \022c0
 • alert(): \u22c0
?
 • Decimal: &#8897;
 • Hex: &#x22c1;
 • css:before \022c1
 • alert(): \u22c1
?
 • Decimal: &#8898;
 • Hex: &#x22c2;
 • css:before \022c2
 • alert(): \u22c2
?
 • Decimal: &#8899;
 • Hex: &#x22c3;
 • css:before \022c3
 • alert(): \u22c3
?
 • Decimal: &#8900;
 • Hex: &#x22c4;
 • css:before \022c4
 • alert(): \u22c4
?
 • Decimal: &#8901;
 • Hex: &#x22c5;
 • css:before \022c5
 • alert(): \u22c5
Misceláneo
??????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???    
?
 • Decimal: &#8240;
 • Hex: &#x2030;
 • css:before \02030
 • alert(): \u2030
?
 • Decimal: &#8241;
 • Hex: &#x2031;
 • css:before \02031
 • alert(): \u2031
?
 • Decimal: &#8465;
 • Hex: &#x2111;
 • css:before \02111
 • alert(): \u2111
?
 • Decimal: &#8470;
 • Hex: &#x2116;
 • css:before \02116
 • alert(): \u2116
?
 • Decimal: &#8476;
 • Hex: &#x211c;
 • css:before \0211c
 • alert(): \u211c
?
 • Decimal: &#8962;
 • Hex: &#x2302;
 • css:before \02302
 • alert(): \u2302
?
 • Decimal: &#8983;
 • Hex: &#x2317;
 • css:before \02317
 • alert(): \u2317
?
 • Decimal: &#8984;
 • Hex: &#x2318;
 • css:before \02318
 • alert(): \u2318
?
 • Decimal: &#8986;
 • Hex: &#x231a;
 • css:before \0231a
 • alert(): \u231a
?
 • Decimal: &#8997;
 • Hex: &#x2325;
 • css:before \02325
 • alert(): \u2325
?
 • Decimal: &#8998;
 • Hex: &#x2326;
 • css:before \02326
 • alert(): \u2326
?
 • Decimal: &#8999;
 • Hex: &#x2327;
 • css:before \02327
 • alert(): \u2327
?
 • Decimal: &#9000;
 • Hex: &#x2328;
 • css:before \02328
 • alert(): \u2328
?
 • Decimal: &#9167;
 • Hex: &#x23cf;
 • css:before \023cf
 • alert(): \u23cf
?
 • Decimal: &#9742;
 • Hex: &#x260e;
 • css:before \0260e
 • alert(): \u260e
?
 • Decimal: &#9743;
 • Hex: &#x260f;
 • css:before \0260f
 • alert(): \u260f
?
 • Decimal: &#9760;
 • Hex: &#x2620;
 • css:before \02620
 • alert(): \u2620
?
 • Decimal: &#9762;
 • Hex: &#x2622;
 • css:before \02622
 • alert(): \u2622
?
 • Decimal: &#9770;
 • Hex: &#x262a;
 • css:before \0262a
 • alert(): \u262a
?
 • Decimal: &#9773;
 • Hex: &#x262d;
 • css:before \0262d
 • alert(): \u262d
?
 • Decimal: &#9775;
 • Hex: &#x262f;
 • css:before \0262f
 • alert(): \u262f
?
 • Decimal: &#9776;
 • Hex: &#x2630;
 • css:before \02630
 • alert(): \u2630
?
 • Decimal: &#9792;
 • Hex: &#x2640;
 • css:before \02640
 • alert(): \u2640
?
 • Decimal: &#9794;
 • Hex: &#x2642;
 • css:before \02642
 • alert(): \u2642
?
 • Decimal: &#9855;
 • Hex: &#x267f;
 • css:before \0267f
 • alert(): \u267f
?
 • Decimal: &#9872;
 • Hex: &#x2690;
 • css:before \02690
 • alert(): \u2690
?
 • Decimal: &#9873;
 • Hex: &#x2691;
 • css:before \02691
 • alert(): \u2691
?
 • Decimal: &#9874;
 • Hex: &#x2692;
 • css:before \02692
 • alert(): \u2692
?
 • Decimal: &#9875;
 • Hex: &#x2693;
 • css:before \02693
 • alert(): \u2693
?
 • Decimal: &#9878;
 • Hex: &#x2696;
 • css:before \02696
 • alert(): \u2696
?
 • Decimal: &#9096;
 • Hex: &#x2388;
 • css:before \02388
 • alert(): \u2388
?
 • Decimal: &#9876;
 • Hex: &#x2694;
 • css:before \02694
 • alert(): \u2694
?
 • Decimal: &#9877;
 • Hex: &#x2695;
 • css:before \02695
 • alert(): \u2695
?
 • Decimal: &#9888;
 • Hex: &#x26a0;
 • css:before \026a0
 • alert(): \u26a0
?
 • Decimal: &#9889;
 • Hex: &#x26a1;
 • css:before \026a1
 • alert(): \u26a1
?
 • Decimal: &#9917;
 • Hex: &#x26bd;
 • css:before \026bd
 • alert(): \u26bd
?
 • Decimal: &#9918;
 • Hex: &#x26be;
 • css:before \026be
 • alert(): \u26be
?
 • Decimal: &#9986;
 • Hex: &#x2702;
 • css:before \02702
 • alert(): \u2702
?
 • Decimal: &#9987;
 • Hex: &#x2703;
 • css:before \02703
 • alert(): \u2703
?
 • Decimal: &#9988;
 • Hex: &#x2704;
 • css:before \02704
 • alert(): \u2704
?
 • Decimal: &#9990;
 • Hex: &#x2706;
 • css:before \02706
 • alert(): \u2706
?
 • Decimal: &#9992;
 • Hex: &#x2708;
 • css:before \02708
 • alert(): \u2708
?
 • Decimal: &#9993;
 • Hex: &#x2709;
 • css:before \02709
 • alert(): \u2709
?
 • Decimal: &#9997;
 • Hex: &#x270d;
 • css:before \0270d
 • alert(): \u270d
?
 • Decimal: &#9998;
 • Hex: &#x270e;
 • css:before \0270e
 • alert(): \u270e
?
 • Decimal: &#9999;
 • Hex: &#x270f;
 • css:before \0270f
 • alert(): \u270f
?
 • Decimal: &#10000;
 • Hex: &#x2710;
 • css:before \02710
 • alert(): \u2710
?
 • Decimal: &#10001;
 • Hex: &#x2711;
 • css:before \02711
 • alert(): \u2711
?
 • Decimal: &#10002;
 • Hex: &#x2712;
 • css:before \02712
 • alert(): \u2712
?
 • Decimal: &#10003;
 • Hex: &#x2713;
 • css:before \02713
 • alert(): \u2713
?
 • Decimal: &#10004;
 • Hex: &#x2714;
 • css:before \02714
 • alert(): \u2714
?
 • Decimal: &#10005;
 • Hex: &#x2715;
 • css:before \02715
 • alert(): \u2715
?
 • Decimal: &#10006;
 • Hex: &#x2716;
 • css:before \02716
 • alert(): \u2716
?
 • Decimal: &#10007;
 • Hex: &#x2717;
 • css:before \02717
 • alert(): \u2717
?
 • Decimal: &#10008;
 • Hex: &#x2718;
 • css:before \02718
 • alert(): \u2718
?
 • Decimal: &#10075;
 • Hex: &#x275b;
 • css:before \0275b
 • alert(): \u275b
?
 • Decimal: &#10076;
 • Hex: &#x275c;
 • css:before \0275c
 • alert(): \u275c
?
 • Decimal: &#10078;
 • Hex: &#x275e;
 • css:before \0275e
 • alert(): \u275e
?
 • Decimal: &#10084;
 • Hex: &#x2764;
 • css:before \02764
 • alert(): \u2764
IPA (International Phonetic Alphabet)
æçðø??œ
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
?????? 
?
 • Decimal: &#230;
 • Hex: &#xe6;
 • css:before \0e6
 • alert(): \346
?
 • Decimal: &#231;
 • Hex: &#xe7;
 • css:before \0e7
 • alert(): \347
?
 • Decimal: &#240;
 • Hex: &#xf0;
 • css:before \0f0
 • alert(): \360
?
 • Decimal: &#248;
 • Hex: &#xf8;
 • css:before \0f8
 • alert(): \370
?
 • Decimal: &#295;
 • Hex: &#x127;
 • css:before \0127
 • alert(): \u0127
?
 • Decimal: &#331;
 • Hex: &#x14b;
 • css:before \014b
 • alert(): \u014b
?
 • Decimal: &#339;
 • Hex: &#x153;
 • css:before \0153
 • alert(): \u0153
?
 • Decimal: &#448;
 • Hex: &#x1c0;
 • css:before \01c0
 • alert(): \u01c0
?
 • Decimal: &#449;
 • Hex: &#x1c1;
 • css:before \01c1
 • alert(): \u01c1
?
 • Decimal: &#450;
 • Hex: &#x1c2;
 • css:before \01c2
 • alert(): \u01c2
?
 • Decimal: &#451;
 • Hex: &#x1c3;
 • css:before \01c3
 • alert(): \u01c3
?
 • Decimal: &#592;
 • Hex: &#x250;
 • css:before \0250
 • alert(): \u0250
?
 • Decimal: &#593;
 • Hex: &#x251;
 • css:before \0251
 • alert(): \u0251
?
 • Decimal: &#594;
 • Hex: &#x252;
 • css:before \0252
 • alert(): \u0252
?
 • Decimal: &#595;
 • Hex: &#x253;
 • css:before \0253
 • alert(): \u0253
?
 • Decimal: &#596;
 • Hex: &#x254;
 • css:before \0254
 • alert(): \u0254
?
 • Decimal: &#597;
 • Hex: &#x255;
 • css:before \0255
 • alert(): \u0255
?
 • Decimal: &#598;
 • Hex: &#x256;
 • css:before \0256
 • alert(): \u0256
?
 • Decimal: &#599;
 • Hex: &#x257;
 • css:before \0257
 • alert(): \u0257
?
 • Decimal: &#600;
 • Hex: &#x258;
 • css:before \0258
 • alert(): \u0258
?
 • Decimal: &#601;
 • Hex: &#x259;
 • css:before \0259
 • alert(): \u0259
?
 • Decimal: &#602;
 • Hex: &#x25a;
 • css:before \025a
 • alert(): \u025a
?
 • Decimal: &#603;
 • Hex: &#x25b;
 • css:before \025b
 • alert(): \u025b
?
 • Decimal: &#604;
 • Hex: &#x25c;
 • css:before \025c
 • alert(): \u025c
?
 • Decimal: &#605;
 • Hex: &#x25d;
 • css:before \025d
 • alert(): \u025d
?
 • Decimal: &#606;
 • Hex: &#x25e;
 • css:before \025e
 • alert(): \u025e
?
 • Decimal: &#607;
 • Hex: &#x25f;
 • css:before \025f
 • alert(): \u025f
?
 • Decimal: &#608;
 • Hex: &#x260;
 • css:before \0260
 • alert(): \u0260
?
 • Decimal: &#609;
 • Hex: &#x261;
 • css:before \0261
 • alert(): \u0261
?
 • Decimal: &#610;
 • Hex: &#x262;
 • css:before \0262
 • alert(): \u0262
?
 • Decimal: &#611;
 • Hex: &#x263;
 • css:before \0263
 • alert(): \u0263
?
 • Decimal: &#612;
 • Hex: &#x264;
 • css:before \0264
 • alert(): \u0264
?
 • Decimal: &#613;
 • Hex: &#x265;
 • css:before \0265
 • alert(): \u0265
?
 • Decimal: &#614;
 • Hex: &#x266;
 • css:before \0266
 • alert(): \u0266
?
 • Decimal: &#615;
 • Hex: &#x267;
 • css:before \0267
 • alert(): \u0267
?
 • Decimal: &#616;
 • Hex: &#x268;
 • css:before \0268
 • alert(): \u0268
?
 • Decimal: &#618;
 • Hex: &#x26a;
 • css:before \026a
 • alert(): \u026a
?
 • Decimal: &#619;
 • Hex: &#x26b;
 • css:before \026b
 • alert(): \u026b
?
 • Decimal: &#620;
 • Hex: &#x26c;
 • css:before \026c
 • alert(): \u026c
?
 • Decimal: &#621;
 • Hex: &#x26d;
 • css:before \026d
 • alert(): \u026d
?
 • Decimal: &#622;
 • Hex: &#x26e;
 • css:before \026e
 • alert(): \u026e
?
 • Decimal: &#623;
 • Hex: &#x26f;
 • css:before \026f
 • alert(): \u026f
?
 • Decimal: &#624;
 • Hex: &#x270;
 • css:before \0270
 • alert(): \u0270
?
 • Decimal: &#625;
 • Hex: &#x271;
 • css:before \0271
 • alert(): \u0271
?
 • Decimal: &#626;
 • Hex: &#x272;
 • css:before \0272
 • alert(): \u0272
?
 • Decimal: &#627;
 • Hex: &#x273;
 • css:before \0273
 • alert(): \u0273
?
 • Decimal: &#628;
 • Hex: &#x274;
 • css:before \0274
 • alert(): \u0274
?
 • Decimal: &#629;
 • Hex: &#x275;
 • css:before \0275
 • alert(): \u0275
?
 • Decimal: &#630;
 • Hex: &#x276;
 • css:before \0276
 • alert(): \u0276
?
 • Decimal: &#632;
 • Hex: &#x278;
 • css:before \0278
 • alert(): \u0278
?
 • Decimal: &#633;
 • Hex: &#x279;
 • css:before \0279
 • alert(): \u0279
?
 • Decimal: &#634;
 • Hex: &#x27a;
 • css:before \027a
 • alert(): \u027a
?
 • Decimal: &#635;
 • Hex: &#x27b;
 • css:before \027b
 • alert(): \u027b
?
 • Decimal: &#637;
 • Hex: &#x27d;
 • css:before \027d
 • alert(): \u027d
?
 • Decimal: &#638;
 • Hex: &#x27e;
 • css:before \027e
 • alert(): \u027e
?
 • Decimal: &#640;
 • Hex: &#x280;
 • css:before \0280
 • alert(): \u0280
?
 • Decimal: &#641;
 • Hex: &#x281;
 • css:before \0281
 • alert(): \u0281
?
 • Decimal: &#642;
 • Hex: &#x282;
 • css:before \0282
 • alert(): \u0282
?
 • Decimal: &#643;
 • Hex: &#x283;
 • css:before \0283
 • alert(): \u0283
?
 • Decimal: &#644;
 • Hex: &#x284;
 • css:before \0284
 • alert(): \u0284
?
 • Decimal: &#648;
 • Hex: &#x288;
 • css:before \0288
 • alert(): \u0288
?
 • Decimal: &#649;
 • Hex: &#x289;
 • css:before \0289
 • alert(): \u0289
?
 • Decimal: &#650;
 • Hex: &#x28a;
 • css:before \028a
 • alert(): \u028a
?
 • Decimal: &#651;
 • Hex: &#x28b;
 • css:before \028b
 • alert(): \u028b
?
 • Decimal: &#652;
 • Hex: &#x28c;
 • css:before \028c
 • alert(): \u028c
?
 • Decimal: &#654;
 • Hex: &#x28e;
 • css:before \028e
 • alert(): \u028e
?
 • Decimal: &#655;
 • Hex: &#x28f;
 • css:before \028f
 • alert(): \u028f
?
 • Decimal: &#656;
 • Hex: &#x290;
 • css:before \0290
 • alert(): \u0290
?
 • Decimal: &#657;
 • Hex: &#x291;
 • css:before \0291
 • alert(): \u0291
?
 • Decimal: &#658;
 • Hex: &#x292;
 • css:before \0292
 • alert(): \u0292
?
 • Decimal: &#660;
 • Hex: &#x294;
 • css:before \0294
 • alert(): \u0294
?
 • Decimal: &#661;
 • Hex: &#x295;
 • css:before \0295
 • alert(): \u0295
?
 • Decimal: &#664;
 • Hex: &#x298;
 • css:before \0298
 • alert(): \u0298
?
 • Decimal: &#665;
 • Hex: &#x299;
 • css:before \0299
 • alert(): \u0299
?
 • Decimal: &#667;
 • Hex: &#x29b;
 • css:before \029b
 • alert(): \u029b
?
 • Decimal: &#668;
 • Hex: &#x29c;
 • css:before \029c
 • alert(): \u029c
?
 • Decimal: &#669;
 • Hex: &#x29d;
 • css:before \029d
 • alert(): \u029d
?
 • Decimal: &#671;
 • Hex: &#x29f;
 • css:before \029f
 • alert(): \u029f
?
 • Decimal: &#673;
 • Hex: &#x2a1;
 • css:before \02a1
 • alert(): \u02a1
?
 • Decimal: &#674;
 • Hex: &#x2a2;
 • css:before \02a2
 • alert(): \u02a2
?
 • Decimal: &#676;
 • Hex: &#x2a4;
 • css:before \02a4
 • alert(): \u02a4
?
 • Decimal: &#679;
 • Hex: &#x2a7;
 • css:before \02a7
 • alert(): \u02a7
?
 • Decimal: &#688;
 • Hex: &#x2b0;
 • css:before \02b0
 • alert(): \u02b0
?
 • Decimal: &#689;
 • Hex: &#x2b1;
 • css:before \02b1
 • alert(): \u02b1
?
 • Decimal: &#690;
 • Hex: &#x2b2;
 • css:before \02b2
 • alert(): \u02b2
?
 • Decimal: &#692;
 • Hex: &#x2b4;
 • css:before \02b4
 • alert(): \u02b4
?
 • Decimal: &#695;
 • Hex: &#x2b7;
 • css:before \02b7
 • alert(): \u02b7
?
 • Decimal: &#700;
 • Hex: &#x2bc;
 • css:before \02bc
 • alert(): \u02bc
?
 • Decimal: &#712;
 • Hex: &#x2c8;
 • css:before \02c8
 • alert(): \u02c8
?
 • Decimal: &#716;
 • Hex: &#x2cc;
 • css:before \02cc
 • alert(): \u02cc
?
 • Decimal: &#720;
 • Hex: &#x2d0;
 • css:before \02d0
 • alert(): \u02d0
?
 • Decimal: &#721;
 • Hex: &#x2d1;
 • css:before \02d1
 • alert(): \u02d1
?
 • Decimal: &#734;
 • Hex: &#x2de;
 • css:before \02de
 • alert(): \u02de
?
 • Decimal: &#736;
 • Hex: &#x2e0;
 • css:before \02e0
 • alert(): \u02e0
?
 • Decimal: &#740;
 • Hex: &#x2e4;
 • css:before \02e4
 • alert(): \u02e4
?
 • Decimal: &#946;
 • Hex: &#x3b2;
 • css:before \03b2
 • alert(): \u03b2
?
 • Decimal: &#952;
 • Hex: &#x3b8;
 • css:before \03b8
 • alert(): \u03b8
?
 • Decimal: &#967;
 • Hex: &#x3c7;
 • css:before \03c7
 • alert(): \u03c7
?
 • Decimal: &#8593;
 • Hex: &#x2191;
 • css:before \02191
 • alert(): \u2191
?
 • Decimal: &#8594;
 • Hex: &#x2192;
 • css:before \02192
 • alert(): \u2192
?
 • Decimal: &#8595;
 • Hex: &#x2193;
 • css:before \02193
 • alert(): \u2193
?
 • Decimal: &#8599;
 • Hex: &#x2197;
 • css:before \02197
 • alert(): \u2197
?
 • Decimal: &#8600;
 • Hex: &#x2198;
 • css:before \02198
 • alert(): \u2198
?
 • Decimal: &#11377;
 • Hex: &#x2c71;
 • css:before \02c71
 • alert(): \u2c71
Divisas
$¢£¤¥ƒ
???????
???????
???????
???????
???????
???????
?      
?
 • Decimal: &#8364;
 • Hex: &#x20ac;
 • css:before \020ac
 • alert(): \u20ac
?
 • Decimal: &#36;
 • Hex: &#x24;
 • css:before \024
 • alert(): \44
?
 • Decimal: &#162;
 • Hex: &#xa2;
 • css:before \0a2
 • alert(): \242
?
 • Decimal: &#163;
 • Hex: &#xa3;
 • css:before \0a3
 • alert(): \243
?
 • Decimal: &#164;
 • Hex: &#xa4;
 • css:before \0a4
 • alert(): \244
?
 • Decimal: &#165;
 • Hex: &#xa5;
 • css:before \0a5
 • alert(): \245
?
 • Decimal: &#402;
 • Hex: &#x192;
 • css:before \0192
 • alert(): \u0192
?
 • Decimal: &#2546;
 • Hex: &#x9f2;
 • css:before \09f2
 • alert(): \u09f2
?
 • Decimal: &#2547;
 • Hex: &#x9f3;
 • css:before \09f3
 • alert(): \u09f3
?
 • Decimal: &#2801;
 • Hex: &#xaf1;
 • css:before \0af1
 • alert(): \u0af1
?
 • Decimal: &#3065;
 • Hex: &#xbf9;
 • css:before \0bf9
 • alert(): \u0bf9
?
 • Decimal: &#3647;
 • Hex: &#xe3f;
 • css:before \0e3f
 • alert(): \u0e3f
?
 • Decimal: &#6107;
 • Hex: &#x17db;
 • css:before \017db
 • alert(): \u017db
?
 • Decimal: &#8352;
 • Hex: &#x20a0;
 • css:before \020a0
 • alert(): \u20a0
?
 • Decimal: &#8353;
 • Hex: &#x20a1;
 • css:before \020a1
 • alert(): \u20a1
?
 • Decimal: &#8354;
 • Hex: &#x20a2;
 • css:before \020a2
 • alert(): \u20a2
?
 • Decimal: &#8355;
 • Hex: &#x20a3;
 • css:before \020a3
 • alert(): \u20a3
?
 • Decimal: &#8356;
 • Hex: &#x20a4;
 • css:before \020a4
 • alert(): \u20a4
?
 • Decimal: &#8357;
 • Hex: &#x20a5;
 • css:before \020a5
 • alert(): \u20a5
?
 • Decimal: &#8358;
 • Hex: &#x20a6;
 • css:before \020a6
 • alert(): \u20a6
?
 • Decimal: &#8359;
 • Hex: &#x20a7;
 • css:before \020a7
 • alert(): \u20a7
?
 • Decimal: &#8360;
 • Hex: &#x20a8;
 • css:before \020a8
 • alert(): \u20a8
?
 • Decimal: &#8361;
 • Hex: &#x20a9;
 • css:before \020a9
 • alert(): \u20a9
?
 • Decimal: &#8362;
 • Hex: &#x20aa;
 • css:before \020aa
 • alert(): \u20aa
?
 • Decimal: &#8363;
 • Hex: &#x20ab;
 • css:before \020ab
 • alert(): \u20ab
?
 • Decimal: &#8365;
 • Hex: &#x20ad;
 • css:before \020ad
 • alert(): \u20ad
?
 • Decimal: &#8366;
 • Hex: &#x20ae;
 • css:before \020ae
 • alert(): \u20ae
?
 • Decimal: &#8367;
 • Hex: &#x20af;
 • css:before \020af
 • alert(): \u20af
?
 • Decimal: &#8368;
 • Hex: &#x20b0;
 • css:before \020b0
 • alert(): \u20b0
?
 • Decimal: &#8369;
 • Hex: &#x20b1;
 • css:before \020b1
 • alert(): \u20b1
?
 • Decimal: &#8370;
 • Hex: &#x20b2;
 • css:before \020b2
 • alert(): \u20b2
?
 • Decimal: &#8371;
 • Hex: &#x20b3;
 • css:before \020b3
 • alert(): \u20b3
?
 • Decimal: &#8372;
 • Hex: &#x20b4;
 • css:before \020b4
 • alert(): \u20b4
?
 • Decimal: &#8373;
 • Hex: &#x20b5;
 • css:before \020b5
 • alert(): \u20b5
?
 • Decimal: &#8374;
 • Hex: &#x20b6;
 • css:before \020b6
 • alert(): \u20b6
?
 • Decimal: &#8375;
 • Hex: &#x20b7;
 • css:before \020b7
 • alert(): \u20b7
?
 • Decimal: &#8377;
 • Hex: &#x20b9;
 • css:before \020b9
 • alert(): \u20b9
?
 • Decimal: &#13136;
 • Hex: &#x3350;
 • css:before \03350
 • alert(): \u3350
?
 • Decimal: &#20803;
 • Hex: &#x5143;
 • css:before \05143
 • alert(): \u5143
?
 • Decimal: &#20870;
 • Hex: &#x5186;
 • css:before \05186
 • alert(): \u5186
?
 • Decimal: &#22278;
 • Hex: &#x5706;
 • css:before \05706
 • alert(): \u5706
?
 • Decimal: &#22286;
 • Hex: &#x570e;
 • css:before \0570e
 • alert(): \u570e
?
 • Decimal: &#22291;
 • Hex: &#x5713;
 • css:before \05713
 • alert(): \u5713
?
 • Decimal: &#22300;
 • Hex: &#x571c;
 • css:before \0571c
 • alert(): \u571c
?
 • Decimal: &#65020;
 • Hex: &#xfdfc;
 • css:before \0fdfc
 • alert(): \ufdfc
?
 • Decimal: &#65284;
 • Hex: &#xff04;
 • css:before \0ff04
 • alert(): \uff04
?
 • Decimal: &#65504;
 • Hex: &#xffe0;
 • css:before \0ffe0
 • alert(): \uffe0
?
 • Decimal: &#65505;
 • Hex: &#xffe1;
 • css:before \0ffe1
 • alert(): \uffe1
?
 • Decimal: &#65509;
 • Hex: &#xffe5;
 • css:before \0ffe5
 • alert(): \uffe5
?
 • Decimal: &#65510;
 • Hex: &#xffe6;
 • css:before \0ffe6
 • alert(): \uffe6
Manos
???????
?
 • Decimal: &#9754;
 • Hex: &#x261a;
 • css:before \0261a
 • alert(): \u261a
?
 • Decimal: &#9755;
 • Hex: &#x261b;
 • css:before \0261b
 • alert(): \u261b
?
 • Decimal: &#9756;
 • Hex: &#x261c;
 • css:before \0261c
 • alert(): \u261c
?
 • Decimal: &#9757;
 • Hex: &#x261d;
 • css:before \0261d
 • alert(): \u261d
?
 • Decimal: &#9758;
 • Hex: &#x261e;
 • css:before \0261e
 • alert(): \u261e
?
 • Decimal: &#9759;
 • Hex: &#x261f;
 • css:before \0261f
 • alert(): \u261f
?
 • Decimal: &#9997;
 • Hex: &#x270d;
 • css:before \0270d
 • alert(): \u270d
Reciclar
???????
?????  
?
 • Decimal: &#9842;
 • Hex: &#x2672;
 • css:before \02672
 • alert(): \u2672
?
 • Decimal: &#9843;
 • Hex: &#x2673;
 • css:before \02673
 • alert(): \u2673
?
 • Decimal: &#9844;
 • Hex: &#x2674;
 • css:before \02674
 • alert(): \u2674
?
 • Decimal: &#9845;
 • Hex: &#x2675;
 • css:before \02675
 • alert(): \u2675
?
 • Decimal: &#9846;
 • Hex: &#x2676;
 • css:before \02676
 • alert(): \u2676
?
 • Decimal: &#9847;
 • Hex: &#x2677;
 • css:before \02677
 • alert(): \u2677
?
 • Decimal: &#9848;
 • Hex: &#x2678;
 • css:before \02678
 • alert(): \u2678
?
 • Decimal: &#9849;
 • Hex: &#x2679;
 • css:before \02679
 • alert(): \u2679
?
 • Decimal: &#9850;
 • Hex: &#x267a;
 • css:before \0267a
 • alert(): \u267a
?
 • Decimal: &#9851;
 • Hex: &#x267b;
 • css:before \0267b
 • alert(): \u267b
?
 • Decimal: &#9852;
 • Hex: &#x267c;
 • css:before \0267c
 • alert(): \u267c
?
 • Decimal: &#9853;
 • Hex: &#x267d;
 • css:before \0267d
 • alert(): \u267d
Ajedrez
???????
?????  
?
 • Decimal: &#9812;
 • Hex: &#x2654;
 • css:before \02654
 • alert(): \u2654
?
 • Decimal: &#9813;
 • Hex: &#x2655;
 • css:before \02655
 • alert(): \u2655
?
 • Decimal: &#9814;
 • Hex: &#x2656;
 • css:before \02656
 • alert(): \u2656
?
 • Decimal: &#9815;
 • Hex: &#x2657;
 • css:before \02657
 • alert(): \u2657
?
 • Decimal: &#9816;
 • Hex: &#x2658;
 • css:before \02658
 • alert(): \u2658
?
 • Decimal: &#9817;
 • Hex: &#x2659;
 • css:before \02659
 • alert(): \u2659
?
 • Decimal: &#9818;
 • Hex: &#x265a;
 • css:before \0265a
 • alert(): \u265a
?
 • Decimal: &#9819;
 • Hex: &#x265b;
 • css:before \0265b
 • alert(): \u265b
?
 • Decimal: &#9820;
 • Hex: &#x265c;
 • css:before \0265c
 • alert(): \u265c
?
 • Decimal: &#9821;
 • Hex: &#x265d;
 • css:before \0265d
 • alert(): \u265d
?
 • Decimal: &#9822;
 • Hex: &#x265e;
 • css:before \0265e
 • alert(): \u265e
?
 • Decimal: &#9823;
 • Hex: &#x265f;
 • css:before \0265f
 • alert(): \u265f
Naipes
???????
?      
?
 • Decimal: &#9824;
 • Hex: &#x2660;
 • css:before \02660
 • alert(): \u2660
?
 • Decimal: &#9825;
 • Hex: &#x2661;
 • css:before \02661
 • alert(): \u2661
?
 • Decimal: &#9826;
 • Hex: &#x2662;
 • css:before \02662
 • alert(): \u2662
?
 • Decimal: &#9827;
 • Hex: &#x2663;
 • css:before \02663
 • alert(): \u2663
?
 • Decimal: &#9828;
 • Hex: &#x2664;
 • css:before \02664
 • alert(): \u2664
?
 • Decimal: &#9829;
 • Hex: &#x2665;
 • css:before \02665
 • alert(): \u2665
?
 • Decimal: &#9830;
 • Hex: &#x2666;
 • css:before \02666
 • alert(): \u2666
?
 • Decimal: &#9831;
 • Hex: &#x2667;
 • css:before \02667
 • alert(): \u2667
Notas musicales
???????
?
 • Decimal: &#9833;
 • Hex: &#x2669;
 • css:before \02669
 • alert(): \u2669
?
 • Decimal: &#9834;
 • Hex: &#x266a;
 • css:before \0266a
 • alert(): \u266a
?
 • Decimal: &#9835;
 • Hex: &#x266b;
 • css:before \0266b
 • alert(): \u266b
?
 • Decimal: &#9836;
 • Hex: &#x266c;
 • css:before \0266c
 • alert(): \u266c
?
 • Decimal: &#9837;
 • Hex: &#x266d;
 • css:before \0266d
 • alert(): \u266d
?
 • Decimal: &#9838;
 • Hex: &#x266e;
 • css:before \0266e
 • alert(): \u266e
?
 • Decimal: &#9839;
 • Hex: &#x266f;
 • css:before \0266f
 • alert(): \u266f
Meteo
???????
???????
???    
?
 • Decimal: &#9728;
 • Hex: &#x2600;
 • css:before \02600
 • alert(): \u2600
?
 • Decimal: &#9729;
 • Hex: &#x2601;
 • css:before \02601
 • alert(): \u2601
?
 • Decimal: &#9730;
 • Hex: &#x2602;
 • css:before \02602
 • alert(): \u2602
?
 • Decimal: &#9731;
 • Hex: &#x2603;
 • css:before \02603
 • alert(): \u2603
?
 • Decimal: &#9732;
 • Hex: &#x2604;
 • css:before \02604
 • alert(): \u2604
?
 • Decimal: &#9733;
 • Hex: &#x2605;
 • css:before \02605
 • alert(): \u2605
?
 • Decimal: &#9734;
 • Hex: &#x2606;
 • css:before \02606
 • alert(): \u2606
?
 • Decimal: &#9735;
 • Hex: &#x2607;
 • css:before \02607
 • alert(): \u2607
?
 • Decimal: &#9736;
 • Hex: &#x2608;
 • css:before \02608
 • alert(): \u2608
?
 • Decimal: &#9737;
 • Hex: &#x2609;
 • css:before \02609
 • alert(): \u2609
?
 • Decimal: &#9784;
 • Hex: &#x2638;
 • css:before \02638
 • alert(): \u2638
?
 • Decimal: &#9785;
 • Hex: &#x2639;
 • css:before \02639
 • alert(): \u2639
?
 • Decimal: &#9786;
 • Hex: &#x263a;
 • css:before \0263a
 • alert(): \u263a
?
 • Decimal: &#9787;
 • Hex: &#x263b;
 • css:before \0263b
 • alert(): \u263b
?
 • Decimal: &#9788;
 • Hex: &#x263c;
 • css:before \0263c
 • alert(): \u263c
?
 • Decimal: &#9789;
 • Hex: &#x263d;
 • css:before \0263d
 • alert(): \u263d
?
 • Decimal: &#9790;
 • Hex: &#x263e;
 • css:before \0263e
 • alert(): \u263e
Zodiaco
???????
?????  
?
 • Decimal: &#9800;
 • Hex: &#x2648;
 • css:before \02648
 • alert(): \u2648
?
 • Decimal: &#9801;
 • Hex: &#x2649;
 • css:before \02649
 • alert(): \u2649
?
 • Decimal: &#9802;
 • Hex: &#x264a;
 • css:before \0264a
 • alert(): \u264a
?
 • Decimal: &#9803;
 • Hex: &#x264b;
 • css:before \0264b
 • alert(): \u264b
?
 • Decimal: &#9804;
 • Hex: &#x264c;
 • css:before \0264c
 • alert(): \u264c
?
 • Decimal: &#9805;
 • Hex: &#x264d;
 • css:before \0264d
 • alert(): \u264d
?
 • Decimal: &#9806;
 • Hex: &#x264e;
 • css:before \0264e
 • alert(): \u264e
?
 • Decimal: &#9807;
 • Hex: &#x264f;
 • css:before \0264f
 • alert(): \u264f
?
 • Decimal: &#9808;
 • Hex: &#x2650;
 • css:before \02650
 • alert(): \u2650
?
 • Decimal: &#9809;
 • Hex: &#x2651;
 • css:before \02651
 • alert(): \u2651
?
 • Decimal: &#9810;
 • Hex: &#x2652;
 • css:before \02652
 • alert(): \u2652
?
 • Decimal: &#9811;
 • Hex: &#x2653;
 • css:before \02653
 • alert(): \u2653
Cruces
???????
???????
?
 • Decimal: &#9765;
 • Hex: &#x2625;
 • css:before \02625
 • alert(): \u2625
?
 • Decimal: &#9766;
 • Hex: &#x2626;
 • css:before \02626
 • alert(): \u2626
?
 • Decimal: &#9767;
 • Hex: &#x2627;
 • css:before \02627
 • alert(): \u2627
?
 • Decimal: &#9768;
 • Hex: &#x2628;
 • css:before \02628
 • alert(): \u2628
?
 • Decimal: &#9769;
 • Hex: &#x2629;
 • css:before \02629
 • alert(): \u2629
?
 • Decimal: &#9770;
 • Hex: &#x262a;
 • css:before \0262a
 • alert(): \u262a
?
 • Decimal: &#10009;
 • Hex: &#x2719;
 • css:before \02719
 • alert(): \u2719
?
 • Decimal: &#10010;
 • Hex: &#x271a;
 • css:before \0271a
 • alert(): \u271a
?
 • Decimal: &#10011;
 • Hex: &#x271b;
 • css:before \0271b
 • alert(): \u271b
?
 • Decimal: &#10012;
 • Hex: &#x271c;
 • css:before \0271c
 • alert(): \u271c
?
 • Decimal: &#10013;
 • Hex: &#x271d;
 • css:before \0271d
 • alert(): \u271d
?
 • Decimal: &#10014;
 • Hex: &#x271e;
 • css:before \0271e
 • alert(): \u271e
?
 • Decimal: &#10015;
 • Hex: &#x271f;
 • css:before \0271f
 • alert(): \u271f
?
 • Decimal: &#10016;
 • Hex: &#x2720;
 • css:before \02720
 • alert(): \u2720
Estrellas
???????
???????
???????
???????
???????
???????
?      
?
 • Decimal: &#10017;
 • Hex: &#x2721;
 • css:before \02721
 • alert(): \u2721
?
 • Decimal: &#10018;
 • Hex: &#x2722;
 • css:before \02722
 • alert(): \u2722
?
 • Decimal: &#10019;
 • Hex: &#x2723;
 • css:before \02723
 • alert(): \u2723
?
 • Decimal: &#10020;
 • Hex: &#x2724;
 • css:before \02724
 • alert(): \u2724
?
 • Decimal: &#10021;
 • Hex: &#x2725;
 • css:before \02725
 • alert(): \u2725
?
 • Decimal: &#10022;
 • Hex: &#x2726;
 • css:before \02726
 • alert(): \u2726
?
 • Decimal: &#10023;
 • Hex: &#x2727;
 • css:before \02727
 • alert(): \u2727
?
 • Decimal: &#10024;
 • Hex: &#x2728;
 • css:before \02728
 • alert(): \u2728
?
 • Decimal: &#10025;
 • Hex: &#x2729;
 • css:before \02729
 • alert(): \u2729
?
 • Decimal: &#10026;
 • Hex: &#x272a;
 • css:before \0272a
 • alert(): \u272a
?
 • Decimal: &#10027;
 • Hex: &#x272b;
 • css:before \0272b
 • alert(): \u272b
?
 • Decimal: &#10028;
 • Hex: &#x272c;
 • css:before \0272c
 • alert(): \u272c
?
 • Decimal: &#10029;
 • Hex: &#x272d;
 • css:before \0272d
 • alert(): \u272d
?
 • Decimal: &#10030;
 • Hex: &#x272e;
 • css:before \0272e
 • alert(): \u272e
?
 • Decimal: &#10031;
 • Hex: &#x272f;
 • css:before \0272f
 • alert(): \u272f
?
 • Decimal: &#10032;
 • Hex: &#x2730;
 • css:before \02730
 • alert(): \u2730
?
 • Decimal: &#10033;
 • Hex: &#x2731;
 • css:before \02731
 • alert(): \u2731
?
 • Decimal: &#10034;
 • Hex: &#x2732;
 • css:before \02732
 • alert(): \u2732
?
 • Decimal: &#10035;
 • Hex: &#x2733;
 • css:before \02733
 • alert(): \u2733
?
 • Decimal: &#10036;
 • Hex: &#x2734;
 • css:before \02734
 • alert(): \u2734
?
 • Decimal: &#10037;
 • Hex: &#x2735;
 • css:before \02735
 • alert(): \u2735
?
 • Decimal: &#10038;
 • Hex: &#x2736;
 • css:before \02736
 • alert(): \u2736
?
 • Decimal: &#10039;
 • Hex: &#x2737;
 • css:before \02737
 • alert(): \u2737
?
 • Decimal: &#10040;
 • Hex: &#x2738;
 • css:before \02738
 • alert(): \u2738
?
 • Decimal: &#10041;
 • Hex: &#x2739;
 • css:before \02739
 • alert(): \u2739
?
 • Decimal: &#10042;
 • Hex: &#x273a;
 • css:before \0273a
 • alert(): \u273a
?
 • Decimal: &#10043;
 • Hex: &#x273b;
 • css:before \0273b
 • alert(): \u273b
?
 • Decimal: &#10044;
 • Hex: &#x273c;
 • css:before \0273c
 • alert(): \u273c
?
 • Decimal: &#10045;
 • Hex: &#x273d;
 • css:before \0273d
 • alert(): \u273d
?
 • Decimal: &#10046;
 • Hex: &#x273e;
 • css:before \0273e
 • alert(): \u273e
?
 • Decimal: &#10047;
 • Hex: &#x273f;
 • css:before \0273f
 • alert(): \u273f
?
 • Decimal: &#10048;
 • Hex: &#x2740;
 • css:before \02740
 • alert(): \u2740
?
 • Decimal: &#10049;
 • Hex: &#x2741;
 • css:before \02741
 • alert(): \u2741
?
 • Decimal: &#10050;
 • Hex: &#x2742;
 • css:before \02742
 • alert(): \u2742
?
 • Decimal: &#10051;
 • Hex: &#x2743;
 • css:before \02743
 • alert(): \u2743
?
 • Decimal: &#10052;
 • Hex: &#x2744;
 • css:before \02744
 • alert(): \u2744
?
 • Decimal: &#10053;
 • Hex: &#x2745;
 • css:before \02745
 • alert(): \u2745
?
 • Decimal: &#10054;
 • Hex: &#x2746;
 • css:before \02746
 • alert(): \u2746
?
 • Decimal: &#10055;
 • Hex: &#x2747;
 • css:before \02747
 • alert(): \u2747
?
 • Decimal: &#10056;
 • Hex: &#x2748;
 • css:before \02748
 • alert(): \u2748
?
 • Decimal: &#10057;
 • Hex: &#x2749;
 • css:before \02749
 • alert(): \u2749
?
 • Decimal: &#10058;
 • Hex: &#x274a;
 • css:before \0274a
 • alert(): \u274a
?
 • Decimal: &#10059;
 • Hex: &#x274b;
 • css:before \0274b
 • alert(): \u274b
?
 • Decimal: &#9759;
 • Hex: &#x261f;
 • css:before \0261f
 • alert(): \u261f