MongoDB\Driver\ReadPreference::getMode

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\ReadPreference::getModeReturns the ReadPreference's "mode" option

Beschreibung

final public MongoDB\Driver\ReadPreference::getMode ( void ) : int

Parameter-Liste

Diese Funktion besitzt keine Parameter.

Rückgabewerte

Returns the ReadPreference's "mode" option.

Fehler/Exceptions

  • Throws MongoDB\Driver\InvalidArgumentException on argument parsing errors.

Beispiele

Beispiel #1 MongoDB\Driver\ReadPreference::getMode() example

<?php

$rp 
= new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_PRIMARY);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_PRIMARY_PREFERRED);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_SECONDARY);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_SECONDARY_PREFERRED);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_NEAREST);
var_dump($rp->getMode());

?>

Das oben gezeigte Beispiel erzeugt folgende Ausgabe:

int(1)
int(5)
int(2)
int(6)
int(10)